Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

 Του Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀρσένιου Κατερέλου
Στό ὅραμα τῆς Ἁγίας Σκέπης βεβαιώνεται, ὅτι ἡ Παναγία εἶναι ἡ Μητέρα τῶν Χριστιανῶν.

Μέσα στόν ναό, τήν ὀπτασία εἶδαν μόνον ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός καί, διά πρεσβειῶν του, ὁ μαθητής του Ἐπιφάνιος. 
Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε, ὅτι μπορεῖ, σέ ἕναν πολυπληθῆ χῶρο, ἕνας νά βλέπη κάποιον Ἅγιο. Ἕνας ἄλλος νά ἀκούη μόνον τήν φωνή τοῦ Ἁγίου. Ἕνας τρίτος ἀντιλαμβάνεται κάτι τό διαφορετικό, ἤ καί τίποτε, χωρίς αὐτό νά σημαίνη ὅτι εἶναι ὑποχρεωτικά κατωτέρας πνευματικῆς καταστάσεως. 

Αὐτή ἡ πραγματικότητα κατατίθεται καί στήν Καινή Διαθήκη. Π.χ. «καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν» (Ματθ. ΚΗ´, 17) καί «...ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγε βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν» (Ἰωάν. ΙΒ´, 27-29). 

Μόνον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πηγαίνοντας πρός Δαμασκό εἶδε τό γνωστό ὅραμα. Ἄκουγε ξεκάθαρα τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ οἱ συνοδοιπόροι του δέν ξεχώριζαν κἄν τά λόγια τοῦ Χριστοῦ. 

Ἐπίσης, μόνον ὁ Γέρων Ἰωακείμ Σπετσιέρης, στά Ἱεροσόλυμα, ἀνάμεσα σέ πλῆθος, εἶδε τόν Ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη μέσα σέ Φῶς.

Ἡ σημερινή κοινωνία εἶναι δυστυχῶς μία ἀσκεπής πνευματικά κοινωνία. Εὔχομαι, σέ προσωπικό καί σέ γενικώτερο ἐπίπεδο, διά τῆς ἔμπρακτης μετανοίας μας νά ἐνεργήση ἡ ὁλόφωτη Σκέπη τῆς Παναγίας Μητέρας μας.

πηγή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...