Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Γιατί δεν θέλουν να ζούμε σε χωριά;

σχόλιο Γ.Θ : Επειδή τους βολεύει να μας μαντρώνουν στις πόλεις. Μήπως γιατί μας ελέγχουν καλύτερα; Μήπως γιατί έτσι αναπτύσουν τις πολυεθνικές τους, μήπως γιατί εκεί είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι σε αυτούς;
Ζωή στο χωριό σημαίνει Ανεξαρτησία, Αυτάρκεια, Απλότητα (άρα και αληθινή ευτυχία), Ασφάλεια, Ανθρωπιά, Ορθόδοξος τρόπος ζωής.

Αν έπαιρναν ζωή οι κοινότητες της υπαίθρου, θα μπορούσαν και να δώσουν ζωή,
και εκτός από το βιοποριστικό, θα μπορούσαν να λύσουν και άλλου είδους κοινωνικά προβλήματα.

Το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών για την ερήμωση της Υπαίθρου.


ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Ὀδυσ. Ἐλύτης)

ΕΙΔΕΧΘΕΣΤΑΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.

ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ

Κατωτέρω δημοσιεύομε ἔγγραφό μας πρὸς τοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργούς.
Ἀνάγκη νὰ καταργηθοῦν οἱ ἀντικοινωνικοὶ καὶ καταστρεπτικοὶ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ νοικοκυριά – μικροϊδιοκτησίες Νόμοι, ὅπως ὁ 4014/2011 & 4030/2011, γνωστὸς ὡς Νόμος «Σηφουνάκη» καθὼς καὶ ὁ 651/1977.
Ὡς γνωστόν, ὁ κ. Σηφουνάκης κατώρθωσε νὰ διαγραφῆ ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν μεγαλοοφειλετῶνἡ σύζυγος του κα Δασκαλαντωνάκη γιὰ τὰ 650.000.000 Εὐρὼ ποὺ ὀφείλει στὸ Κράτος.

Παρακαλοῦμε ἀναδημοσιεύσατέ το παντοῦ καὶ συναγωνισθῆτε μαζί μας γιὰ νὰ ἔχουμε ἐπιτυχίες. Τὰ κάστρα καταλαμβάνονται μὲ συντωνισμὸ πυρῶν πανταχόθεν.

Οἱ τρισάθλιοι ἰθύνοντες μετὰ τὸν ἐμφύλιο σπαραγμό, μὲ ὅσους πόρους περίσσευαν ἀπὸ τὸ «κλέψιμο» καὶ τὸ «βόλευμα» τῶν συνδικαλιστῶν καὶ τῶν ἐχόντων κομματικὴ ταυτότητα (ἀμφότερα εἶναι ἡ μεγίστη συμφορὰ τοῦ Ἔθνους μας) ἔκαναν εὐτελῆ ἔργα ὑποδομῶν καὶ διευκόλυναν «ἡμετέρους» γιὰ ἐπενδύσεις μόνον στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα χωρὶς ὀρθὲς οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες.

Τοιουτοτρόπως, πρῶτα οἱ νέοι καὶ μετὰ οἱ ἡλικιωμένοι ἀπεμακρύνοντο ἀπὸ τὶς ἐγκαταλελειμμένες ἐπαρχίες καὶ συνωστίζοντο στὰ ἀστικὰ κέντρα.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὰ περισσότερα χωριὰ ἔμειναν χωρὶς σχολεῖα καὶ πολλὰ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἱερεῖς.


Τώρα πᾶν καὶ οἱ πολιτισμοί, πᾶν καὶ τὰ χωριά.
Στὰ χωριὰ ἔμειναν μόνον γέροι καὶ ἐλάχιστοι νέοι.
Μὲ τὴν ἀστυφιλία πολλαπλασιάζεται καὶ ἡ ἐγκληματικότητα καὶ διευκολύνεται ὁ ἐκμαυλισμὸς τῶν συνειδήσεων καὶ ἡ διαφθορά.

Ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ τεθῆ τελεία καὶ παύλα στὴν ὁλοκλήρωσι τῆς ἐρημώσεως τῆς Ὑπαίθρου.

Ἔτσι θὰ δύνανται οἱ ἄνεργοι καὶ οἱ ἀπογοητευμένοι τῶν ἀστικῶν κέντρων νὰ ἐπανέρχωνται στὴν ὕπαιθρο.

Καὶ σιγά-σιγὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας, διαφορετικὰ «ζήτω ποὺ καήκαμε»…


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Πρὸς
Α)Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννη Στουρνάρα (φαξ 210-3232754)
Β) Ἀναπληρωτὴ Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστο Σταϊκούρα (φαξ 210-3238783)
Γ) Ὑφυπουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Γεώργιο Μαυραγάνη (φαξ 210-3232524)
Δ) Ὑπουργὸ Ἀνάπτυξης κ. Κων/νο Χατζηδάκη (φαξ 210-6427520)
Ε) Ἀναπληρωτὴ Ὑπουργὸ ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταῦρο Καλαφάτη (φαξ 210-6432589)
ΣΤ) Ὑπουργὸ Ἀγροτικῆς Ἀνάπ. & Τροφίμων κ. Ἀθανάσιο Τσαυτάρη (φαξ 210-5237904)

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 578/25.9.2013
Ἀγαπητοί μας,

Μὲ τὸ παρὸν θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε ἕνα πολὺ σοβαρὸ κοινωνικο-οικονομικὸ πρόβλημα καὶ νὰ προτείνουμε ρεαλιστικὲς λύσεις.

1. Παρ’ὅλον ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ μικρὸς νέος φόρος γιὰ τὰ ἀκίνητα, οἰκόπεδα, ἀγροκτήματα καὶ ἰδίως τά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δασοποιημένα, ἄγονα καὶ ἀκαλλιέργητα ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες «κατσάβραχα», εἶναι γιὰ τοὺς ἔχοντες «κουρεμένους» μισθοὺς καὶ συντάξεις - γιὰ χιλιάδες νοικοκυριά, πολὺ δυσβάσταχτος, ἐν τούτοις αὐτὸ τὸ «χαράτσι» ὠχριᾶ μπροστὰ στὰ πολλαπλάσια ποσὰ ποὺ εἶναι νὰ ἐπιβαρύνωνται φτωχὰ νοικοκυριὰ ἀπὸ τοὺς διαφόρους Νόμους πρὸς ἱκανοποίησιν τῶν αἰτημάτων τῶν συντεχνιῶν.

Ὅπως π.χ. ὁ Νόμος 4014/2011 & 4030/2011, γνωστὸς ὡς Νόμος «Σηφουνάκη» ὁ ὁποῖος ἐβοήθησε καὶ αὐτὸς σκανδαλωδέστατα τὸ «συνάφι του», δηλαδὴ τοὺς πολιτικοὺς μηχανικούς. Κατ΄αὐτὸν τὸν Νόμο, πολιτικοὶ μηχανικοὶ πρέπει νὰ βεβαιοῦν ὅτι στὰ ἀκίνητα δὲν ὑπάρχει κάποιο κτίσμα.

2. Αὐτοὶ οἱ Νόμοι καθὼς καὶ ὁ Νόμος 651/1977 θὰ ἐμποδίσουν ἑκατοντάδες χιλιάδες κληρονόμων νὰ κάνουν δήλωσιν ἀποδοχῆς κληρονομιᾶς καὶ «δὲν θὰ μπῆ ποτὲ τὸ νερὸ στὸ αὐλάκι» καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν θὰ χάνῃ τεράστια ἔσοδα.

3. Πρὸς τοῦτο πρέπει, κύριοι Ὑπουργοί, νὰ ἐκδώσετε ἀμέσως ἑρμηνευτικὴ ἐγκύκλιο, εἰς τὴν ὁποία νὰ ἀναφέρεται ὅτι, {προκειμένου νὰ δυνηθοῦν οἱ κληρονόμοι νὰ δηλώσουν τὶς πρὸ τοῦ 1955 καὶ ἀπὸ τοὺς προηγουμένους αἰῶνες κτισμένες, σήμερα ἐρειπωμένες ἤ ἡμιερειπωμένες κατοικίες τῶν γονέων τους καὶ τῶν προγόνων τους καθὼς καὶ τὰ διάφορα ἄγονα καὶ διὰ πολλὲς δεκαετίες ἀκαλλιέργητα «κατσάβραχα»} :

α) δὲν χρειάζεται νὰ προσκομίζεται ἡ Βεβαίωσις τοῦ Μηχανικοῦ, βάσει τῶν Νόμων 4014/2011 & 4030/2011,
β) δὲν ἀπαιτοῦνται τοπογραφικὰ μὲ τὴν δήλωσιν τοῦ Νόμου 651/1977 (ἀκριβὲς ἐμβαδὸν τοῦ οἰκοπέδου καὶ τοῦ κτίσματος – τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κτίσματος ἀναφέρεται εἰς τοὺς λογαριασμοὺς τῆς ΔΕΗ) ,
γ) δὲν χρειάζεται βεβαίωσις τοῦ μηχανικοῦ ὅτι δὲν ὑπάρχουν αὐθαιρεσίες στὰ κτίσματα, ποὺ ἔχουν κτισθῆ ἐδῶ και ἑκατονταετίες.
δ) δὲν χρειάζεται γιὰ τὰ ἡμιερειπωμένα ἤ πλήρως ἐρειπωμένα κτίρια παρελθόντων ἑκατονταετιῶν πιστοποιητικὸν ἐνεργειακῆς ἀποδόσεως (Π.Ε.Α.).

4. Γιὰ τὴν μὴ ὕπαρξι κτισμάτων, νὰ ἀρκοῦν ἔνορκοι ὑπεύθυναι δηλώσεις ὅτι τὰ χωράφια καὶ τὰ ἀκαλλιέργητα ἀγροκτήματα δὲν ἔχουν κτίσματα καὶ οἱ ἐκτάσεις των νὰ εἶναι ὅπως εἰς τοὺς τίτλους κυριότητος.

5. Ὅταν οἱ κληρονόμοι τὰ περάσουν εἰς τὰ ὀνόματά των, τότε ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ δαπανήσουν τὶς τελευταῖες οἰκονομίες των ἤ καὶ νὰ χρεωθοῦν καὶ νὰ ἐπιδιορθώσουν – ἀναστυλώσουν τὰ ἐρείπια, ὁπότε :
α) θὰ ἀνοίξουν δουλειές,
β) θὰ μειωθῆ ἡ ἀνεργία,
γ) θὰ εἰσρρέουν ἀσφάλιστρα εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ
δ) τὸ κράτος θὰ ἔχῃ πολλὰ ἔσοδα.

6. Ἐὰν κατασκευασθοῦν αὐτά, τότε μπορεῖ νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ προσκόμισις, μελλοντικῶς, πιστοποιητικοῦ ἐνεργειακῆς ἀποδόσεως ἐὰν οἱ ἰδιοκτῆται πρόκειται νὰ τὰ ἐνοικιάσουν ἤ νὰ τὰ πωλήσουν ἐπιδιωρθωμένα.

Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ ἔχῃ νόημα ἐμπράκτως ἡ ἐπιβολὴ τοῦ νέου Νόμου γιὰ τὰ ἀγροτεμάχια (ἀκαλλιέργητα ἄγονα ἀγροκτήματα) καὶ γιὰ τὶς χιλιάδες ἡμιερειπωμένες κατοικίες τῆς ὑπαίθρου καὶ τῶν ὀρεινῶν ὄγκων, οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς ἀστυφιλίας καὶ τῆς πλήρους ἐγκαταλείψεως τῆς ὑπαίθρου, ἔχουν ἐρημώσει.

7. Συμβάλατε διὰ τῆς πραγματοποιήσεως τῶν ἀνωτέρω αἰτημάτων γιὰ νὰ μὴ ὁλοκληρωθῆ πλήρως ἡ ἐρήμωσις τῆς ἐπαρχίας, γεγονὸς ποὺ μεταφράζεται εἰς εἰδεχθέστατον ἐθνικὸν ἔγκλημα.

Ὑπόθεσις ὑπερκατεπείγει.

Ἐν ἀναμονῆ …

http://www.fotgrammi.gr
Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...