Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Θὰ εἶναι ἡ χρονιὰ ποὺ θὰ κριθεῖ ἡ ἔκβαση τῆς μάχης μεταξὺ τῶν δυνάμεων τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καὶ τῆς Ἀνθρωπότητας;

Βαδίζουμε φίλοι μου στὴν ἀρχὴ τῆς νέας χρονιᾶς, ποὺ θεωρῶ ὅτι θὰ εἶναι ἡ χρονιὰ ποὺ θὰ κριθεῖ ἡ ἔκβαση τῆς μάχης μεταξὺ τῶν δυνάμεων τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καὶ τῆς Ἀνθρωπότητας.

Θέλω νὰ ἀναφερθῶ στὸ τί πιστεύω ὅτι πρέπει νὰ γίνει ἔτσι ὥστε, ἡ «πλάστιγγα» τῆς νίκης νὰ γύρει τελικὰ πρὸς τὸ μέρος μας.

Ἡ πρόθεση τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων εἶναι γνωστή, μέσῳ τῶν ἐμβολιασμῶν, θέλει νὰ ὁδηγήσει τὴν ἀνθρωπότητα στὸ τσιπάρισμα. Μέσῳ τοῦ τσιπαρίσματος, ὁ ἄνθρωπος, θὰ χάσει τὸ δικαίωμα νὰ δρᾶ κατὰ τὴν βούλησή του καὶ θὰ μετατραπεῖ σὲ ἕνα πειθήνιο δοῦλο καὶ σκλάβο,στὸ παγκόσμιο ὁλοκληρωτικό τους καθεστώς.

Προσπαθοῦν νὰ πετύχουν τὸ σχέδιό τους μέσῳ τοῦ ψέματος ποὺ διαδίδουν οἱ μισθοφόροι τους, καὶ (μέσῳ) τοῦ ... «μαστίγιου» !

Μὲ τὸ ψέμα ἀπενεργοποιοῦν τὴν ἀντίληψη τοῦ μυαλοῦ τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν ἡ ἀντίληψη ἀπενεργοποιεῖται, τότε τὸ ἄτομο δὲν (ἀνα) γνωρίζει τὴν ἀλήθεια καὶ κατὰ συνέπεια δὲν ἀντιδρᾶ καὶ συναινεῖ μὲ τὴν ὑπακοή του καὶ τὴν συγκατάθεσή του στὴν ὑλοποίηση τῶν σχεδίων τους.

Ὅσο τὸ σύστημα ἔχει τὴν συναίνεση τῆς πλειοψηφίας, τόσο μπορεῖ νὰ προχωρεῖ ἀκάθεκτο στὴν ὑλοποίηση τῶν σχεδίων του. Ἄρα τὰ μέσα τῆς ἰσχύος τους εἶναι τὸ ψέμα καί, οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὸ ἀναπαράγουν, γιὰ νὰ πείσουν καὶ τὴν πλειοψηφία.

Κατά συνέπεια φίλοι μου, τὰ παραπάνω ὁρίζουν καὶ τὴν στρατηγικὴ μὲ τὴν ὁποία ἡ δική μας πλευρά, πρέπει νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ νὰ νικήσει.


Ὅσο περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἤδη ἀφυπνισμένους πολίτες γράφουν καὶ δημοσιεύουν ἀνοικτὰ στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ τὰ προωθοῦν παράλληλα καὶ στὸν κύκλο τῶν ἐπαφῶν τους, ἄρθρα καὶ βίντεο ποὺ ξεσκεπάζουν τὰ ἐγκλήματα καὶ τὰ σχέδιά τους, τόσο αὐξάνεται ἡ μαχητικότητα τῶν ἀφυπνισμένων πολιτῶν. Τόσο «χαλυβδώνεται» ἡ θέλησή τους γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγώνα καὶ τόσο ἀφυπνίζονται καὶ ἄλλοι πολίτες μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀφυπνισμένων πολιτῶν ποὺ γνωρίζει τὴν ἀλήθεια νὰ γίνεται ὅλο καὶ μεγαλύτερος.


Αύτὸ ἔχει ὡς συνέπεια τὸ ἐπίπεδο τῆς συνολικῆς ἀντίδρασης τῆς ἀνθρωπότητας νὰ ἀνεβαίνει. Ὅσο ἀνεβαίνει τὸ ἐπίπεδο ἀντίδρασης τόσο ἀναγκάζεται τὸ σύστημα νὰ καθυστερεῖ τὴν ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου του.

Ὅσο καθυστεροῦν οἱ κυβερνῶντες τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἐγχειρήματος τῶν ἀφεντικῶν τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καὶ βγαίνουν ἐκτὸς χρονοδιαγραμμάτων ὑλοποίησης, τόσο τὰ ἀφεντικά τους «σκυλιάζουν» καὶ τοὺς πιέζουν νὰ ἐπιβάλλουν πιὸ σκληρὰ μέτρα καὶ νὰ τὸ ἐπισπεύσουν.


Ὅσο καθυστεροῦν καὶ ὅσο ἀποκαλύπτουν μέσῳ τῶν μέτρων ποὺ ἐπιβάλλουν τὸ πραγματικὸ φασιστικὸ καὶ ἀδίστακτο πρόσωπό τους, τόσο ἐπιταχύνεται ὁ ῥυθμὸς αὔξησης τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῆς μαχητικότητας τῶν ἀφυπνισμένων πολιτῶν.

Ἐάν προλάβουμε φίλοι μου, μὲ τὸν ἀγώνα μας νὰ τοὺς καθυστερήσουμε μέχρι νὰ ἀφυπνιστεῖ ἡ πλειοψηφία, τότε θὰ νικήσει ἡ ἀνθρωπότητα. Γιατί, ὅπως μᾶς ἔχει διδάξει ἡ ἱστορία, τὸ κάθε καθεστώς πέφτει μόνο ὅταν παύει νὰ ἔχει τὴν στήριξη τῆς πλειοψηφίας τῆς κοινωνίας.

Αύτὸ εἶναι τὸ κλειδὶ τῆς ἐπιτυχίας !

Ἡ μαχητικὴ ἀδιάλειπτη καὶ ἀνοιχτὴ μετάδοση τῆς ἀλήθειας σὲ ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερα ἄτομα μέσα ἀπὸ ὅποια μέσα διαθέτουμε.

Μέσῳ τῆς ἀφύπνισής της, θὰ ἀποτινάξει ἡ ἀνθρωπότητα γιὰ πάντα ἐκεῖνες τἰς δυνάμεις ποὺ τὴν κρατοῦν κλειδωμένη καὶ σκλαβωμένη καὶ θὰ βαδίσει στὸ ξέφωτο τῆς Θεϊκῆς λιακάδας.

Γι' αὐτὸ φίλοι μου, δὲν ἐπαναπαυόμαστε καὶ συνεχίζουμε τὴν ἀφύπνιση τοῦ κόσμου (μας) μέχρι τὴν τελική νίκη !

(Ἀνώνυμος ἐκπαιδευτικός)

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...