Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Πρὸς τὸν Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Κ.κ. Ἱερώνυμο (Νικολόπουλο)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Πρὸς τὸν Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Κ.κ. Ἱερώνυμο (Νικολόπουλο)

Περὶ τῆς ἰσχυρῆς προτροπῆς του ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ

Σεβασμιώτατε, εὐλογεῖτε

Μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη ἐξέλιξη, τῆς δημοσίας προτροπῆς πρὸς τὸ ποίμνιό σας νὰ ἐμβολιαστεῖ, ὡς καὶ τὴν διευκόλυνση τοῦ ἐμβολιασμοῦ μὲ τὴν προσωρινὴ ἐγκατάσταση κινητῶν μονάδων σὲ προαύλια ἱερῶν ναῶν, θεωρήσαμε ὑϊκὸ καθῆκον μας νὰ κρούσουμε ταπεινὰ κώδωνα πνευματικοῦ, πρωτίστως, κινδύνου, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἀπευθυνόμαστε σὲ Ἐπίσκοπο «ἑπόμενον τοῖς Ἁγίοις ἡμῶν Πατράσι», ὁ ὁποῖος:

- πιστεύει πὼς ἡ Ἁγία Τριὰς ἡ ἐν Μονάδι εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, ὁ Δημιουργὸς καὶ κυβερνήτης τῶν πάντων -ἔτσι ὅπως στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοσι τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς, Νύμφης τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διὰ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου, τῶν Προφητῶν, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων καὶ τῆς Συμφωνίας τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς Αὐτὸς ἀποκαλύπτεται

- πιστεύει ὅτι δὲν ἔγινε ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν Κλῆρο, ἀλλὰ ὁ Κλῆρος γιὰ τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ πὼς «... ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ Λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ» καὶ γι' αὐτὸ «οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν νέα»

- ἐπιθυμεῖ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τιθέναι ὑπὲρ τῶν ἰδίων προβάτων και δὲν «θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει (....) ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων»

- πιστεύει ὅτι ὀφείλει νὰ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τρέμοντας νὰ μὴν ἁπολεσθῇ ἐξ αἰτίας του οὔτε μία ψυχὴ ἐξ ὅσων ὁ Θεὸς τοῦ ἐνεπιστεύθη καὶ ζητώντας γι' αὐτὸ ταπεινὰ τὸ Ἔλεος καὶ τὸν Φωτισμὸ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν ἀνήκει στοὺς «βαρεῖς λύκους, τοὺς λαλούντας διεστραμμένα καὶ μὴ φειδομένους τοῦ ποιμνίου»

- ὅτι ἀπευθυνόμαστε, ἐν τέλει, σὲ Ἐπίσκοπο «εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ» καὶ ὄχι -Θεός φυλάξοι- «εἰς τόπον Χριστοῦ καὶ τύπον ἑωσφόρου», πλὴν ὅμως ἔχοντα πλημμελῆ πληροφόρηση ἤ/καὶ ὄντα ἀνθρωπίνως πεπλανημένο καὶ ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ὑπὸ τοῦ «Καίσαρος», ὡς πρὸς τὸ θέμα τοῦ περιβόητου κορωνοϊοῦ «Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)» καὶ τῆς λοίμωξης «Covid-19» τὴν ὁποία ὁ ἰὸς αὐτὸς (κατ' ἄλλους καὶ μὲ χαρακτηριστικὰ βακτηρίου ἤ/καὶ μυκοπλάσματος) προκαλεῖ.

Σεβασμιώτατε

Μᾶς προτρέπετε νὰ ἐμβολιαστοῦμε, μάλιστα δὲ σὲ κινητὲς μονάδες ἐμβολιασμοῦ στὰ προαύλια ἱερῶν ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, κηρύττοντας ὅτι, παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ λύση αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ πανάκεια, εἶναι ἡ μόνη τὴν ὁποία πρὸς τὸ παρὸν ἔχουμε.

Πέραν τοῦ ὅποιου ἀντιλόγου σὲ σχέση μὲ τὴν καθαρὰ ἰατρικὴ πλευρὰ τοῦ θέματος, ἐπειδὴ φρονοῦμε ὅτι προέχει ἡ ἐπισήμανση θεμελιωδῶν πνευματικῶν προεκτάσεων, γιὰ τὶς ὁποῖες, ἐὰν σιωπήσουμε, θὰ κριθοῦμε συνένοχοι, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Οὐρανοφάντορος ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου «τὸ σιωπᾶν δοκεῖ συναινεῖν», ταπεινῶς σᾶς ἐρωτοῦμε:

Πόσο χριστιανικὸ εἶναι νὰ ἐκμεταλλευόμαστε τοὺς μαζικούς, ἐπώδυνους φόνους τῶν χοϊκῶν σωμάτων καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν βασανισμὸ τῶν ψυχῶν ἀθώων ἐμβρύων, προκειμένου νὰ προστατευθοῦμε -μερικῶς, ἂν καὶ ἀπὸ κορυφαίους ἐπιστήμονες ἀμφισβητεῖται κι αὐτὸ ἀκόμη- ἀπὸ μία καὶ μόνον ἀσθένεια, ἐνῶ τὴν ἑπομένη κιόλας τοῦ ἐμβολίου στιγμὴ μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ ἐπιτρέψει νὰ πεθάνουμε ἀπὸ κάποια ἐξ ἀπείρων ἄλλων;

Πόσο χριστιανικὸ εἶναι ὁ σκοπὸς νὰ ἁγιάζει τὰ μέσα, πολὺ περισσότερο ὅταν, προκειμένου νὰ σώσουμε τὸ προσωρινὸ τομάρι μας, δὲν διστάζουμε νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε τὸν φυσικὸ καὶ κυρίως τὸν μεταφυσικὸ πόνο τοῦ ἀδελφοῦ μας;

Πόσο χριστιανικὸ εἶναι νὰ γινόμαστε ἀποδέκτες προϊόντων ἐγκλημάτων καὶ δὴ ἰδιαζόντως εἰδεχθῶν, τῶν ὁποίων οἱ συνέπειες γιὰ τὰ θύματα συνεχίζονται καὶ στὴν μετὰ θάνατον ζωή;

Παραγράφονται, ἄραγε, τὰ ἐγκλήματα αὐτά, ἐπειδὴ τελέστηκαν δεκαετίες πρίν, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ βασανισμὸς τῶν ψυχῶν τῶν ἐμβρύων δὲν ἔχει σταματήσει ἕως σήμερα, 40 ἤ 50 χρόνια μετά -δεδομένου δὲ καὶ τοῦ λόγου τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅτι μία στιγμὴ στὴν κόλαση μοιάζει μὲ πολλὰ γήινα χρόνια κολασμοῦ; Ἤ θεωροῦνται ἀκόμη βαρύτερα, τόσο γιὰ τοὺς θῦτες ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἔστω ἐμμέσως ἐπωφελούμενους;

Γιὰ νὰ προλάβουμε τοὺς ἀμφισβητίες γνωστικούς, ὑπενθυμίζουμε ὁράματα ποὺ ἔχουν ἀξιωθεῖ νὰ βιώσουν ἀποδεδειγμένως καὶ γενικῆς ἀποδοχῆς στὴν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας σκεύη ἐκλογῆς τοῦ Παρακλήτου, ὅπως ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἢ ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης (Ἀριζόνας) -καὶ ὄχι μόνον. Οἱ ὁποῖοι τονίζουν μὲ ἔμφαση τὸ δυσθεώρητο μέγεθος τοῦ ἐγκλήματος τῶν ἐκτρώσεων, διευκρινίζοντας ὅτι ἐπιστήμονες μὲ πωρωμένες συνειδήσεις ὄχι μόνον ἀφαιροῦν πρόωρα καὶ ἐπώδυνα τὴν ἐδῶ ζωὴ ἀπὸ ἀνυπεράσπιστα πλάσματα, ἀλλὰ γίνονται αἰτία νὰ ὑποφέρουν καὶ οἱ ψυχὲς αὐτῶν τῶν πλασμάτων, δεδομένου ὅτι πεθαίνουν ἀβάπτιστα, ἑπομένως μὲ ἀσυγχώρητο τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα -τουλάχιστον μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, ἀφοῦ δὲν γνωρίζουμε ποιά θὰ εἶναι ἡ τελικὴ κρίση τοῦ Χριστοῦ. Καί, ὅπως γνωρίζετε, συμφωνία Ἁγίων τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἀποτελεῖ βιωματικὴ Θεολογία μὴ ἐπιδεχόμενη ἀμφισβήτησης. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος, μάλιστα, ἔχει πεῖ τὸν τρομερὸ λόγο: «Καλύτερα νὰ τὸ γεννήσῃ τὸ παιδὶ της μιὰ μάνα, νὰ τὸ βαφτίσῃ καὶ μετὰ νὰ τὸ σκοτώσῃ, παρὰ νὰ τὸ σκοτώσῃ πρὶν γεννηθῇ»!

Βεβαίως, ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰσηγήθηκε καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος -οὔτε κἂν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, λὲς καὶ ἐπρόκειτο περὶ κάποιου ἁπλοῦ, διαδικαστικῆς φύσης ζητήματος- ἀπεφάνθῃ πὼς δὲν ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ κυτταρικὲς σειρὲς ἱστῶν ἐκτρωθέντων ἐμβρύων σὲ ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς διαδικασίας πρὸς ἤ γιὰ τὴν παρασκευὴ τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων. Ὡστόσο, ὁ γνωστὸς π. Στυλιανὸς Καρπαθίου (ψυχίατρος καὶ διδάκτωρ Βιοηθικῆς), κατόπιν ἐνδελεχοῦς καὶ ἐμπεριστατωμένης ἔρευνας στὴ σχετικὴ ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία, ἀποδόμησε ἕναν πρὸς ἕναν τοὺς ἰσχυρισμοὺς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς καὶ ΔΙΣ, ἀποκαλύπτοντας ὅτι ἡ Ἐπιτροπή, ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως, ἀπέκρυψε στοιχεῖα τῆς διεθνοῦς σχετικῆς ἐπιστημονικῆς βιβλιογραφίας, ψηφιοποιημένης καὶ μή, παρουσιάζοντας τελικῶς ψευδῆ συμπεράσματα καὶ προχωρώντας σὲ ψευδεῖς καὶ ἐπικίνδυνες πνευματικὰ εἰσηγήσεις, συμπαρασύροντας καὶ τὴν ΔΙΣ σ' αὐτὸν τὸν κατήφορο.

Ὁ π. Στυλιανὸς Καρπαθίου ἀπηύθυνε, μάλιστα, δύο ἐκτενέστατες καὶ ἀναλυτικότατες ἀνοιχτὲς ἐπιστολὲς πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐνῶ παραχώρησε δεκάδες συνεντεύξεις σὲ διαδικτυακὰ Μέσα Ἐνημέρωσης, καλῶντας τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο σὲ δημόσιο διάλογο γιά το ὑψίστης σημασίας, πρωτίστως πνευματικά, θέμα. Καὶ ὄχι μόνον δὲν ἔλαβε ἀπάντηση ὡς πρὸς τὴν διεξαγωγὴ δημοσίου διαλόγου, ὄχι μόνο δὲν ἔλαβε ἐνστάσεις μὲ ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ οὔτε κἂν τόλμησαν εἴτε κάποιος εἰσαγγελέας νὰ τοῦ ζητήσει ἐξηγήσεις εἴτε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ τὸν καλέσει σὲ ἀπολογία. Γιατί, ἄραγε;

Πέραν τῆς χρήσης κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἱστοὺς ἐκτρωθέντων ἐμβρύων, ὡστόσο, οἱ πνευματικὲς παράμετροι δὲν ἐξαντλοῦνται.

Κορυφαῖοι ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ἐπιστήμονες-ἐρευνητές, ὅπως ὁ νομπελίστας, Luc Montagnier (ΝόμπελἸατρικῆς 2008 γιὰ τίς ἔρευνές του γιὰ τὸν ἰὸ τοῦ AIDS), ὁ Sucharit Bhakdi (μεταξὺ ἄλλων, εἰδικὸς στὴ Μικροβιολογία, τὴν Ἰολογία καὶ τὴν Ἐπιδημιολογία τῶν Λοιμώξεων καὶ ὁ ἐπιστήμων-ἐρευνητὴς ποὺ περιέγραψε μὲ ἀκρίβεια τὸν μηχανισμὸ τῆς περιβόητης «ἀκίδας»), ἀκόμη καὶ ὁ νομπελίστας δημιουργὸς τοῦ PCR test, Kary Mullis, κι ὁ ἐφευρέτης τῆς τεχνολογίας mRNA, Robert Malone, καὶ πολλοὶ ἀκόμη, ξένοι ἀλλὰ καὶ Ἕλληνες, κάθε σχετικῆς μὲ τὸ θέμα εἰδικότητας, ἔχουν ξεκαθαρίσει πὼς τὰ λεγόμενα ἐμβόλια δὲν εἶναι τίποτ' ἄλλο παρὰ ἕνα τεράστιο πείραμα γενετικῆς μηχανικῆς, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο γιὰ ὅσους συμμετάσχουν σ' αὐτὸ ἀποδεχόμενοι τὸν ἐμβολιασμό. Ἐνῶ ἐμφανίζονται βέβαιοι ὅτι ὁ ἰὸς μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων ἀποτελεσματικὰ καὶ κατ' οἶκον, μὲ πολὺ ἁπλῆ καὶ φτηνὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε δήλωση τοῦ κορυφαίου Luc Montagnier, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ ἑκατόμβες θανάτων ἐξ αἰτίας τῶν ἐμβολίων ἐντὸς τῆς ἐρχομένης πενταετίας, ἐνῶ ὁ Sucharit Bhakdi, ἀφοῦ ξεκαθάρισε ὅτι τὸ 99% τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ, ἔχοντας ἤδη «μνήμη» ἄμυνας ἔναντι ἄλλων κορωνοϊῶν, μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει ἀποτελεσματικὰ καὶ τὸν συγκεκριμένο, προειδοποίησε γιὰ τοὺς κινδύνους ὑπερβολικῆς ἀντίδρασης τοῦ ὀργανισμοῦ, εἰδικὰ μετὰ τὴν δεύτερη δόση, ἐνῶ ἐνδεχόμενη τρίτη δόση τὴν ἐξομοίωσε μὲ θανατικὴ καταδίκη.

Ἀδυνατοῦμε νὰ σκεφτοῦμε, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἐπιστήμονες τέτοιου διαμετρήματος θὰ ξεστόμιζαν εὔκολα τόσο τρομερὲς προβλέψεις ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ, χωρὶς νὰ διαθέτουν ἀδιάσειστα ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα -ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποία ἐπιστήμονες τῆς ἐπιτροπῆς εἰδικῶν προτρέπουν ὄχι μόνον χωρὶς φειδώ, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐξόφθαλμα ἐκβιαστική, ὕποπτη ἐπιμονή, νὰ ἐμβολιαστοῦν ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 12 ἐτῶν. Μὲ κάποιους, μάλιστα, ἐξ αὐτῶν νὰ ὑποπίπτουν ἀκόμη καὶ σὲ περίεργες ἀντιφάσεις, θεωρώντας ἀφ' ἑνὸς ἀμελητέα τὴν ἀνάγκη ἐμβολιασμοῦ τῶν σὲ κάθε περίπτωση ἐνηλίκων μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν τῶν σχετικῶν δομῶν, λόγω τῶν μικρῶν ἡλικιῶν τους -στὶς ὁποῖες ἡλικίες στατιστικὰ παρατηρεῖται ἥπια νόσηση- ἀφ' ἑτέρου μεγάλο κίνδυνο διασωληνώσεων καὶ ΜΕΘ, ἑπομένως ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἐμβολιασμοῦ, γιὰ τὰ οὔτε κἄν ἐνήλικα Ἑλληνόπουλα.

Κατὰ συνέπειαν, Σεβασμιώτατε, ἀκούγοντας ἄκριτα κάποιους κρατικοδίαιτους ἐπιστήμονες, ἀμφισβητούμενης ἐπιστημονικῆς ἐπάρκειας -ἔλαβαν ἐξειδικεύσεις μέσῳ σεμιναρίων μερικῶν μηνῶν, μεταξὺ τυροῦ καὶ ἀχλαδίου- καὶ μὲ περίεργες ἕως ὕποπτες σχέσεις μὲ τεράστιες φαρμακοβιομηχανίες, κλείνοντας ταυτόχρονα μάτια καὶ αὐτιὰ στὶς δραματικὲς προειδοποιήσεις ἱερῶν τεράτων τῆς ἐπιστήμης, καὶ προτρέποντας ἀνθρώπους νὰ ἐμβολιαστοῦν καὶ δὴ στὰ προαύλια ἱερῶν ναῶν, φοβούμαστε ὅτι διακινδυνεύετε νὰ βρεθεῖτε αἴφνης ἑκούσιος ἢ ἀκούσιος, ἄμεσος ἢ ἔμμεσος συνεργὸς σὲ μαζικὲς δολοφονίες Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται τόσο γιὰ τὴν δική σας σωτηρία ὅσο καὶ γιὰ τὴν δική τους.

Σεβασμιώτατε

Θεωροῦμε ὅτι ἑτοιμάζεστε νὰ διαπράξετε μέγιστο πνευματικὸ ὀλίσθημα: Ὄχι μόνον ἁμαρτάνετε ὁ ἴδιος, ὄχι μόνο προτρέπετε τὸ ποίμνιό σας στὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ καὶ πλανᾶτε αὐτὸ ὅτι δῆθεν δὲν ἁμαρτάνει, ὁδηγώντας το σὲ ἀμετανοησία. Γεγονὸς τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ συνειρμικὰ στὸν τρομερὸ λόγο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ: «οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν».

Ἡ εὐθύνη σας, Σεβασμιώτατε, εἶναι ὅση ἡ ἀπόσταση τῆς γῆς ἀπὸ τὸν οὐρανό.

Σᾶς ἱκετεύουμε νὰ ἀνακρούσετε πρύμναν, προτοῦ νὰ εἶναι πολὺ ἀργά, ὑπενθυμίζοντάς σας μὲ ἀγάπη τὸν ἐδῶ καὶ δεκαετίες λόγο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Ὁ προφήτης Ἠλίας τροχάει τὴ μαχαίρα του. Πρῶτα θ' ἀρχίσει ἀπ' τοὺς Πατριάρχες, Δεσποτάδες, παπάδες, μοναχούς»!

Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ, προσκυνοῦμε τὴν Ἀρχιερωσύνη σας

Ἀκολουθεῖ ἀνακοίνωση τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Τυρνάβου, ὑπερχειλίζουσα είρωνικῆς «ποιμαντορίας» καὶ βρίθουσα στρεβλωτικῶν τῆς ἀληθείας ὑπερβολῶν, ἕως τοῦ σημείου νὰ ἐπιτίθεται ἀναιτίως ἐναντίον ἡμῶν προσωπικῶς καί, φωτογραφίζοντάς μας ἐπαρκῶς, νὰ μᾶς συνδέει μὲ φαιδρὲς ἀνακρίβειες, ἐξαπολύοντας μικρόψυχες, ἀγοραία συκοφαντικὲς αἰχμές. Γιὰ τὶς ὁποῖες, βεβαίως, επιφυλλασσόμεθα νὰ ἀντιδράσουμε, κάνοντας χρήση κάθε νομίμου μέσου ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων, τῆς τιμῆς καὶ τῆς ὑπολήψεώς μας.

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου πανθεσσαλική/πανελλαδική συγκέντρωση 48 (!!!) αντιεμβολιαστών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως να συνεργαστεί με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια και κινητή μονάδα εμβολιασμών να παρευρίσκεται κάθε Κυριακή βάσει προγράμματος έξω από Ιερούς Ναούς ώστε να καταπολεμηθεί ο φόβος και να διευκολυνθούν συνάνθρωποι μας στη θωράκιση τους ενάντια στην πανδημία.

Η Ιερά Μητρόπολη σέβεται την οποία άποψη, ακόμη και αυτήν που στερείται επιχειρημάτων, ή καταφεύγει ακόμη και στο παράλογο για να εκφράσει εμπάθεια και άρνηση. Επειδή το κυριότερο επιχείρημα που ακούστηκε εναντίον των εμβολίων είναι ότι όσοι υπηρετούμε τέτοιες πρωτοβουλίες είμαστε μασόνοι, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, καθώς και το σύνολο των συνεργατών της Ιεράς Μητροπόλεως δηλώνουν πως ούτε έχουν σχέση με τέτοιους χώρους, ούτε γνωρίζουν τέτοιους ανθρώπους. Πιστεύουμε πως μετά την δήλωση μας αυτήν καταρρίπτεται το επιχείρημα και οι αγαπητοί μας διαμαρτυρόμενοι θα προσέλθουν να εμβολιαστούν.

Εντύπωση έκανε η δήλωση κάποιων πως είναι Χριστιανοί την στιγμή που δεν τους έχουμε δει σε Ναούς, ενώ επίσης εντυπωσιακό ήταν το ότι στην εκδήλωση μίλησε τ. αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί για λόγους καθόλου χριστιανικούς, που γνωρίζει η Λάρισα.

Μετά την επίδοση του κειμένου διαμαρτυρίας εναντίον της πρωτοβουλίας της, η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου μοίρασε σοκολατάκια στους συγκεντρωμένους, για να μην φύγουν πικραμένοι».

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...