Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Μέγας Αμβρόσιος σε Ιερωνυμο/σύνοδο: Μετατρέπεστε σε εργαλεία του διαβόλου- Οι Ναοί ερημώθησαν!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

- α)Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ β)Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ΘΕΜΑ: Ευχαριστώ τινάς εξ Υμών διά τον άμετρον ευτελισμόν του προσώπου μου!
Ο εν Χριστώ Αδελφός Σας Μητροπολίτης
+ Ο πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Ο Λεπρός!
Ο Αδελφοκτόνος!
Ο Παρανοϊός και Παρανοϊκός!
Ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός!
Αίγιον, Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022
Μακαριώτατε,
και Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Άδελφοί,

Εκ προιμίου ζητώ και πάλιν την εκ μέρους Υμών κατανόησιν και συγκατάβασιν διά την παρούσαν ενόχλησιν! Καθώς φαίνεται, προϊούσης της ηλικίας, υπόκειμαι εις την απώλειαν της λογικής, του ορθώς σκέπτεσθαι και του ορθώς ενεργείν!
Απόδειξις;

Δεν κατώρθωσα να κατανοήσω την αναγκαιότητα ή και την σπουδαιότητα του μετ’ επιμονής συνιστωμένου εκ μέρους όλων Υμών εμβολίου, του Covid-19, διό και με έχετε κατατάξει στους Αντιεμβολιαστές! Με όλως ιδιαιτέραν προσοχήν παρακολουθώ, ο ανάξιος εγώ, πολλούς εξ Υμών των Αδελφών Αρχιερέων της Ορ-θοδοξίας, να προβαίνουν συχνά-πυκνά σε χαρακτηρισμούς έναν-τίον εκείνων, οι οποίοι αρνούνται να δεχθούν το εμβόλιον, είτε διότι απλώς διστάζουν, είτε διότι φοβούνται τις καταστροφικές παρενέργειές του, είτε διότι θεωρούν το εμβόλιο του Κορωνοϊού τέχνασμα του Διαβόλου και δημιούργημα των σκοτεινών Δυνά-μεων της Παγκοσμιοποιήσως διά την καταστροφήν της ανθρώπι-νης Κοινωνίας!

Ωρισμένοι, λοιπόν, εξ Υμών, Αδελφοί εν Κυρίω, μού έχουν απονείμει τίτλους…..αξιοζήλευτους! Δι’ αυτούς τυγχάνω «ο Λεπρός, ο Αδελφοκτόνος, ο Παρανοϊός και ο Παρανοϊκός, ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός»!!!!
Απορώ και εξίσταμαι πως δεν εσκέφθησαν να μου απονεί-μουν και τον τίτλον «ο Σαλός», δηλ. ο τρελλός! Τον επιλέγω, λοιπόν, ο ίδιος διά τον εαυτόν μου και τον προσθέτω εις τον πίνα-κα των τιμητικών τίτλων μου, Σας δηλώνω δε, ότι θεωρώ όλως ιδιαιτέραν τιμήν και ευλογίαν να είμαι δι’ Υμάς «ο διά Χριστόν σαλός»!

Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας εμέ τον ταλαίπωρον με έχει απορρίψει! Παρά το γεγονός, ότι κατά τα πρεσβεία της Αρχιερωσύνης τυγχάνω ο 4ος εις την σχετικήν Επετηρίδα! Έτος χειροτονίας μου είναι το 1976, προηγούνται δε της ελαχιστότητός μου σήμερον οι Σεβ. Μητροπολίτες Καρυστίας κ. Σεραφείμ (1968), Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος (1974) και Παραμυ-θίας κ. Τίτος (1974). Επαναλαμβάνω, ότι το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας με έχει απορρίψει! Κάποιος μάλιστα εκ των νεωτέρων Αδελφών μας, ομιλών από της τηλεοράσεως περί της ελαχιστό-τητός μου, εμμέσως πλην σαφώς, είπε και τα εξής δολοφονικά λόγια: «Οι αντιεμβολιαστές είναι σκοταδιστές! Οι λύσεις τους…. οδηγούν στον θάνατο! Είναι δυνατόν η ιατρική να δίνει λύσεις και αυτοί να τις παραβλέπουνε και να λένε: Μην ακούτε! Μας είπε ο διάβολος, ότι εγώ τους σφραγίζω! Και να παρασύρουν τους ανθρώπους;… Είναι σκοταδιστές και οπισθοδρομικοί και οι λύσεις, που δίνουν, οδηγούν στον θάνατο…» (βλ.

Συμπερασματικά, λοιπόν, λέγομεν, ότι ο υποσημειούμενος Αδελφός Σας, κατά την κρίσιν πολλών εξ Υμών, είναι απορ-ριπτέος! Ας είναι ευλογημένον το Όνομα του Κυρίου μας! Θα μας επιτρέψετε να Σας υπομνήσωμεν τα λόγια του Αποστόλου Παύ-λου: « ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Άχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα…» (Α΄Κορ. Κεφ. δ΄, 11-14)
Κατόπιν των ανωτέρω διασαφηνίσεων ως ο «διά Χριστόν σαλός», έχομεν το δικαίωμα να εκφράζωμεν προς Υμάς την «τρέλλαν» μας! Και μάλιστα με γλώσσαν σκληράν ως έχοντες το ακαταλόγιστον!

Και Σας ερωτώμεν:
Μήπως αυτή η μετά πείσματος υποστήριξις της επιβολής του εμβολίου στους πιστούς Σας μετατρέπει σε εργαλεία του Διαβόλου;
Εγκατελείψατε την προσπάθειαν του εμβολια- σμού των πιστών με το Εμβόλιον, που λέγεται Σώμα και Αίμα Χριστού, και ασχολείσθε με ένα πρωτοφανές και πρωτόγνωρον πείσμα με την προώθησιν του Εμβολίου Μητσοτάκη!!! Ήσασταν εκπρόσωποι του Σωτήρος Χριστού και, δυστυχώς, καταντήσατε εκπρό-σωποι των Κρατικών Υγειονομικών Υπηρεσιών. Αφήσα-τε την επιμέλειαν της ψυχής και κατέστητε φροντισταί του σώματος! Εξεδιώξατε τους πιστούς από τον Οίκον του Κυρίου! Οι Ναοί ερημώθησαν!

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022
Υμείς μεν εμωράνθητε,
η δε Μήτηρ Εκκλησία εμαράνθη!

Μήπως, λοιπόν, ανεπαισθήτως Υμείς οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος απαρνηθήκατε την υψηλήν αποστολήν Σας και από Εκπρόσωποι του Χριστού έχετε καταντήσει Εκπρόσωποι Μητσοτάκη; Δηλ. εγκαταλεί-ψατε το προνόμιον «του είναι Υμάς εις τύπον και τόπον Χριστού» και καταντήσατε να είσθε «εις τύπον και τόπον Μητσοτάκη»;
Μήπως αυτή η άνευ όρων αποδοχή και πιστή εφαρμογή των μέτρων της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη, διά των οποίων διελύθησαν οι Ναοί και εξαφανίσθηκε το εκκλησίασμα, συνιστά ΑΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ;

Μήπως το νερόβραστον Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της 24ης Δεκεμβρίου 2021 διά το έγκλημα του ασεβεστάτου Ηλία Μόσσιαλου αποτελεί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ; Και τούτο, διότι αντί να καταδικά-ζετε την αφροσύνην του υβριστού της Υπεραγίας Θεο-τόκου Ηλία Μόσσιαλου, με το προαναφερθέν Ανακοι- νωθέν προσπαθείτε να πείσετε τον Ελληνικό Λαό να μη ανησυχή, καθ’ όσον «οι προσβολές και επιθέσεις κατά του Χριστιανισμού θα συνεχίσουν και θα αυξάνον-ται κατά τον 21ον αιώνα»! Δηλαδή σταυρώνουμε τα χέρια μας και σιωπηλοί ατενίζουμε τους υβριστάς του Θεού! Με άλλα λόγια αφήσατε ανενόχλητο τον ασεβέστατο υβριστή της Παναγίας μας!

Γιατί κρατείτε κλειστά τα ματάκια Σας; Γιατί κρατείτε κλειστά και τα αυτάκια Σας; Οι Μουσουλμάνοι Πακιστανοί κατά χιλιάδες, εντελώς ανεμπόδιστοι, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς κατέκλυ-σαν την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα! Εκεί, λοιπόν, με όλην την δύναμιν της ψυχής των εκραύγαζαν: «Να αποκεφαλιστούν οι βλάσφημοι του Προφήτη και οι άπιστοι»! (βλ. εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 05.01.2022, σελ. 5). Δεν Σας ελέγχει, άραγε, η αρχι-ερατική Σας συνείδησις διά την επιδειχθείσαν αδιαφο-ρίαν; Διατί και Υμείς κατ’ απομίμησιν δεν είπετε τα λόγια: «Να αποκεφαλιστούν οι βλάσφημοι της Παν-αγίας μας και του Χριστού μας»! Ο βλάσφημος Ηλίας Μόσσιαλος ασφαλώς ….πανηγυρίζει! Τρίβει τα χέρια του από την χαράν του!
Διά την πλήρη ενημέρωσιν των αναγνωστών του παρόντος άρθρου παραθέτομεν εδώ αυτό το κατάπτυ-στον Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, το οποίον μάλι-στα έχει …αποσυρθή (!!!!) από τον σχετικόν Πίνακα των Ανακοινωθέντων της Εκκλησίας.
Σχετικά με την προσβλητική ανάρτηση του κ. Ηλία Μόσιαλου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης
24.12.2021 Ώρα ανάρτησης: 5:09:38 PM
Η προσβλητική ανάρτηση, φερομένη υπό το όνομα του αντιπροσώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε διεθνείς οργανισμούς για τον κορωνοϊό κ. Ηλία Μόσιαλου, παραμονή των Χριστουγέννων, που χλευάζει την θρησκευτική πίστη εκατομμυρίων ορθοδόξων χριστιανών της χώρας που εκπροσωπεί, και οι συναφείς διαμαρτυρίες μελών της Εκκλησίας που περιήλθαν σε γνώση μας, δίνουν την αφορμή για την γενικότερη υπόμνηση ότι, αν και το πρόσωπο του Χριστού και της Κυρίας Θεοτόκου δεν έχουν ανάγκη οποιασδήποτε ανθρώπινης υπεράσπισης έναντι των ανθρώπινων ύβρεων, οι προσβολές και επιθέσεις κατά του Χριστιανισμού θα συνεχίσουν και θα αυξάνονται κατά τον 21ο αιώνα. Ο φανατισμός και η έλλειψη σεβασμού στον άλλον δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των «θρησκειών» ή των «αλλόθρησκων», αλλά οριζόντιο γνώρισμα πολλών ανθρώπων, συντηρητικών και προοδευτικών. Είναι επίσης σαφές ότι κανένας δεν μπορεί να επικαλείται το επιχείρημα της ιδιωτικότητας για την ρατσιστική συμπεριφορά του, όταν κατέχει θέσεις κρατικής ευθύνης και εκφράζεται δημοσίως.
Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα με αγάπη, μακροθυμία και προσευχή «ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς»
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Εξ αφορμής, λοιπόν, της ως άνω παρατιθεμένης, τόσον δε βλασφήμου φωτογραφίας- σκίτσου, που εδημοσίευσεν ο κ. Μόσσιαλος, έγινε σεισμός εις την Ελληνικήν Κοινωνίαν! Πολλοί έγραψαν καυστικά σχόλια! Ο δημοσιογράφος κ. Μανώλης Κοττάκης ύψωσε φωνήν διαμαρτυρίας! «Ο θρησκευτικός αποχρωματι-σμός» γράφει σε μαχητικό άρθρο του, το οποίον δημο-σιεύθηκε τόσο στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όσο και στην ιστορική εφημερίδα ΕΣΤΙΑ (βλ. φ. της 7ης .01.2022, σελ. 7η και σελ. 1η αντιστοίχως) και συμπληρώνει: «Ο αποχρωματισμός και η ουδετερότητα είναι το καλύτερο σενάριο. Υπάρχει πάντοτε και το χειρότερο, ο χλευασμός των συμβόλων, όπως συνέβη προσφάτως με την Παναγία μας στην Ελλάδα …». Ταύτα, λοιπόν, γράφει με πολλήν παρρησίαν ο κ. Κοττάκης! Όχι όμως και οι σεπτοί Ιεράρχες, οι θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας μας! Αυτοί σιωπούν! ΔΕΝ ΟΜΙ-ΛΟΥΝ! ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ! Πάσχουν, δυστυ-χώς, από την μουγγίτιδα! Είναι Μουγγοί! Μόνον τρεις εξ αυτών, ύψωσαν φωνήν διαμαρτυρίας! Οι Σεβασμιώ-τατοι Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Καλαβρύτων κ. Ιερώνυμος, οι οποίοι με Δηλώσεις των καταδίκασαν δημοσίως το βλάσφημον αυτό πρόσω-πον. Αυτούς, τούς αγαπητούς ημίν εν Χριστώ Αδελφούς, και ευχαριστούμεν και συγχαίρομεν! Ασφαλώς θα υπάρχουν και τινες άλλοι Αδελφοί Αρχιερείς διαμαρ-τυρηθέντες, όπως ο Σεβ. Πατρών κ. Χρυσόσομος, ο Σεβ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ και τινες άλλοι, καθώς μας επλη-ροφόρησαν, των οποίων όμως ημείς δεν ανεγνώσαμεν την αντίδρασίν των.

Άγιοι Αρχιερείς και παμφίλτατοι εν Χριστώ Αδελφοί μου,
Με πολύν σεβασμόν Σας ερωτώ: Εάν η Ιερά Σύνο-δος, ως το αρμόδιον Διοικητικόν Όργανον, και έκαστος εξ Υμών, ως Φρουρός της Πίστεως, δεν καταδικάσετε αυτόν τον απαίσιον υβριστήν της Παναγίας μας, την Οποίαν εξομοιώνει με …..πόρνην, ποίος άλλος θα ηδύνατο να το πράξη;
Μήπως, λοιπόν, είσθε ΠΡΟΔΟΤΕΣ της Πίστεώς μας;
Μήπως επίσης αποτελεί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙ-ΣΤΕΩΣ ΜΑΣ η εκ μέρους Σας εφαρμοζομένη νεκρική σιγή και διά τον έτερον, και πολύ χειρότερον, υβριστήν της Παναγίας μας, τον Χρήστον Χωμενίδην; Μέχρι της παρούσης ώρας δεν ηκούσθη ούτε μία λέξις από την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας μας, διά της οποίας να καταδι-κάζεται ο μεγάλος αυτός υβριστής της Παναγίας μας! O αχαρακτήριστος αυτός άνθρωπος! Και όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η Μεγάλη αυτή Μορφή της Ορθοδοξίας, μας συμβουλεύει με τα εξής φοβερά λόγια:
«Κάν ακούσης τινός εν αμφόδω ή εν αγορά μέση βλασφημούντα τον Θεόν, πρόσελθε, επιτίμησον, κάν πληγάς επιθείναι δέη μη παραιτήση. Ράπισον αυτού την όψιν, σύντριψον το στόμα, αγίασόν σου την χείρα διά της πληγής…Μέγα τι τέξεται τη πόλει κακόν τα τοιαύτα παροράν….» (Ε.Π.Ε. 31, 622).

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι Μητροπολίτες,
Διατί δεν εφαρμόζετε την εντολήν ταύτην; Διατί αφήκατε ανυπεράσπιστον την Παναγίαν μας;
Και, τέλος, διατί απεσύρατε το προαναφερθέν Ανακοινωθέν της 24ης/12 από τον σχετικόν Πίνακα εις το Διαδίκτυον; Μήπως αισθάνεσθε ενοχήν;
Μοναδική εξαίρεσις, το επαναλαμβάνω με πολύν πόνον εις την ψυχήν μου, ειδικώς διά τον βλάσφημον Χωμενίδην, ήταν η φωνή διαμαρτυρίας του Σεβα-σμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου!

‘Επειτα από όλα αυτά τα εισαγωγικά, τώρα ας προσεγγίσουμε, Αδελφοί μου, το φρικτόν και απαίσιον έγκλημα αυτού του ευτελούς Έλληνος. Στο συγγραφικό του πόνημα μέ τίτλον «…Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΨΑΧΝΕΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ, παρουσιάζει πως κάποιος δήθεν Ρωμαίος στρα-τιώτης εμφανίζεται διηγούμενος τα περί της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, την Οποίαν μάλιστα αποκαλεί «μικρή λαντζέρισσα», γράφει δέ τα κάτωθι φρικτά και άκρως βλάσφημα λόγια: «….Έτσι έλυσε τα μαλλιά της και γδύθηκε το μπαλωμένο της φουστάνι. Και κόλλησε το σώμα της στο σώμα μου…..Με τη μικρή λαντζέ-ρισσα σμίγαμε σαρκικά ένα ολόκληρο χειμώνα. Κάθε μέρα σχεδόν. Όποτε διαφεύγαμε της προσοχής των αξιωματικών, των φαντάρων, των κρατουμένων και του βοηθητικού προ-σωπικού του στρατοπέδου. Κλεινόμασταν στο γραφείο μου. Τραβούσα τον σύρτη. Την ξάπλωνα στο πάτωμα. Ή στο σανι-δένιο τραπέζι. Ή την έπαιρνα στα όρθια, στηρίζοντάς την στον τοίχο. Βαστικά. Λαχανιαστά. Εξαίσια..…»
(βλ. https://www.in.gr/ 2021/12/20/ entertain-ment/book/….).
Δεν ανατριχιάζετε, αγαπητοί μου Αδελφοί Αρ-χιερείς, διαβάζοντας τα φρικτά αυτά λόγια; Δεν χάνετε την ηρεμίαν της ψυχής Σας; Δεν χάνετε τον ύπνον Σας; Τις Υμάς εβάσκανεν; Γιατί δεν αντιδρά-σατε; Γιατί δεν επαναστατήσατε; Γιατί επιτρέπετε να βεβηλώνουν το πρόσωπον της ΥΠΕΡ-ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟ-ΚΟΥ; Μήπως ισχύουν και δι΄Υμάς τα παρακάτω λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος; τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾿ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε; τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ». (Γαλ. γ΄, 1-4)
Δηλ. Ώ, ανόητοι Γαλάται, ποιός σας εβάσκανεν, ώστε τώρα να μη πείθεσθε και να μη υπακούετε εις την αλήθειαν, σεις εμπρός εις τα μάτια των οποίων ολοκάθαρα και ξάστερα παρ-εστάθη και εζωγραφήθη ο Εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός; Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας: Το Πνεύμα το Άγιον, τα πολλά και θαυμαστά χαρίσματά Του, τα ελάβατε από τας τυπικάς Διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου ή τα ελάβατε από το κήρυγμα της πίστεως , που ακούσατε και εδεχθήκατε;
Είσθε, λοιπόν, τόσον ανόητοι; Αφού αρχίσατε τόσον καλά με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος, γιατί τώρα καταλήγετε εις τας διατάξεις του Νόμου (Μητσοτάκη), που έχουν να κάμουν με την σάρκα και όχι με τον αγιασμόν της καρδίας; Τόσας δωρεάς και ευεργεσίας, που ελάβατε από το Πνεύμα το Άγιον, ματαίως τας έχετε λάβει; Εάν βέβαια ημπορεί να λεχθή, ότι τας ελάβατε ματαίως, διότι το βέβαιον είναι ότι, εάν τας περιφρονή-σετε, θα γίνουν εις καταδίκην σας».

Άγιοι Αρχιερείς, μήπως θα έπρεπε, αντί της τυ-φλής υποταγής στα κελεύσματα της Κυβερνήσεως Μη-τσοτάκη, να δώσετε προσοχήν εις τα μηνύματα μερικών ηγιασμένων ασκητικών προσώπων, τα οποία με τον φωτισμόν της θείας Χάριτος προ πολλών ήδη ετών έχουν προαναγγείλει όλα αυτά τα τρομερά γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν στις ημέρες μας με τον Κορωνοϊό, τα δαιμονικά δηλ. κόλπα και τεχνάσματα, τα οποία, δυστυχώς και Υμείς, Αγαπητοί μου Αδελφοί Αρχιερείς, μετά πείσματος υπηρετείτε στις ημέρες μας;
Μία εξ αυτών των ηγιασμένων μορφών, ο μακα-ριστός Ιερομόναχος π. Σάββας Αχιλλέως, από της 11ης Οκτωβρίου του έτους 2007, έχει προαναγγείλει τα εξής φοβερά:

«Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας. Θα πάρει όλα τα φάρμακα δικά του και θα τα κάνει δηλητήριο. Και όσοι θα παίρνουν φάρμακα θα δηλητηριάζωνται και θα αποθνή-σκουν. Είναι και μία γρίππη, που θα έρθει! Θα μοιάζει με γρίππη! Μια κατασκευασμένη ασθένεια, ως βιολογικό όπλο, στην οποία εμπλέκεται ενεργά η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. Συνι-στάται η αποφυγή κάθε είδους εμβολιασμού. Όσοι δεν εμβολιαστούν, θα απομονώνονται».
Έχουν σκοπό να εξαφανίσουν τον πληθυσμό της γής. Αυτή είναι η μανία τους. Και ο σκοπός του εμβολιασμού στα μικρά παιδιά είναι να προκαλεί στείρωση, για να μην κάνουν απογόνους και να εκλείψει η ανθρωπότητα». (βλ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, Ημερολόγιον του 2022, σελ. 172).

Άγιοι Αρχιερείς, Αδελφοί μου εν Κυρίω,
Σας ερωτώ:
Μήπως αυτά και μόνον και άλλα παρόμοια περιστατικά πρέπει να Σας αναγκάσουν «να βουλώ-σετε το στόμα Σας» και να μη ασχοληθήτε πλέον με την επιβολήν του Εμβολίου;
Εξομολογούμενος προς Υμάς, επιτρέψατέ μοι εν ταπεινώσει ψυχής να Σας πληροφορήσω, ότι η Θεία Χάρις ηξίωσεν εμέ τον αμαρτωλόν από του Μαρτίου μηνός του έτους 2020 να διατυπώσω εγκαίρως τις επιφυλάξεις μου διά το προσφερόμενον Εμβόλιον Covid-19 και να χαρακτηρίσω τον Κορωνοϊό ως «ένα δαιμονικό σχέδιο για την διάλυση της Κοινωνίας»!!!

Πρόκειται περί μιάς πτωχής μελέτης μου μέ τον τίτλον «ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ» (σελίδες 206), η οποία εκυκλο-φόρησε τον Μάρτιον του έτους 2020 από τις Εκδόσεις «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ» και διανέμεται δωρεάν.

Εις το ταπεινό αυτό πόνημά μας γράφουμε, ότι κατά το έτος 1981 εις τας Η.Π.Α. εκυκλοφόρησε ένα βιβλίο του συγγραφέως Dean Koontz με τον τίτλον: «ΤΗΕ EYES OF DARΚNESS». Εκεί, λοιπόν, υπάρχει και η εξής αποκάλυψις: «Περί τό 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική ἀσθένεια θά διαδοθῇ εἰς ὁλόκληρον τόν Πλανήτην, κάνοντας ἐπίθεσιν εἰς τούς πνεύμονας καί εἰς τούς βρόγχους. Θά ἀντιστέ-κεται σέ ὅλες τίς γνωστές θεραπεῖες»!!!!

Άγιοι Αρχιερείς, έπειτα από τα ανωτέρω αποκαλυ-φθέντα στοιχεία, μήπως -άθελά Σας βέβαια- μήπως, επαναλαμβάνω, με την επιμονήν Σας προς αποδοχήν του Εμβολίου, υπηρετείτε τα σχέδια των σκοτεινών Δυνάμεων της Παγκοσμιοποιήσεως;
Διατί, Αγαπητοί μου Αδελφοί εν Χριστώ, με πολύ πείσμα επιμένετε εις την αποδοχήν του εμβολίου εκ μέρους των πιστών της Εκκλησίας τέκνων, όταν στις ημέρες μας στασιάζεται τόσο πολύ η χρησιμότης αυτού του Εμβολίου;

Τώρα, ας γυρίσουμε σελίδα, Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί, διά να ατενίσουμε την καθημερινή πραγματικότητα από μίαν άλλην όψιν! Ενώ, λοιπόν, μερικοί ασεβέστατοι άνθρωποι βλασφημούν τα θεία και ευτελίζουν το πρόσωπον της Υπεραγίας Θεοτόκου, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ μερικοί επώνυμοι Έλληνες και Ελληνίδες δεν διστάζουν να εκφράσουν δημοσίως την ευλάβειαν της ψυχής των προς την Πάναγνον Μητέρα του Κυρίου μας!
Μεταξύ αυτών θα Σας αναφέρω μίαν επώνυμον Ελληνίδα εκ του καλλιτεχνικού στερεώματος! Πρόκειται διά την «Ελληνογερμανίδα καλλιτέχνιδα κα Μαριάννα Μασάδη, που διαπρέπει στη Βαυαρία και σε όλη τη Γερ-μανία με την χαρισματική φωνή της. Μιλά για την ιδιαίτερη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, που έδωσε πρό-σφατα και τις δοκιμασίες, που ξεπερνιούνται με πίστη και αγάπη!» Έτσι, λοιπόν, με μία πολύ δυνατή φωνή είχε το θάρρος να εξομολογηθή δημοσίως, προφέρουσα τα εξής θαυμάσια λόγια: «Η Παναγία είναι η δύναμή μας! Κάθε μέρα προσεύχομαι σε Εκείνην!». Και συμ-πληρώνει την εξομολόγηση της ψυχής της με τα εξής λόγια:
«Στο Νοσοκομείο και στο κρεββάτι του πόνου πιστεύω, ότι συνάντησα τον Θεό. Συνωμίλησα μαζί Του. Εκεί Τον βρήκα. Ο Κύριος ξέρει πως δουλεύει για εμάς, για να Τον συναν-τήσουμε…..»

Όταν η Δημοσιογράφος κα Μαρία Ανδρέου την ηρώτησε: «Την αγαπάς πολύ την Θεοτόκο; Βλέπω έ-χεις βουρκώσει» η ευλογημένη αυτή ψυχή, η Μαριάν-να, απήντησε: «Αχ, η Παναγία είναι η δύναμή μας. Είναι μάννα. Αυτή μεσιτεύει με τις προσευχές Της στον Υιό Της για εμάς. Κάθε μέρα, που ξυπνάω, κάνω την προσευχή μου σε Εκείνην. Της μιλάω…»! (βλ. εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, φ. της 15ης .12.2021, σελ. 8-9).
Σεβασμιώτατοι και Αγαπητοί μου Αδελφοί εν Χριστώ, Σας ερωτώ; Διατί δεν συγκινείται η ψυχή Σας από ομολο-γίες τοιαύτης αξίας; Διατί δεν ραπίζετε τό στόμα κάποι- ων πολεμίων της Πίστεως, οι οποίοι βλασφημούν το πρόσωπον της Υπεραγίας Θεοτόκου, εφαρμόζοντας την προτροπήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου:
«Ράπισον αυτού την όψιν, σύντριψον το στόμα,
αγίασόν σου την χείρα διά της πληγής…» ;
Με άκραν ταπείνωσιν επαναλαμβάνω προς Υμάς τα λόγια του Κυρίου μας: «Υμείς εστέ το άλας της γης, εάν δε το άλας μωρανθή εν τίνι αλισθήσεται; Εις ουδέν ισχύει έτι, ει μη βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων» (Ματθ. ε΄, 13).
Αδελφοί μου, διατί διακατέχεσθε από τόσην ευαι-σθησίαν και πεισματικήν επιμονήν, προκειμένου να επι-βάλετε εις τους πιστούς, τους κληρικούς και τους λαϊ-κούς, το Εμβόλο Covid-19; Δηλ. ενδιαφέρεσθε υπερμε-τρως διά την σωματικήν υγείαν του ανθρώπου, αλλά ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΕ διά την ΨΥΧΙΚΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ των πνευ-ματικών μας τέκνων; Ο Κύριός μας, αποστέλλων εις το κήρυγμα τους Αγίους Αποστόλους και Μαθητάς Του, είπε προς Αυτούς: «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ο πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει: Εν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ! Επὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν» (Μαρκ. ιστ΄,15-18). Δεν είπε: κηρύξατε τὸ εμβόλιον πάσῃ τῇ κτίσει, αλλά το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ!
Αδελφοί μου εν Χριστώ,
Ο Κύριος μάς ανεβίβασε εις το υψηλότερον αξίωμα, ήτοι «του υπηρετείν την σωτηρίαν της ψυχής των ανθρώπων», υπέρ των οποίων «Χριστός απέθανεν»! Δηλ. μας ενεπιστεύθη την απελευθέρωσιν της ανθρώ-πινης ψυχής από την τυραννείαν του Διαβόλου! Μας ανέδειξε Διαδόχους Του και μας ανέθεσε να κηρύτ-τωμεν το Ευαγγέλιον, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, «πάση τη κτίσει» διά την σωτηρίαν της ανθρώπινης ψυχής! Μήπως, λοιπόν, Ημείς, κατέστημεν Προδότες του Χριστού, και διά τον λόγον αυτόν εγκατε-λείψαμεν το έργον της σωτηρίας της ανθρώπινης ψυχής και αντ’ αυτού καταντήσαμε θεραπευταί του σώματος, δηλ. νοσοκόμοι και νοσηλευτές των ανθρώπων διά την εξασφάλισιν της….. σωματικής των υγείας; Με άλλα λόγια από Υπηρέτες του Σωτήρος Χριστού καταντήσαμε εντολοδόχοι υπάλληλοι ενός αφωρισμένου Πρωθ-υπουργού, του κ. Μητσοτάκη;

Ένα εισέτι θέμα, το οποίον θα έπρεπε να μας απασχολήση είναι η ερμηνεία των ποικίλων και πολλαπλών φυσικών φαινομένων, δια των οποίων κα-ταστρέφεται όχι μόνον το φυσικόν περιβάλλον, αλλά και η ανθρώπινη Κοινωνία. Διατί άραγε να συμβαίνουν συνεχώς και αδιακόπως ανά τον κόσμον όλα αυτά τα καταστροφικά φυσικά γεγονότα; Μήπως η απομά-κρυνσις της Κοινωνίας από την αγκάλην του Θεού είναι η απάντησις; Μήπως διά του τρόπου αυτού ο Πανάγα-θος Θεός μας εξωτερικεύει και μας εκφράζει τον πόνον Του διά την απομάκρυνσίν μας από την πατρικήν Του αγκάλην; Μήπως όλα αυτά τα ανεξήγητα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα μας προϊδεάζουν, ότι πορευό-μεθα «προς τους εσχάτους χρόνους»; Το πνεύμα του Θεού μας έχει προειδοποιήσει σχετικώς!
«Μελλήσετε δέ ἀκούειν πολέμους καί ἀκοάς πολέμων· ὁρᾶτε μή θροεῖσθε· δεῖ γάρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστί τό τέλος. ἐγερθήσεται γάρ ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, καί ἔσονται λιμοί καί λοιμοί καί σεισμοί κατά τόπους· πάντα δέ ταῦτα ἀρχή ὠδίνων». (Ματθ. κδ’, 6-8)..
Εις το Διαδίκτυον ανακαλύψαμε την εξής καταπλη-κτικήν διήγησιν. Σας την παραθέτουμε ως αφορμήν στοχα-σμού και αυτοσυγκεντρώσεως!
«Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, οι οπαδοί του Κυρίου ρώτησαν τον Ιησού: «Τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος;» (Κατά Ματθαίον 24:3). Ο Κύριος Ιησούς απάντησε: «Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει πείνα και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων» (Κατά Ματθαίον 24:6–8).

Καθώς σημειώνονται οι γραμμές αυτές είχαμε εις μεν την Φλώριναν καταστρεπτικόν σεισμόν, εις άλλα δε μέρη της ταλαιπώρου Πατρίδος μας πολύ πλούσιες, ήτοι καταρρακτώδεις και καταστρεπτικές, βροχοπτώσεις! Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν!
Έπειτα από όλα αυτά τα περίεργα και ανεξήγητα φαινόμενα, Άγιοι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, ας έλθουμε τώρα σε ένα πολύ περίεργο και μυστηριώδες ουρανόσταλτο μήνυμα! Κατά τα δύο αυτά τελευταία έτη, παραλλήλως προς την εμφάνισιν του Κορωνοϊού, βιώνουμε και κάποια ανεξήγητα θεϊκά σημεία, κάποια «θεοσημεία», τα οποία χρήζουν ερμηνείας! Όχι μόνον εις την Ελλάδα, αλλά και ανά τον κόσμον, όπου κυριαρχεί η Ορθοδοξία, βλέπουμε να δακρύζουν ή και να μυροβλύζουν εικόνες Αγίων της Πίστεώς μας, με προεξάρχουσαν την ιεράν Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και μάλιστα της Παναγίας της Παρηγορή-τριας εκεί ψηλά εις τον Βύρωνα Αττικής.
Η Εικόνα αυτή άρχισε να μυροβλύζη από τις 8 Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέραν καθ’ ην εορτάζομεν το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, έκτοτε δε δεν έπαυσε είτε δακρυρροούσα, είτε μυροβλύζουσα! Δόξα τω Θεώ! Τα τελευταία νέα είναι, ότι «το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου 2022, παραμονή των Φώτων, που ο ιερός ναός θα έκλεινε, η Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Παρηγορητρίας, έρρεε δάκρυα ασταμάτητα, με μια πρωτο-φανή ροή, ωσάν τρεχούμενο νερό, προς μεγάλη έκπληξη των παρισταμένων», γράφει το σχετικόν Ανακοινωθέν της Ενορίας (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 07.01.2022, ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ)

,
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,
Το ερώτημα, που τίθεται ενώπιόν μας, είναι: Πως εξηγείται αυτό το φαινόμενον; Διατί δακρύζει η Παν-αγία μας; Είναι δάκρυα χαράς; Ή είναι δάκρυα λύπης και οδύνης;
Εις το ερώτημα αυτό χωρούν πολλές απαντήσεις! Επιτρέψατέ μοι, λοιπόν και εις εμέ τον υποσημειούμε-νον και ταλαίπωρον εν Χριστώ Αδελφόν Σας να Σας δώσω την προσωπικήν μου απάντησιν. Επιτρέψατέ μοι να Σας υπομνήσω, ότι γράφω το παρόν κείμενον, χρησι-μοποιών την ιδιότητα του «διά Χριστόν σαλού» Αδελφού Σας, διό και η γλώσσα μου θα είναι πολύ σκληρή! Όχι δε μόνον πολύ σκληρή, αλλά συγχρόνως και μία ΑΠΟΧΑΙ-ΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, διά τον λόγον, ότι Υμείς «οι …..σοφοί και συνετοί» δεν είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με ένα «διά Χριστόν σαλόν» Ιεράρχην!

Διατί, λοιπόν, δακρύζει η Παναγία μας;

Διότι η άλλοτε Ορθόδοξος Χριστιανική Ελλάδα μας απέβαλε τον χαρακτήρα της! Έπαυσε πλέον να είναι η κοιτίδα της Ορθοδοξίας! Ακόμη και αυτοί οι Εκκλησιαστικοί Ηγέτες έγιναν τυφλά όργανα και υπηρέτες των Πολιτικών εκπροσώ-πων! Η Ελλάδα μας σταδιακά μετατρέπεται σε μία πολύ-πολιτισμική Χώρα, όπου και η αθεΐα θα επεκτείνεται και οι Μουσουλμάνοι θα κυριαρ-χούν! Ιδού το προοίμιον:

Πρωτοχρονιά 2022
Ανεμπόδιστη συνάθροισις των Πακιστανών εις το Σύνταγμα!
Διότι οι Χριστιανοί ευρίσκονται εν διωγμώ μέσα εις τον χώρον τους! Δεν δύνανται ανενόχλητοι να προσέλθουν ούτε εις τον Οίκον του Κυρίου! Χρειάζονται rapid test, μάσκες, τήρησιν αποστά-σεων κλπ. Όσοι ιερείς δεν έχουν υποβληθή στον εμβολιασμό, αυτοί τίθενται σε αργία! Δεν επιτρέ-πεται να ιερουργούν. Το ίδιο και οι ιεροψάλτες.
Διότι οι Αρχιεερείς-Ποιμένες του Χριστιανικού Πληρώματος επρόδωσαν την αποστολήν των. Ήσαν υπηρέται της ψυχής και κατήντησαν θερά-ποντες του σώματος! Ήσαν εις «τύπον και τόπον Χριστού» και κατήντησαν «εις τύπον και τόπον Μητσοτάκη»,μεγάφωνα της πολιτικής Εξουσίας!
Ιδού μία απόδειξις:
«Σκληρή απόφαση
για ιερείς – ψάλτες.
Την απόφασή του να κρατήσει μακριά από τα σπίτια των πιστών της Μητροπο-λιτικής του Περιφέρειας όλους τους ανεμβολίαστους ιερείς, αλλά και τους ανεμβολίαστους ψάλτες από τα αναλόγια για το επόμενο διάστημα, έλαβε και ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης …ΧΨΩ».
(Βλ. εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φ. της 12ης. 01.2022, σελ. 19).
Ιδού και μία εισέτι απόδειξις:
Πιστοί χωρίς μάσκες
και πιστοποιητικά
έτρεχαν να ξεφύγουν
από την ΕΛ.ΑΣ.
(βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 12.01.2022, σελ.11)
Διότι απεδέχθησαν την αλλοίωσιν του περιεχο-μένου της αμωμήτου Πίστεώς μας με την επιβο-λήν της μάσκας, των rapid test κλπ., της τηρήσεως αποστάσεων ασφαλείας εντός του ιερού Ναού! Ελησμόνησαν, ότι ο Ναός είναι ιατρείον των ψυχών και των σωμάτων! Οι σεπτοί Ιεράρχες μας επίσης ελησμόνησαν, ότι η Μητέρα Εκκλησία ουδέποτε μέχρι χθες εγκατέλειψε τον πάσχοντα από οιανδήποτε ασθένειαν ανθρωπον! Ακόμη και εις την νήσον Σπιναλόγκα, όπου εξαπεστέλλοντο οι λεπροί της εποχής εκείνης, η Εκκλησία, ως φιλόστοργος Μητέρα, είχε ζωηράν την παρουσίαν Της διά των εκεί αποστελλομένων Κληρικών Εφημερίων, οι οποίοι βεβαίως ούτε μάσκα έφερον, ούτε σε rapid test υπεβάλλοντο! Μοναδική τους ασπίδα ήτο η Χάρις του Κυρίου! Εβίωναν το θαύμα της εξ ουρανών προστασίας, καθ’ όσον ήσαν υπηρέται του Σωτήρος Χριστού! Μεταξύ των εκεί διακονησάντων ήτο και ο πολύ γνωστός διά την αυτοθυσίαν του π. Χρύσανθος Κουτσουλογιαν-νάκης, ο οποίος υπηρέτησεν εις την Σπιναλόγκαν περισσότερον από δέκα έτη! Και ήτο υγιέστατος! Κατέλυε το Άγιον Ποτήριον μετά την μετάληψιν των λεπρών και ήτο αμόλυντος.
Ο λόγιος Θεολόγος Αριστείδης Πανώτης μεταξύ πολλών άλλων έχει γράψει και τα εξής συγκλονιστικά: «Ποτέ έως σήμερα δεν έχουν νοσήσει ιερείς, οι οποίοι για δεκαετίες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς σε Νοσοκομεία, Λεπροκομεία κ.α. Δεν υπάρχει κανένα παράδει-γμα, που να συνηγορεί για μετάδοση ενός ιού μέσα από τα σκεύη της Θείας Κοινωνίας! Γνωρίζω προσωπικά ιερείς, οι οποίοι διακόνησαν στην Εκκλησία του Νοσοκομείου ….και κανείς τους δεν κόλλλησε από κάποια από τις πολλές και σοβαρές αρρώστειες, οι οποίες υπήρχαν εντός του Νοσοκο-μείου» (Βλ. Κορωνοϊός…, σελ. 83)

Διότι απεδέχθησαν την εισβολήν και κυριαρχίαν των Μουσουλμάνων μεταναστών και προανήγ-γειλαν ήδη τα εξής πολύ πικρά λόγια: «Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ (δηλ. οι Μουσουλμάνοι μετανάστες) θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ. Τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τόσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς). Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, τοὺς ‘Αλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας· θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους, ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας».
(βλ. https://www.protothema.gr/greece/article/962286/mitropolitis-alexandroupoleos-tha-agalias
Διότι ανετράπη η εκκλησιαστική Παράδοσις! Νέα ήθη εκκλησιαστικά εισήχθησαν εις την χριστια-νικήν Κοινωνίαν! ‘Εως χθές οι ασθένειες, οι επιδημίες, οι φυσικές καταστροφές, γενικώς τα έκτακτα γεγονότα αντιμετωπίζονταν με Λιτα-νείες, με Αγρυπνίες, με Παρακλήσεις, με παραινέσεις, προκειμένου οι χριστιανοί μας να προσέλθουν εις την Εξομολόγησιν και την Θείαν Μετάληψιν, με μύριους όσους τρόπους προσεγ-γίσεως πρός τον Θεόν! Τώρα όλα αυτά ελησμο-νήθησαν! Ο Θεός ετέθη εις το περιθώριον της ζωής μας! Τώρα όλα αυτά τα αγιαστικά μέσα απερρίφθησαν εις τον κάλαθον των αχρήστων! Και αντ΄αυτών άρχισαν τα κηρύγματα περί αποδοχής του εμβολίου, χρήσεως της μάσκας, τηρήσεως των αποστάσεων κλπ.
Έως χθές ηκούετο το κήρυγμα του θείου λόγου! Είχαμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου! Τώρα πιά έχουμε το κήρυγμα του Εμβολίου!

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς
της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Εξαιτούμαι την επιείκειάν Σας προκειμένου να Σας εξωτερικεύσω ό,τι έχω εις τα τρίσβαθα της ψυχής μου και να Σας εξομολογηθώ.
Ταπεινά φρονώ, ότι κατά τα τελευταία ταύτα έτη Ημείς οι Αρχιερείς του Θεού του Υψίστου επροδώσαμε την από-στολήν μας! Κρατάμε την λάμψιν του αξιώματος, φέρουμε την λαμπράν στολήν του Αρχιερέως, μεθύσκομεν γευόμενοι της γλυκύτητος του αρχιερατικού βαθμού, αλλά ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΘΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ! Δεν μας απασχολεί πλέον το «ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου»!!! Προσπα-θούμε να είμεθα ευάρεστοι εις τους Ισχυρούς της ημέρας και όχι εις τον Νυμφίον Χριστόν! Μας θέλγει η δόξα του κόσμου τούτου και όχι η δόξα του Ουρανού! Ώστε κατέστημεν ΠΡΟΔΟΤΕΣ του Σωτήρος Χριστού! ΕΠΡΟΔΩ-ΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΜΑΣ!
Βεβαίως μεταξύ Ημών υπάρχουν και οι εξαιρέσεις! Δεν έλλειψαν οι αγιασμένοι Αρχιερείς και οι μαχηταί Αδελφοί μας, οι «ταπεινοί τη καρδία»! Αλλ’ αυτοί αποτελούν την εξαίρεσιν! Πλήν όμως είναι τοις πάσι γνωστόν, ότι οι εξαιρέσεις δεν καταργούν τον Κανόνα. Σας ικετεύω, λοιπόν, να επανορθώσουμε την πορείαν μας. Να απεκδυθώμεν τον μανδύαν της εκκοσμικεύσεως και να ενδυθώμεν τον θώρακα της ιεραποστολής! Να βιώσωμεν και πάλιν την Μοναχικήν Ταπείνωσιν και την Μοναστικήν Αγιότητα! Να επαναλάβωμεν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και να λησμονή-σωμεν το κήρυγμα του Εμβολίου!
Εάν επανορθώσουμε την πορείαν μας, τότε ασφαλώς θα παύση να δακρύζη η Εικόνα της Παναγίας μας! Εάν, διορθώνοντας την πορείαν μας, επιστρέψουμε εις την πατρι-κήν αγκάλην του Νυμφίου Χριστού, τότε θα παύσουν οι σεισμοί, οι λιμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί και όλα τα άλλα πρωτοφανή καταστρεπτικά φυσικά φαινόμενα, τα οποία συμβαίνουν στις ημέρες μας. Εύχομαι και προσεύχομαι.

Επ΄ευκαιρία Σας πληροφορώ, ότι η παρούσα είναι και η τελευταία, η αποχαιρετιστήριος, ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ της ψυχής μου και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μεθ’ Υμών, ώστε ένας «διά Χριστόν σαλός» Αδελφός Σας να μη Σας ενοχλή πλέον! Σας εύχομαι καλήν μετάνοιαν και καλόν Παράδεισον! Σιωπών εφ’ εξής, ο ταλαίπωρος εγώ,αποσύρομαι πλέον εις το ερημητήριόν μου της σιγής, της προσευχής και των δακρύων, επαναλαμβάνων τα λόγια: «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Απευθυνόμενος δε προς ένα έκαστον εξ Υμών και υποκλινόμενος ενώπιον Υμών, εν ταπεινώσει ψυχής επαναλαμβάνω τα λόγια: «Αδελφέ συγχώρησόν μοι τω αμαρτωλώ».
Επικαλούμαι εφ’ Υμάς την Μεσιτείαν και την Χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Τρυπητής, Πολιούχου του Αιγίου, και εύχομαι ταχείαν επαναφοράν τόσον των ιερών Ναών μας, όσον και των ευσεβών χριστιανών, εις το αρχαίον κάλλος, προς Υμάς δε ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ και ΚΑΛΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ!

Επί δε τούτοις διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός
+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Αμβρόσιος
Ο «διά Χριστόν σαλός»
Αδελφός Σας!
Ιερός Ναός Φανερωμένης Αιγίου, 09.01.2022 Ο Λεπρός!
Ο Αδελφοκτόνος!
Ο Παρανοϊός και Παρανοϊκός!
Ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός!
Ο Πανάθλιος και Τρισάθλιος δούλος του Ιησού Χριστού!

Αίγιον, 14η Ιανουαρίου 2022

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...