Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Άγιος Ηρωδίων ο Απόστολος

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἡρωδίων εἶναι ἕνας ἀπό τούς Ἑβδομήκοντα μαθητές τοῦ Κυρίου. Ἀκόλουθος τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί μάλιστα τοῦ κορυφαίου ἀποστόλου Πέτρου, τοῦ ὁποίου ἔγινε συνεργός τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. Ἀναφέρεται ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο ὡς συγγενής του, καθώς γράφει στην πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του: «Ἀσπάσασθε Ἡρωδίωνα τόν συγγενῆ μου» (Ρωμ. 16,11). Περιερχόμενος πόλεις καί χωριά, διδάσκοντας τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔφθασε στην Ὑπάτη, τῆς ὁποίας κατεστάθη πρῶτος ἐπίσκοπος, συνεχίζοντας νά διδάσκει καί νά ὁδηγεῖ πολλούς στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Γιά τό ἔργο του αὐτό συνελήφθη ἀπό τούς Ἰουδαίους καί τούς εἰδωλολάτρες «ἐδάρη δυνατά, ἄλλων μέν δερόντων αὐτόν, ἄλλων δέ συντριβόντων τό σῶμα του διά λίθων καί ἄλλων κτυπόντων αὐτόν εἰς τήν κεφαλήν˙ τελευταῖον δέ κατέσφαξαν αὐτόν οἱ θηριόγνωμοι καί οὕτω ἐτελειώθη».

Εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης καί θεωρεῖται ἱδρυτής τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 28 Μαρτίου, στίς 8 Ἀπριλίου, στίς 10 Νοεμβρίου καί στίς 4 Ἰανουαρίου μετά τῶν ἁγίων Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων. Συντιμᾶται καί μετά τῶν τοπικῶν ἁγίων τῆς Ἱ.Μ. Φθιώτιδος τήν Κυριακή πρίν τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου. Ἀναφέρεται καί ὡς Ρωδίων καί Ροδίων. Ἀναφέρεται καί ἄλλος ἅγιος Ἡρωδίων ἐπίσκοπος Ταρσοῦ, πού μαρτύρησε στή Ρώμη. Κατά τήν 8 Ἀπριλίου συνυμνεῖται μετά τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος καί Ἑρμοῦ ἀπό τόν ὑμνογράφο Ἰωσήφ καί ἀπό τόν ὐμνογράφο ἱερομόναχο Ἀθανάσιο Σιμωνοπετρίτη μετά τῶν ἄλλων Φθιωτῶν ἁγίων.

Ὁ ἅγιος Ἡρωδίων μαρτύρησε στήν Ὑπάτη τό 54 μ.Χ. Στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του ὑπῆρχε ἀπό τόν Ε’αἰώνα πρός τιμή του ναός πού καταστράφηκε. Σήμερα ὐπάρχει μικρότερος ναός πρός τιμή του. Γνωστές εἰκόνες του εἶναι μόνο νεώτερης τέχνης. Ὁ θεῖος ἀπόστολος καί ἄγιος ἱερομάρτυς Ἡρωδίων ἄς πρεσβεύει πάντοτε πρός τόν Κύριον, τόν ὁποῖο ἀγάπησε καί ὑπηρέτησε μέχρις αἵματος ὑπέρ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν πιστῶν κατοίκων της.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΗΡΩΔΙΩΝΟΣ

Τῆς Ὑπάτης φωστῆρα καί ποιμένα θεόληπτον, τοῦ Παρακλήτου σέ χάρις, Ἠρῳδίων ἀνέδειξεν ἐν ταύτῃ γάρ Ἀπόστολε τό φῶς ἐκήρυξας τό θεῖον τοῦ Χριστοῦ, καί ὡδήγησας πρός πίστιν τήν ἀληθήν τούς εὐσεβῶς βοῶντάς σοι δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διά σοῦ, ἡμῖν τά κρείττονα.

http://www.imfth.gr/content/o-agios-apostolos-erodion-54

 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...