Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Ένας, αλλά Λέων! "Τα συλλυπητήριά μου, Ιερόθεε Βλάχο, για την θεολογική σου πτώσιν και κατάπτωσιν''

Έγραψε ιστορία ο Μέγας Αμβρόσιος με την επιστολή του στον υβριστή των ανυπότακτων Ελλήνων, παπα-Ιερόθεο Βλάχο

Σεβασμιώτατε και Παμφίλτατε εν Χριστώ Αδελφέ,

       Με πολλήν χαράν τα πιστά της Εκκλησίας τέκνα απήλαυσαν χθες Υμάς προεξάρχοντα κατά την θείαν λειτουργίαν εις τον πανη-γυρίζοντα ιερόν Ναόν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτο-κλήτου, εις Πάτρας!

       Δυστυχώς όμως περί το τέλος το θείον κήρυγμα, διά του οποίου και εμπλουτίζεται και επιστεγάζεται η θεία λατρεία, μετέτρεψε την ευλάβειαν των ψυχών μας εις ιεράν αγανάκτησιν εναντίον Σας, διότι Υμείς ως ομιλητής κατά την διάρκειαν της ομιλίας Σας ενεφανίσατε Εαυτόν ως θεολογούντα ιστορικόν και όχι ως διδάχον του Ευαγγελίου και πνευματικόν τροφοδότην ημών προς σωτηρίαν  της ψυχής μας!

Από την ιστοσελίδα Romfea.gr μεταφέρομεν ενταύθα ό,τι σημει-ώνουν περί του θείου κηρύγματός Σας:

 «Με λαμπρότητα εορτάσθη στην Πάτρα

η πανσεβάσμια μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.

Στόν περικαλλή Ιερό Ναό του ετελέσθη ΑρχιερατικόΣυλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, ο οποίος εκήρυξε και τον θείο λόγο, με θεολογικό βάθος και πνευ-ματικότητα.

Ανεφέρθη ο λόγιος ομιλητής στον Απόστολο Ανδρέα ως Πρωτόκλητον και στη θέση που είχε έναντι του Κυρίου και των άλλων Αποστόλων.

Επίσης ανέλυσε τους όρους Πρωτόκλητος για τον Απόστολο Ανδρέα και Πρωτοκορυφαίος για τους Αποστόλους Πέτρον και Παύλον.

Επίσης μίλησε για την Πρώτη εν Ιεροσολύμοις Σύνοδο, της οποίας προήδρευσεν ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Επίσκοπος Ιεροσολύμων και όχι κάποιος άλλος Απόστολος». Και έκανε λόγο για τις Συνόδους, την ενότητα της Εκκλησίας και την ανάγκη της κοινωνίας και της υπακοής με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας και τόν εκασταχού Επίσκοπον, όπως ορίζει η Εκκλησιαστική τάξις και οι Ιεροί Κανόνες.»

(Πηγή: Romfea.gr-30.11.2021)

           Επομένως, Άγιε Αδελφέ, αντί να ομιλήσετε επαινετικώς διά τον Μέγα Απόστολον της Ορθοδοξίας μας και να μας διδάξετε, αναφερόμενος εις την αγιοτητά Του και εις τον τρόπον του μαρτυρίου Του, Υμείς αναλώσατε Εαυτόν, δια να μας ομιλήσετε κατά τρόπον  μειωτικόν περί της ζωής του Αγίου Ανδρέου! Προσπαθήσατε να μας πείσετε, ότι ο Άγιος Ανδρέας ήτο μεν ο Πρωτόκλητος Μαθητής, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΩΡΘΩΣΕ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΘΡΟΝΟΣ (!) μεταξύ του χορού των Δώδεκα Μαθητών του Κυρίου μας!  Με άλλα λόγια μας είπατε, ότι ο Άγιος Ανδρέας εκλήθη μεν πρώτος  μεταξύ των Δώδεκα Μαθητών, αλλά «στη  στροφή τον έφαγαν» ο Πέτρος και ο Παύλος! Ώστε ο Ανδρέας, Του οποίου την μνήμην εορτάζομεν,….υστέρησεν εις την απόδοσίν Του και, συνεπώς, απέτυχε να αναδειχθή συγχρόνως ΚΑΙ Πρωτόθρονος ΚΑΙ Πρωτοκορυφαίος μεταξύ των Αγίων Αποστόλων!

Ένα εισέτι κατακριτέον σημείον της ομιλίας Σας ήτο το απόσπασμα περί της Αποστολικής Συνόδου των Ιεροσολύμων, κατά το έτος 48 μ.Χ., εις την οποίαν προήδρευσεν ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ΟΧΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ!!!!! Δηλ. ανεφέρθητε μειωτικώς διά τον Μέγα Απόστολον, ο Οποίος εν τούτοις από την άκρην του κόσμου, δηλ. από την πόλιν των Ιεροσολύμων, κατώρθωσε να φθάση μέχρι της Πελοποννήσου, διδάσκων το Ευαγγέλιον του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού! Βεβαίως τότε δεν υπήρχον αεροπλάνα και λοιπά ταξιδιωτικά μέσα, όπως στην εποχή μας! Επομένως και μόνον η μετακίνησις από τα Ιεροσόλυμα μέχρις της πόλεως των Πατρών, αποτελεί ΜΕΓΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ, άξιον μνημονεύσεως και επαίνου!

Επί πλέον ανεφέρθητε εις την Αποστολικήν Σύνοδον των Ιεροσολύμων, διά να μας διδάξετε, εμμέσως πλην σαφώς, ουχί τόσον την μεγάλην αξίαν των Ιερών Συνόδων της Εκκλησίας, και μάλιστα των Αγίων και Οικουμενικών Συνόδων, όσον το αλάθητον αυτών, ώστε διά του τρόπου αυτού να μας υποδείξετε την ανάγκην μιάς τυφλής υπακοής και της αδιακρίτου υποταγής μας στις Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με υπο-νοούμενον την στάσιν της Ιεράς Συνόδου έναντι του Κορωνοϊού και την ανάγκην να αποδεχθούμε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το σχετικόν εμβόλιον!

Πλανάσθε, λοιπόν, Άγιε Αδελφέ, όταν εις το κήρυγμά Σας, εμμέσως πλήν σαφώς, θέλετε να μας επαναλάβετε, ότι όσοι αρνούνται να υποστούν το Εμβόλιον, είναι «ΛΕΠΡΟΙ«{!), είναι …..«ΝΑΖΙ» !!!!!

Πλανάσθε, επίσης, όταν ορθώς μεν τονίζετε το ΑΛΑΘΗΤΟΝ των Οικουμενικών Συνόδων στις Αποφάσεις των, παραλείπετε όμως να αναφερθῆτε και είς τινας περιπτώσεις, όπου Σύνοδος, συγκληθεῖσα ως Οικουμενική, τελικώς εχαρακτηρίσθη ως ΛΗΣΤΡΙΚΗ!!!!! Τοῦτο π.χ. συνέβη κατά το ἐτος 449 μ.Χ., ότε η εν Εφέσω συνελθοῦσα ως Οικουμενική Σύνοδος, τελικώς εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν κατεγράφη  ως «ληστρική!».

Τέλος, στις ημέρες μας ως ληστρική έχει χαρακτηρισθή και η Σύνοδος του Κολυμπαρίου της Κρήτης, η οποία, συνελθούσα από 17 έως 26 Ιουνίου 2016 υπό την Προεδρείαν του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ανεγνώρισεν ως «Εκκλησίαν» τα αποκόμματα της Ορθοδοξίας, δηλ. τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες, ήτοι αυτούς που κατακομμάτιασαν τον άρραφο Χιτῶνα του Χριστού, τους προκαλέσαντας το Σχίσμα στην Εκκλησία, τους Σχισματικούς!

Δεχθῆτε, λοιπόν, Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ, τα συλλυπητήριά μου διά την θεολογικήν Σας πτώσιν και κατάπτωσιν! Διά του χθεσινού κηρύγματός Σας δεν εδοξάσθη ο Χριστός μας! Ούτε και ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ετιμήθη! Το εκκλησίασμα δεν ήκουσε μίαν διδαχήν από την Ηθικήν Διδασκαλίαν του Ευαγγελίου! Δεν ήκουσε ένα δίδαγμα από την αγίαν ζωήν του Αποστόλου Ανδρέα, ο Οποίος εθυσίασεν Εαυτόν υπέρ του Χριστού! Και ο Οποίος από μεγάλην ταπείνωσιν αρνήθηκε τον Σταυρόν ως όργανον του μαρτυρίου Του, οπότε αντί του Σταυρού εχρησιμοποιήθη το σχήμα Χ ! Ὁθεν διά του χθεσινού κηρύγματός Σας, έχοντας ως στόχον να εντυπωσιάσετε το εκκλησίασμα, προσπαθήσατε να εμφανίσετε τον Εαυτόν Σας ως Μέγαν Θεολόγον! Εδιδάξατε Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν και όχι την Ηθικήν Διδασκαλίαν της Ορθοδοξίας μας! Διά του τρόπου αυτού όμως διεπράξατε μίαν μεγάλην αμαρτίαν! Αντί να προβάλλετε τον Πρωτόκλητον Απόστολον ως υπόδειγμα της εν Χριστώ ζωής, διά του κηρύγματός Σας, εμμέσως πλην σαφώς, ενεφανίσατε τον Εαυτόν Σας ως Μέγαν Θεο-θολο-λόγον! Η ομιλία Σας, λοιπόν, χθές δεν ήταν ΚΗΡΥΓΜΑ, αλλά ένα μάθημα εκκλησιαστικής ιστορίας! Ήσασταν εκτός τόπου και χρόνου!!!  Δεχθείτε, λοιπόν, Αδελφέ μου, τα συλλυπητήριά μου!   

Συνεπώς,  ως ένας πρεσβύτερος εν Χριστώ Αδελφός Αρχιερεύς, Σας ανακαλώ εις την τάξιν! Σας ικετεύω, επαναλαμβάνων τα λόγια του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού: «Μετανοείτε• ήγγικε γάρ η Βασιλεία των Ουρανών»(Ματθ. 4, 17). 

Επί δετούτοις διατελώ

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Ο «λεπρός!» καθ’Ὑμᾶς

και

Ο «Αδελφοκτόνος!»

κατά τον Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

10 σχόλια:

 1. Την ευχή σου σεβασμιώτατο γέροντα.
  Άξιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΞΙΟΣ!!!!!! Είς πολλά έτη Δέσποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εἶθε ὁ Κύριος νὰ δώσῃ μακροζῳία καὶ δύναμη στὸν σεβασμιώτατο Ἀμβρόσιο μέχρι νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τοὺς λυκοποιμένες ἐργάτες τοῦ Διαβόλου. Ἔχει λεχθεῖ ὁτι ὅλοι οἱ Ἀρχιεπίσκοποι θὰ «πέσουν», πλὴν τεσσάρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Άλλαξε πορεία ανεπιστρεπτί! Δεν είναι δυνατόν! Ούτε άνοες είμαστε ούτε αμόρφωτοι! Διαβάσαμε τα βιβλία του, τα μελετήσαμε, πήραμε διδαχή Παραδόσεως εκκλησιαστικής, η οποία εδράζεται κατά βάση στην διδασκαλία του π. Ιωάννη Ρωμανίδη. Δημιουργήσαμε φρόνημα συγκεκριμένο, το οποίο, αυτονοήτως, είχε ενστερνιστεί πρώτα ο ίδιος. Και τώρα μετεστράφη άρδην, προς απροσδιόριστη πνευματική κατεύθυνση! Έγινε "ασύλληπτος" υπό του κοινού νοός! Εκλάπη κυριολεκτικώς! Είθε να γίνει το ανθρωπίνως ανέλπιστο: Η μετάνοια και η επιστροφή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΤΟ κήρυγμα του π. Ιερόθεου δείχνει το ανταγωνιστικό του πνεύμα. Και μας προλέγει ότι στο διαγκωνισμό για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο αυτός στη στροφή θα φάει τους συναδέλφους του! Ενώ ο καθένας απόστολος έκαμε στα πλαίσια της αποστολής του απλά το χρέος τους. Τα περί πρωτοκορτφαίων και πρωτόθρονων είναι μάλλον με βάση τα ανθρώπινα μέτρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Άξιος. Την ευχή του και την ευλογία του να έχουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ποιητική αδεία τολμώ να πώ, ότι εάν ζούσε ο Απόστολος Ιάκωβος τον οποίο τόσο υπολήπτεται ο Μητροπολίτης Ιερόθεος,

  θα τον ερωτούσε εάν αποκάλεσε ποτέ ΛΕΠΡΟΥΣ ή ΝΑΖΙ όσους ψήφισαν τα τρία
  φασιστικά ΜΝΗΜΟΝΙΑ που κατέστρεψαν το αδύνατο μέρος του Ποιμνίου του,

  δίχως προηγουμένως να προηγηθεί λογιστικός έλεγχος του χρέους, δίχως να λογοδοτήσουν οι ΜΙΖΟΝΑΖΙ καταστροφείς της Οικονομίας, δίχως να διεκδικηθούν οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις από τους ΝΑΖΙ.

  Εάν ο Μητροπολίτης είχε χρόνο επειδή δεν είχε κάποια συνάντηση με Υπουργό ή Βουλευτή, ίσως ο Απόστολος να του ανέλυε το εξής απόσπασμα της Επιστολής του που αφορά την προσωποληψία, τη διγλωσσία, τη ματαιοδοξία, τον ελιτισμό, τις δημόσιες σχέσεις:

  "1 αδελφοί μου, μὴ εν προσωποληψίαις έχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης. 2 Εὰν γὰρ εισέλθη εις τὴν συναγωγὴν υμών ανὴρ χρυσοδακτύλιος εν εσθήτι λαμπρά, εισέλθη δὲ καὶ πτωχὸς εν ῥυπαρά εσθήτι, 3 καὶ επιβλέψητε επὶ τὸν φορούντα τὴν εσθήτα τὴν λαμπρὰν καὶ είπητε αυτώ, σὺ κάθου ώδε καλώς, καὶ τώ πτωχώ είπητε, σὺ στήθι εκεί ή κάθου ώδε υπὸ τὸ υποπόδιόν μου, 4 καὶ ου διεκρίθητε εν εαυτοίς καὶ εγένεσθε κριταὶ διαλογισμών πονηρών;" (Επ. Ιακώβου, 2)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...