Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Καὶ ὅμως, ὁ Καποδίστριας ΔΕΝ ἔκλεισε τὶς ἐκκλησίες!

Γράφει ὁ Ἔξαρχος Γεώργιος, ἐκπαιδευτικὸς
Πολύς λόγος ἔγινε τελευταία γιὰ τὸ δῆθεν κλείσιμο τῶν ναῶν ὅταν ξέσπασε ἡ πανώλη ἐπί Καποδίστρια. Ὁ καθηγητὴς τοῦ ΕΚΠΑ Ἀριστείδης Χατζής, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται τὰ ἀνωτέρω, πρίν ἀπό δύο ἡμέρες, βγῆκε σὲ κάποιον τηλεοπτικὸ σταθμὸ καὶ ἔλεγε ἀνιστόρητα πράγματα. Ὑποστήριξε καταρχὰς ὅτι ἡ πανώλη διήρκεσε 1 μὲ 1,5 ἔτος. Πράγμα ἀστεῖο, αφοῦ ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, ὁ Καποδίστριας γράφει σὲ ἐπιστολὴ του ὅτι κράτησε σχεδὸν τέσσερις μῆνες. Μεταξῦ ἄλλων ἀνιστορήτων εἰπώθηκε στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ὅτι ἀδίκως οἱ Ἕλληνες κατηγορούσαν τοὺς τουρκοαιγυπτίους τοῦ Ἰμπραῆμ ὥς ὑπεύθυνους γιὰ τὴν νόσο. Καὶ ὅμως βρίθει ὁ Τύπος τῆς Ἐποχῆς γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Δὲν εἶναι καθόλου δύσκολο νὰ ἀνατραποῦν ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ. Ἀρκεῖ νὰ ἀνατρέξει κάποιος στὶς πηγές. Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ καταδειχθεῖ ὅτι ουδέποτε ἐκλεισαν οἱ ἐκκλησίες ἐπὶ Καποδίστρια.
Ὁ Σπυρίδων Τρικούπης στὸ ἔργο του «Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως» περιγράφει τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανώλης ἀπὸ τὸν Κυβερνήτη Ἰ. Καποδίστρια. Ὁ ἴδιος, ὡς Γενικὸς Γραμματέας Ἐπικρατείας ἐκείνης τῆς περιόδου, καθίσταται ἡ πλέον σημαντικὴ πηγὴ, ἀφοῦ εἴχε λάβει μέρος σὲ ὅλα τὰ ὑπουργικὰ συμβούλια καὶ εἶχε ἄμεση ἀνταπόκριση. Μᾶς λέει λοιπὸν ὁ Τρικούπης, ὅτι ἡ πανώλη ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της στὴν Ὕδρα στὰ μέσα Ἀπριλίου τοῦ 1828 καὶ λίγο ἀργότερα στὶς Σπέτσες, προτοῦ φθάσει καὶ στὴν Πελοπόννησο. Ἡ διάδοση ἔγινε γρήγορα λόγω τῶν ἀνταλλαγέντων αἰχμαλώτων. Ὁ Καποδίστριας ὁ ὁποῖος ἔμενε στὸ Ναύπλιο, ἀποφάσισε νὰ ἐπισκεφθεῖ ὁ ἴδιος τὴν ‘Ὕδρα καὶ τὶς Σπέτσες, καὶ τὴν 1 Μαΐου πῆγε στὴν Αἴγινα. Ἐκεῖ ἔμεινε 2 ἐβδομάδες ὅπου καὶ ἀναχώρησε στὶς 14 Μαΐου γιὰ τὸν Πόρο μὲ τὸ ἰστιοφόρο τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ «Νέλσων»∙ συνέπλευσαν μαζὶ καὶ ἡ γαλλικὴ φρεγάτα Ἥρα καθὼς καὶ ἡ ἀγγλικὴ Δρυάς. Αὐτὰ ἀναφέρει συνοπτικὰ ὁ Σπυρίδων Τρικούπης, καταλήγοντας πὼς μετὰ ἀπὸ λίγο καιρό, χάρη στὶς ἐνέργειες τῆς Κυβέρνησης, ὁ μολυσμὸς εξαλείφθηκε (1). Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παραθέτει παραπάνω ὁ ἱστορικὸς Τρικούπης, συνάγεται ὅτι δὲν ὑπῆρχε κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν, ἀφοῦ δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ κάτι τέτοιο.

Μία ἐπίσης πολὺ σημαντικὴ πηγὴ ἀποτελεῖ τὸ δημοσίευμα (2) τῆς ἐφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» στὶς 11/03/1879, τὸ ὁποῖο αναφέρεται στὶς λοιμικὲς νόσους τῶν περιόδων 1828 καὶ 1837. Ἐκεῖ λοιπὸν ἀναφέρονται ἀνάμεσα στὰ ἄλλα καὶ τὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε ὁ Ἰωαννης Καποδίστριας γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς πανώλης. Ὅπως διακρίνει εὔκολα ὁ ἀναγνώστης στὴν παραπομπή, δὲν γίνεται πουθενὰ λόγος γιὰ κλείσιμο ναῶν. Καὶ ὅμως ὁ καθηγητὴς Χατζῆς ανέφερε ὅτι τὸ πρῶτο μέτρο τοῦ Καποδίστρια ἦταν νὰ κλείσουν οἱ ἐκκλησίες!
Ὁ Τρικούπης ἦταν ὁ μόνος, ἀπὸ τοὺς σύγχρονους ἱστορικούς τῆς ἐποχῆς ποὺ ἔγραψε γιὰ τὸ ζήτημα. Ἀξιόπιστη ὅμως πηγὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβέρνήσεως ἢ «Γενικὴ Ἐφημερὶς τῆς Ἑλλάδος» ὅπως ὀνομαζόταν ἐκείνη τὴν περίοδο. Στὴν Γενικὴ Ἐφημερίδα (3) λοιπὸν ἀναφέρονται ξεκάθαρα ὅλα τὰ μέτρα τὰ ὁποῖα πῆρε ὁ Καποδίστριας ἀπὸ τὴν ἀρχή της πανώλης (Ἀπρίλιος 1828) μέχρι τὴν πλήρη ἐξάλειψή της (Αὔγουστος 1828). Διαβάζοντας κάποιος ὅλα τὰ Φ.Ε.Κ. αὐτῆς τῆς περιόδου, καταννοεῖ ὅτι μέριμνα τοῦ κρατους ἦταν ἡ ἀντιμετώπισή της μὲ ἀπομονώσεις ἀσθενούντων, ἵδρυση καθαρτηρίων, ὑγειονομικὲς ζῶνες καὶ ἄλλα ἀντιμολυσματικά μέσα, ἀλλὰ ὄχι μέσῳ τοῦ κλεισίματος τῶν ἱερῶν ναῶν.
Ὁ Καποδίστριας, ὄντας ὀξυδερκὴς πολιτικός, στέλνει ὁδηγίες πρὸς ἀποφυγὴ τοῦ πανικοῦ, μέσω τοῦ αδελφοῦ τοῦ Βιάρου καὶ τοῦ Κωλέττη, πρὸς τοὺς ἐφόρους Ὕδρας καὶ Σπετσῶν νὰ λάβουν τὰ ἀναγκαῖα μέτρα (4). Ἀνάμεσα στὶς ὁδηγίες τῆς Εγκυκλίου (5) ἀναφέρει ὅτι ὀφείλουν οἱ ἱερεῖς νὰ διατηροῦν Βιβλίο, στὸ ὁποῖο θὰ καταχωρίζονται ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κηδεῖες, οἱ βαπτίσεις καὶ οἱ γάμοι. Πάντως ὅλα τὰ μέτρα ποὺ πηρε ὁ Κυβερνήτης εἶχαν καθαρὰ τοπικὸ χαρακτῆρα καὶ ἐφαρμόσθηκαν κατὰ κόρον στὴν Ὕδρα καὶ στὶς Σπέτσες (6) καὶ πιὸ ἐλαστικὰ σὲ περιοχὲς τῆς Πελοποννήσου.
Ἀξιοσημείωτη ὅμως εἶναι καὶ ἡ Πίστη ποὺ δείχνει στὸν Θεὸ ὁ Καποδίστριας ὅταν ξέσπασε ἡ ἐπιδημία, ἀφοῦ ὅπως γράφει ὁ ἴδιος πρὸς τὴν Δημογεροντία Ψαρῶν: «…ὅπως ἡ Θειοτάτη Πρόνοια περιφρουρῆ ὑμᾶς καὶ προστατεύουσα οἰκτιρμόνως μὴ διαλείπη (7)». Μετὰ ἀπὸ σχεδὸν τρεῖς μῆνες, ὅταν εἶχε ἐξαλειφθεῖ ἡ ἀρρώστια, δοξολογεῖ τὸν Θεὸ μέσῳ τῆς Γενικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας, ἐπειδὴ «ἔπαυσε πλέον πᾶσα ὑποψία μολυσμοῦ (8)».
Τὸ ἔγγραφο ποὺ παραθέτει ὁ Ἀριστείδης Χατζής, ὡς ἀτράνταχτο ἐπιχείρημα, σὲ ἄρθρο του (protagon.gr), στὸ οποῖο ὑποστηρίζεται τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν ἐπί Καποδίστρια, εἶναι μεταγενέστερο τῆς πανώλης! Τὸ νομοθέτημα αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ πηγὴ γιὰ τὸ ὑποτιθέμενο κλείσιμο τῶν ναῶν ἀπὸ τὸν Κυβερνήτη. Σύμφωνα μέ τὸν Ἀνδρεα Μάμουκα (1801-1884), βουλευτῆ τοῦ νεοσυσταθέντος Ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ δημοσιευμένο ἀπ’ αὐτὸν κείμενο προέρχεται ἀπὸ δικό του αντίγραφο (9), διότι τὸ πρωτότυπο δὲν βρέθηκε! Ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὁ ἴδιος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τὸ νομοθέτημα αὐτὸ δὲν δημοσιεύθηκε ποτὲ στὴν Γενικὴ Ἐφημερίδα!!! Γεγονὸς ποὺ γίνεται ἀντιληπτὸ ἄν ἀνατρέξουμε στὸ ΦΕΚ τῆς ἐποχῆς.
Ὁπότε ἐδῶ ἔχουμε τρία τινά. Πρῶτον δὲν ξέρουμε ἂν ὄντως εἶναι ἀληθὲς ὡς ἔγγραφο αὐτὸ τὸ νομοθέτημα, διότι δὲν ὑπάρχει ἡ πρωτογενὴς πηγὴ ποὺ νὰ τὸ ἀποδεικνύει, παρὰ μόνο ὡς ἀντίγραφο στὸ σπίτι κάποιου βουλευτῆ. Δεύτερον, ἔχει ἰσχὺ αὐτὸ τὸ «νομοθέτημα» ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν δημοσιεύθηκε στὴν Γενικὴ Ἐφημερίδα; Ὅπως γνωρίζουμε, ἕνας νόμος τίθεται σὲ ἰσχὺ μὲ τὴν δημοσίευση του. Τρίτον καὶ σημαντικότερον. Τὸ νομοσχέδιο αὐτό, σύμφωνα πάντα μὲ τὸν Μάμουκα, συζητήθηκε καὶ ψηφίσθηκε σχεδὸν ἕνα χρόνο μετὰ τὴν παρέλευση τῆς νόσου, στὴν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Αργους, ἡ ημερομηνία ὅμως εἶναι προγενέστερη. Ἄρα, δὲν εὐσταθεῖ ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ὁ Ι. Καποδίστριας ἔκλεισε τοὺς ἱεροὺς ναοὺς κατὰ τὴν πανώλη τοῦ 1828 βάσει αὐτοῦ τοῦ Ψηφίσματος ἀφοῦ ὅλα συζητήθηκαν(;) καὶ ψηφίστηκαν(;) μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο!
Κλείνοντας, εἶναι ἐπιεικῶς ἀπαραδεκτο νὰ «χρησιμοποιεῖς» κάποιον, εἰδικὰ ὅταν αὐτὸς εἶναι ὁ ἐθνομάρτυς Ἰωάννης Καποδίστριας, γιὰ νὰ ἐπιχειρηματολογήσεις ὑπὲρ τοῦ κλεισιματος τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ κατ’ ἐπέκταση τὴν ἀποχὴ ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν Θεία Κοινωνία. Ὁ ἴδιος ὁ Καποδίστριας, ὅταν τὸν παρώτρυναν νὰ μὴν εκκλησιασθεῖ λόγω τοῦ ὅτι ὑπῆρχαν βάσιμες ὑποψίες γιὰ τὴν δολοφονία του ἀπάντησε: «Δὲν γινεται νὰ χάσω τὴν Θ. Λειτουργία γιὰ κανένα λόγο!»
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1 Ἐγκυκλιος, Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἔκδοσις δευτέρα ἐπιθεωρηθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα, Τόμος Δ’, ἐν Λονδίνῳ ἐκ τῆς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Ἐρυθροῦ Άβοντος Τυπογραφίας Ταϋδόρου καὶ Φραγκίσκου, μωξβ΄, σελ. 273-274.


3 https://drive.google.com/file/d/1MG8kIuEby_Kj77DgENWGRqZdNiJz1oPc/view
4 Ἐπιστολαί, Ἐπιστολή τῆς 14 Μαΐου 1928 πρὸς τὸν Βιάρο Καποδίστρια καὶ Ἰ. Κωλέττη, σελ. 90-92.
5 Γενική Ἐφημερίς τῆς Ελλάδος, άρ. 45 ἔτος Γ΄/23.6.1828, σελ. 185-186
6 Γενική Ἐφημερίς τῆς Ελλάδος, άρ. 45 ἔτος Γ΄/23.6.1828, σελ. 186
7 Ἐπιστολαί, Ἐπιστολή πρὸς τὴν Δημογεροντία Ψαρῶν, σελ. 56
8 Γενική Εφημερίς τῆς Ελλάδος, ἀρ. 65 ἔτος Γ΄/5.9.1828, σελ. 269

9 Ἀνδρέα Μάμουκα, Τὰ κατὰ τὴν αναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι συλλογήν τῶν περὶ τὴν ἀναγεννωμένην Ἑλλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων καὶ ἄλλων ἐπισήμων πράξεων, ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τέλους τοῦ 1832, Τ. ΙΑ΄, Ἀθήνησιν, ἐκ τοῦ Βασιλικοῦ Τυπογραφείου, 1852

https://aktines.blogspot.com 

11 σχόλια:

 1. Ο κ. Χατζής είναι του κλίματος ΕΛΙΑΜΕΠ. Ασχέτως όμως των πεποιθήσεων καθενός, δεν είναι δυνατόν ένας καθηγητής ΑΕΙ να ψέυδεται ασυστόλως, για να εξυπηρετήσει αντιδημοκρατικές κυβερνητικές σκοπιμότητες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το κλείσιμο της Εκκλησίας είναι το ζητούμενο από τον κο Χατζή. Όχι η αντίσταση στην επιβαλόμενη καραντίνα.

   Διαγραφή
  2. Μόνο και μόνο το ότι είναι του ΕΛΙΑΜΕΠ φτάνει.
   Και το ότι είναι καθηγητής ΑΕΙ δεν αποτελεί σε καμμία περίπτωση χρυσόβουλο αξιοπιστίας..
   Τι κριτήριο είναι αυτό δηλαδή??
   Ο καθηγητής είναι αξιόπιστος και ο οδοκαθαριστης όχι??
   Μόνο και μόνο αυτή η προσέγγιση απορρίπτει το όλο σκεπτικό.

   Διαγραφή
  3. Από λογικά άλματα καλά πάτε, από λογική πάλι... Και μόνο που, υποτίθεται, ρωτάτε κάτι, απαντάτε μόνος σας και χρεώνετε την απάντηση σας σε 'μένα, αρκεί, για να αντιληφθεί κανείς την αδυναμία κατανοήσεως όσων διαβάζετε. Αυτό που είπα είναι ξεκάθαρο. Ως προς το αφελές ερώτημά σας, ουδείς δημοσιογράφος θα καλούσε οδοκαθαριστή, καμαριέρα ή υδραυλικό να εκφέρουν άποψη για την πάυση τελέσεως της λατρείας με την συμμετοχή πιστών. Αλλά ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που το έπραττε, οι ερωτώμενοι αποκλείεται να ψέυδονταν συνειδητά, όπως ο κ. Χατζής. Αν δεν καταλαβαίνετε ελληνικά, δεν ευθύνομαι εγώ. Αναμένω αιδημόνως την απάντησή σας, όπου σίγουρα θα με κατηγορήσετε για απαξίωση όχι μόνο των οδοκαθαριστών πλέον, αλλά και των υδραυλικών, καμαριέρων κ.λπ.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμε 6:19 μ.μ.,
   Δεν ξέρω σε ποιον κόσμο μεγάλωσες εσύ, αλλά εγώ που πέρασα μέσα από 2 πανεπιστήμια μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι οι πιο αναξιόπιστοι, τιποτένιοι και μη-ακέραιοι άνθρωποι που υπάρχουν στον κόσμο χώνονται μέσα σε πανεπιστήμια και παρόμοια ιδρύματα.
   Για τα λεφτά, την δόξα και τον εγωισμό τους πουλάνε ακόμα και την ψυχή τους. Πολλοί δε από αυτούς είναι και εντελώς άσχετοι με το αντικείμενό τους και κάποιοι βασίζονται σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές για να δείξουν ότι κάνουν κάτι, εκτός από το να τρώνε δημόσιο χρήμα.
   Επίσης, το παρόν άρθρο φανερώς αποδεικνύει ότι κάποια τέτοια περίπτωση υπάρχει και εδώ. Θα έλεγα ότι πρόκειται για πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση προς κεκοιμημένο και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πράγματα που κατά κόρον κάνουν πολλοί καθηγητάδες τώρα τελευταία.
   Και, ναι, το γεγονός ότι είναι του ΕΛΙΑΜΕΠ από μόνο του φωνάζει ότι ΔΕΝ είναι αξιόπιστος. Εκτός της κακής φήμης που έχει ο "οργανισμός" αυτός, μόνο με το που μπαίνεις στην σελίδα τους καταλαβαίνεις για τι ανθρώπους πρόκειται.
   Τέλος, για την παύση της λειτουργίας τω πιστών κανείς δεν έχει δικαίωμα ή λόγο. Ούτε καθηγητές, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε υδραυλικοί, ούτε μια κυβέρνηση, ούτε όλοι οι επιστήμονες του κόσμου, ούτε οι Επίσκοποι, ούτε ένας Αρχιεπίσκοπος, ούτε ένας Πατριάρχης. Απλά κανείς. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει.
   Και σε τελική ανάλυση, ούτε η δημοκρατία λειτουργεί έτσι. Ποτέ δεν πίστευα ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά κάποιοι πάνε να το ξευτιλίσουν εντελώς το θέμα. Και αν συνεχίσουν έτσι, μπορεί στις συνειδήσεις κάποιων από εμάς να ξυπνήσει κάποιο άρθρο του Συντάγματος που προτρέπει την άσκηση βίας.

   Ένας άλλος ανώνυμος.

   Διαγραφή
 2. Το ότι είναι του κλίματος ΕΛΙΑΜΕΠ, νομίζω και μέλος, το έγραψα εγώ. Οπότε δεν περιμένω από εσάς να μάθω κατά πόσον είναι αξιόπιστος ή όχι. Όχι πως είναι κρατικό μυστικό, αλλά, από αυτά που γράφετε, δεν το γνωρίζατε.
  Το γεγονός πως απευθύνεσθε σε κάποιον που δεν γνωρίζετε, μιλώντας στον ενικό και λέγοντας ' δεν ξέρω σε ποιόν κόσμο μεγάλωσες εσύ' είναι δηλωτικό του ήθους σας . Το απαξιωτικό υφάκι στους φίλους σας και στην οικογένειά σας, όχι σε 'μένα.
  Δεν είπα, πως δικαιούται ο οιοσδήποτε να κλείσει τις εκκλησίες. Συνεπώς, δεν αντιλαμβάνομαι την χρησιμότητα των όσων γράψατε.
  Έχετε περάσει από δύο πανεπιστήμια, όπως λέτε, και δεν αντιλαμβάνεσθε ποιό είναι το επίδικο του άρθρου.
  Ένας καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών ψέυδεται, εκμεταλλευόμενος την ακαδημαική ιδιότητά του, για να στηρίξει μία αντισυνταγματική και παράνομη απόφαση της κυβέρνησης. Καταλάβατε; Ούτε εγώ είμαι, ούτε τα μέλη ΔΕΠ γενικώς και αορίστως, ούτε το εάν έχουμε δημοκρατία. Που προφανώς δεν έχουμε, γιατί, εάν είχαμε, πρώτα θα ψηφίζονταν από την Βουλή οι ΚΥΑ, και ύστερα θα εφαρμόζονταν. Η κυβέρνηση έκανε το αντίθετο και ο νομικός κ. Χατζής δεν το καυτηρίασε. Αλλά για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και μάλιστα ψευδόμενος, ήταν μιά χαρά ετοιμοπόλεμος.
  Πάντως, μου κάνει εντύπωση ο ισοπεδωτικός τρόπος που εκφράζεσθε. Τα δύο πανεπιστήμια στα οποία, όπως λέτε, θητέυσατε, είναι πολύ μικρό δείγμα, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, η χείριστη γνώμη σας για τους πανεπιστημιακούς είναι εκτός θέματος. Ξαναγράψτε τώρα εσείς για οδοκαθαριστές ή ότι άλλο θέλετε. Πολύ ασχολήθηκα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ, σε πείραξε ο ενικός;
   Πολύ ευέξαπτος δεν είσαι;
   Για το ισοπεδωτικό ύφος μου, θα το δεχόμουν ότι το έχω, αν υπήρχε κάτι για να ισοπεδώσω.
   Ότι γράφω είναι εμπειρία μου. Τα γεγονότα, οι στατιστικές και οι αριθμοί δεν φανερώνουν το ύφος κανενός, αλλά την πραγματικότητα. Προσέξτε πως κρίνετε, μήπως έτσι κριθείτε.

   Επίσης, μπορεί να έχω φοιτήσει σε δυο μόνο πανεπιστήμια, αλλά έχω γνώση για το τι γίνεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και σχολές. Και δεν έχει και τόσα πολλά πανεπιστήμια αυτή η χώρα, επομένως πιστεύω ότι έχω ένα αρκετά καλό δείγμα. Σε καμιά περίπτωση δεν βάζω όλους τους μεμονωμένους καθηγητές σε ένα τσουβάλι, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν ελάχιστες λαμπρές εξαιρέσεις, αλλά ο γενικός κανόνας είναι σήψη, παρασιτισμός και παρακμή. Και η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει.

   Επίσης, η γνώμη μου για τους πανεπιστημιακούς δεν είναι καθόλου εκτός θέματος. Απλά, αυτό που εσείς πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται, θέλω να σας πω ότι αποτελεί τον κανόνα μέσα στα πανεπιστήμια. Κάτι παρόμοιο πήγαν να κάνουν και οι προηγούμενοι σχολιαστές με το να αλλάξουν την οπτική σας γωνία.

   Και ότι γράψατε είναι αμφίσημο σαν τους χρησμούς της Πυθίας:

   > Ο κ. Χατζής είναι του κλίματος ΕΛΙΑΜΕΠ.

   Δεν είναι καθόλου εμφανές αν το θεωρείτε καλό αυτό ή κακό. Υπάρχουν πολλοί λοξοί άνθρωποι εκεί έξω που θα το θεωρούσαν καλό.

   > Ασχέτως όμως των πεποιθήσεων καθενός, δεν είναι δυνατόν ένας καθηγητής ΑΕΙ να ψέυδεται ασυστόλως, για να εξυπηρετήσει αντιδημοκρατικές κυβερνητικές σκοπιμότητες.

   Δεν είναι καθόλου εμφανές αν θεωρείτε ότι δεν ψεύδεται γιατί κάτι τέτοιο είναι απίθανο για έναν πανεπιστημιακό ή αν θεωρείτε ότι ψεύδεται και ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Και η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπορούνε να διανοηθούν ότι άνθρωποι ψεύδονται χρησιμοποιώντας την επιστημονική τους ιδιότητα. Ευτυχώς δεν είστε ένας από αυτούς.

   Από αυτά που γράψατε, φαίνεται ότι σε κάποια σημεία συμφωνούμε. Απλά δεν εκφράζετε ξεκάθαρα τις απόψεις σας. Θα μπορούσαμε να το πούμε παρεξήγηση για αυτό το κομμάτι της διαφωνίας μας.

   Εκτός αυτού, υπάρχουν --και εγώ δεν ξέρω-- πόσοι ανώνυμοι εδώ μέσα, που απαντάνε ο ένας στον άλλον χωρίς να λένε σε ποιον απαντάνε και τι τους πείραξε τόσο πολύ στα γραφόμενα του προηγούμενου ώστε να τον πάνε κόντρα.

   Τι σας έχει πιάσει, εποχή που είναι τώρα;
   Τι κακό σου είπανε οι άλλοι και νευρίασες τόσο;
   Από αυτά που λες βγαίνει το συμπέρασμα πως συμφωνείς κατά βάση με τους άλλους! Μπορεί μόνο μερικές λεπτομέρειες να τις βλέπεις από διαφορετική οπτική γωνία! Άξιζε να τους μιλήσεις έτσι στο σχόλιο 4:12 μ.μ.;
   Και, αλήθεια, είναι τόσο τραγικό να σου μιλάνε στον ενικό, ώστε να προκαλεί παρεξηγήσεις;

   Επίσης, αν δεν θες να ασχοληθείς και δε θες να συζητήσεις, γιατί ποστάρεις σχόλια και απαντήσεις άνθρωπέ μου;
   Ειδικά μαλώνοντας με άλλους, μέρες που είναι...
   Άντε, ας το λήξουμε.

   Διαγραφή
  2. Οι 'πολλοί άνθρωποι εκεί έξω' δεν είναι αναγνώστες του ιστολογίου, που, κατά το πλείστον, είναι υποψιασμένοι. Ακόμα και όσοι δεν είναι, όμως, ακούγοντας τον κ. Ντόκο, κατάλαβαν.
   Ποιός σας είπε ό,τι επειδή γράφω σχόλια, τα οποία σχολιάσατε περισσότερο από το ίδιο το άρθρο, θέλω να κάνω σώνει και ντε διάλογο; Κι άλλος σχολιαστής σχολίασε όσα είπα, χωρίς να προσβάλλει. Δεν απάντησα, γιατί δεν με έθιξε. Ο καθείς και η οπτική του.
   Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά φράσεις όπως "δεν ξέρω σε ποιό κόσμο μεγάλωσες εσύ" δεν ενδείκνυνται ως αφετηρία διαλόγου. Και ναι, εάν δεν μιλούσατε απαξιωτικά, δεν θα με πείραζε ο ενικός, παρόλο που δεν αντέχω τις ψευτοοικειότητες.
   Σε αντίθεση με 'σάς, δεν απαξίωσα κανέναν "μέρες που 'ναι". Αν δεν ήσασταν αγενής, δεν θα απαντούσα καν. Μόνο αν εισφέρατε κάτι στην συζήτηση, όπως έκανα εγώ στο πρώτο σχόλιό μου. Αυτά.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος 1 Απριλίου 2020 - 12:31 π.μ.4 Απριλίου 2020 - 7:06 μ.μ.

   Συγνώμη για το "Δεν ξέρω σε ποιον κόσμο μεγάλωσες εσύ".
   Όταν το έγραφα δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν προσβλητικό.
   Απλά η εμπειρία μου ήταν πολύ διαφορετική και το εννοούσα κυριολεκτικά, ότι δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι εμπειρίες είχατε και πως είναι δυνατόν να είχατε τόσο διαφορετικές εμπειρίες από εμένα.

   Για τον ενικό, συχνά εναλλάσσω ενικό και πληθυντικό, χωρίς κανένα λόγο. Και μιας και δεν έχουμε ιδέα με ποιους μιλάμε, και κάλλιστα θα μπορούσαμε να μιλάμε με άτομα ηλικίας 13 χρόνων, δεν βλέπω πολύ νόημα να επιμένει κάποιος στον πληθυντικό. Κανείς δεν γνωρίζει κανέναν, οπότε πως είναι δυνατόν να θιχτούμε από κάτι τέτοιο;

   Και υπέθεσα ότι το σχόλιο στις 4:12 μ.μ., που είναι (νομίζω) επιθετικό και προσβλητικό προς τους άλλους, είναι δικό σας.

   Τέλος πάντων, συγνώμη.
   Ας μη σας απασχολώ άλλο...

   Διαγραφή
 3. Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου πρέπει να κυρώνονται από την Βουλή και όχι οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως λανθασμένα έγραψα νωρίτερα. Πάντως, η ουσία δεν αλλάζει. Η κυβέρνηση ακόμα και σε αυτό το ήσσονος σημασίας ζήτημα παρέκαμψε την συνταγματικώς προβλεπόμενη διαδικασία, απαξιώνοντας το Σύνταγμα ακόμα μία φορά. Κατά τα άλλα, επικαλείται την νομιμότητα και απαιτεί συμμόρφωση των πολιτών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εντάξει, αλλά βλέπεις να εφαρμόζεται πουθενά το σύνταγμα;
   Το εφάρμοσε ποτέ κανείς από τους ενοίκους της βουλής;
   Σκοπός ήταν να μην έμπαιναν στην βουλή.
   Τώρα που μπήκαν, τα γραφόμενά σας έχουν αξία μεν, αλλά μόνο για να ενημερώσουν τους ανίδεους επισκέπτες της σελίδας. Οι περισσότεροι από εμάς συμφωνούν μαζί σας έτσι κι αλλιώς.

   Διαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...