Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Συγκλονιστικός ο Γέροντας Νίκων για την Δευτέρα Παρουσία

σχόλιο Γ.Θ : Απλά δεν υπάρχουν λόγια... μόνο δέος!

1 σχόλιο:

 1. Όταν έλθει ο Κύριός μας εις τον καθορισμένον χρόνον,
  δια να κρίνει τον κόσμον

  Τα χρόνια κυλούν, ανακυκλώνονται οι ενιαυτοί και ημέρα τη ημέρα όλον και φθάνομεν εις το τέρμα έκαστος του βίου του. Ο πολύτιμος χρόνος κυλά και φεύγει προ των οφθαλμών μας, χωρίς βεβαια να γνωρίζομεν, τι μας φεύγει απαρατήρητον, διότι εάν ήξευρε το παιδάκι την αξίαν του χρυσού, δεν θα επροτίμα αντί τούτου μιαν πτωχήν καραμέλλαν! Ουχί τούτον αληθεύει εν τοις ανθρώποις και πρώτον εις εμέ;

  Όταν έλθει ο Κύριός μας εις τον καθορισμένον χρόνον, δια να κρίνει τον κόσμον, όταν οι ουρανοί θα τυλίγονται ως ρολός χάρτου και η γη, η οποία κατεμολύνθη υπό των κατοικούντων εν αυτή θα ανακαινίζεται, όταν ο ήλιος, η σελήνη, οι αστέρες θα πίπτουν όπως τα φθινοπωρινά φύλλα, όταν εν τη φωνή της παγκοσμίου σάλπιγγος θα ανασυγκροτούνται τα διασκορπισμένα ξηρά οστέα και θα αναβαίνουν σάρκες και ζωή εν αυτοίς, όταν τα αγγελικά τάγματα θα καταλαμβάνουν εις το αχανές του ουρανού τάξιν τιμητικήν δια τον ερχόμενον φοβερόν Κριτήν, όταν θα ξεχωρίζουν από το άπειρον πλήθος των αναστημένων τα ανθρώπων μικραί νεφέλαι αίρουσαι εν εαυταίς τας αγίας και σωζομένας προσωπικότητας εις υπάντησιν του Κυρίου εις αέρα, τότε βλέποντες όλα ταύτα οι κάτω εναπομείναντες άνθρωποι, ουχί θα κλαύσουν πικρότατα και θα κτυπούν τον εαυτόν των απελπιστικά αναλογιζόμενοι ότι εσπατάλησαν τον πολυτιμότατον τούτον καιρόν εις τρυφάς, εις μέθας, εις απόκτησιν πλούτου, εις αθεμίτους πράξεις, εις φιλαργυρίας και εις παν αμάρτημα, το οποίον τώρα τους καταδικάζει εις την πλέον ελεεινήν και αξιοθρήνητον ταύτην κατάστασιν;


  Ουχί περιπαθώς θα ζητήσουν να είχον χρόνον μικρόν, να τρέξουν εις τους πτωχούς, εις τους αρρώστους και εις κάθε δυστυχή, ώστε και αυτοί να ακούσουν την γλυκείαν φωνήν του Κυρίου την λέγουσαν: «Δεύτε οι Ευλογημένοι του Πατρός μου… κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν… επείνασα και εδώκατέ μοι φαγείν… γυμνός και περιεβάλλετέ με κλπ.» (Ματθ. 25,34).

  Αλλά κάποτε τα άκουσαν εις την ζωήν των, εν τω Άδη ούκ εστι μετάνοια. Δια τούτο και το κατακόρυφον της απογνώσεως θα τους καταλάβει. Θα ζητήσουν, θα επιθυμήσουν σφόδρα τον θάνατον ως εξιλαστήριον των απείρων αυτών δεινών. Δυστυχώς ουχ ευρήσουσι, διότι τα πάντα μετεστοιχειώθησαν εις την αθανασίαν!
  (Πάντα ταύτα δι εμέ…)

  Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης

  http://elderephraimarizona.blogspot.gr/2018/04/blog-post_23.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...