Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Εἶπαν εἰς τὸν διάβολον -Μετάνοιες κάνεις; Λέγει:

Εἶπαν εἰς τὸν διάβολον.
- Μετάνοιες κάνεις
Λέγει:
-Καί νὰ τὶς ἔκανα, τί θὰ βγῆ. Ἐγὼ μετάνοια δὲν ἔχω ὅσες μετάνοιες καὶ νὰ κάνω ἤ νὰ μὴν κάνω, δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ ζητούμενο...
Μετάνοια. Μετάνοια μὲ κεφαλαῖο τὸ Μ, ἔχεις. Κάνεις Μετάνοια; Αν ἔχῃς πνεῦμα μετανοίας» καὶ κάνεις μετάνοια ἢ μετάνοιες, καλὲς εἶναι, πιάνουν, ἀλλιῶς, εἶναι ἄκυρες καὶ δὲν πιάνουν. Διότι οἱ μετάνοιες δὲν εἶναι μόνο ἡ γυμναστικὴ τοῦ σώματος, - εἶναι καὶ
γυμναστικὴ τοῦ σώματος, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴν καθαρά γυμναστικὴ ἔννοια, διὰ νὰ κάμνωμε ὡραῖο σῶμα... Εἶναι
ἀλλοῦ τὸ θέμα. Ἐδῶ μετανοοῦμε καὶ προσκυνοῦμε τὸν Θεό.

Γέρων Εφραίμ. Σκήτη Αγίου Ανδρέου και Μεγάλου Αντωνίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...