Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Απάντηση στους μασόνους - Η Αλήθεια για τον Καποδίστρια και την έχθρα του στην μασονία

σχόλιο Γ.Θ : Είναι γνωστή η συνήθεια των σκοτεινών ψευταράδων της μασονίας να βαπτίζουν ως δικούς τους μεγάλους άνδρες που έχουν κοιμηθεί και δεν μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους από την συκοφαντία.
Φυσικά οι σκοτεινοί αυτοί κύκλοι το πράττουν αυτό για να ανεβάσουν το πρεστίζ τους και να δώσουν αίγλη ισχύος στην σατανοκινούμενη οργάνωσή τους, αλλά ό,τι και αν κάνουν και να μας παρουσιάσουν από τα κανάλια, τις εφημερίδες, τα ιστολόγια και τα σχολικά σκουπίδια που τυπώνουν και τα ονομάζουν βιβλία... τους πήραμε χαμπάρι.
Μην τους ακούτε και μην πιστεύετε τις ακαθαρσίες τους.
Θα φύγουν πίσω, από εκεί που μας ήρθαν...Γράφει η Άννα Δημητρίου

Δεν είναι μόνο ή στοά των Αθηνών πού ενέταξε τόν Κυβερ­νήτη Ιωάννη Καποδίστρια στίς δέλτους της! Με τό σκάνδαλο των μασσωνικών συμ­βόλων στό χαρτονόμισμα των 500 δρχ., πολλές εφημερίδες ανέφεραν καί τόν Κυβερνήτη ώς τέκτονα!!! "Αν δέν αποτελούσε ύβρη γιά την μνήμη του, τό γεγονός θά ήταν πολύ αστείο, μιά καί ό μεγαλύτερος εχθρός της μασσωνίας βαφτίζεται αβασάνιστα «δικός της»!!!

Ό I. Καποδίστριας υπήρξε ή εξέ­χουσα ελληνική προσωπικότητα τής εποχής τής Επαναστάσεως, ώς κατέ­χων τήν υψίστη θέση τοϋ Υπουργού Εξωτερικών τής Ρωσσικής Αυτοκρα­τορίας. Φυσικό ήταν οι υπόδουλοι "Ελ­ληνες νά στραφούν προς αυτόν καί νά του προτείνουν τήν Αρχηγία τής Φ. Εταιρείας.Ό Καποδίστριας γνωρίζοντας τά πολιτικά παρασκήνια τών τότε μεγά­λων δυνάμεων αρχικά άντετάχθη στόν ξεσηκωμό του Γένους. Αλλά άς δούμε τί γράφει ό ίδιος στό ημερολόγιο του, όταν ό Γαλάτης τόν έπεσκέφθη, έκ μέ­ρους τής Φιλικής, γιά νά του άναθέση τήν "Αρχηγία:

«Ό κ. Γαλάτης ήτο πράγματι απε­σταλμένος Μυστικής Εταιρείας, απο­τελούμενης αποκλειστικώς έξ Ελλή­νων... Ή μόνη συμβουλή, ήν ημπορώ νά σάς δώσω, είναι νά μήν είπήτε τίπο­τα, είς κανένα περί τούτου καί χωρίς νά άναβάλητε ούτε μίαν ώραν νά έπιστρέφητε, ίνα ειπήτε είς τούς εντο­λείς σας, ότι αν δέν θέλουν νά χαθούν οί ίδιοι καί νά καταστρέψουν μαζί τους τό άθώον και δυστυχές "Εθνος των, πρέπει νά αφήσουν τάς επαναστατι­κός σκευωρίας... Ήμην όμως τόσον τεθλιμμένος, σημειώνει, ώστε ή υγεία μου, ή καί άλλως ασθενής, έπηρεάσθη τόσον έκ τούτου, ώστε πεσών κλινή­ρης έπαυσα έπί τινας ημέρας πάσαν ένασχόλησιν».

"Ας μας πούν οί τέκτονές «μας». Είναι δυνατόν ένας τέκτων νά άποκαλή τό δημιούργημα τής στοάς «σκευωρίες» καί νά τό απορρί­πτει; "Αν ό Καποδίστριας ήταν «αδελ­φός» τους, όπως τόν αποκαλούν, καί ή Φ. "Εταιρεία προέκταση τής στοάς, δέν θά γνώριζε τήν ύπαρξη της άπό «άλλες πηγές»; "Ηταν ανάγκη νά τού τήν άναγγείλη στην Πετρούπολη ό Γα­λάτης; Κι άν ή Φ. Εταιρεία ήταν τεκτο­νικής προελεύσεως καί ό ίδιος τέκτων θά ταραζόταν τόσο μέ τό άκουσμα τής Ιδρύσεως της, ώστε νά άπομονωθή γιά μέρες άπό τή λύπη του; θά μπορούσε κάλλιστα ώς «τέκτων» καί μέ τό κύρος του νά έπιθάλλη διά τής στοάς τίς απόψεις του, ακόμη καί τήν διάλυση τής "Εταιρείας. Καί μόνον αυτά δεί­χνουν ότι ούτε ό Κυβερνήτης ούτε ή Φιλική είχαν σχέση μέ τόν τεκτονισμό.Ό I. Καποδίστριας υπήρξε φανατι­κός διώκτης τής μασσωνίας. Υπήρξε ό μοναδικός "Ελληνας Κυβερνήτης πού τόλμησε νά πάρη μέτρα εναντίον της. Τό έγγραφο πού πιό κάτω παραθέτου­με αποδεικνύει τών λόγων τό αληθές. Καί δέν είναι τό μοναδικό μέ το όποιο πολέμησε τή στοά. Στίς 22 Αυγούστου 1831 εξαπέλυσε τήν υπ' αριθμ. 4286 εγκύκλιο πρός δλους τούς προϊσταμέ­νους τών Δημοσίων Υπηρεσιών, συγχρόνως δέ τούς έστελνε έναν τύπο όρκου, τόν όποιον ώφειλαν νά υπο­γράψουν όλοι οί υπάλληλοι τού Δημο­σίου. Μέ τόν όρκο δήλωναν δτι δέν ανήκουν σέ καμμία απολύτως μυστική "Εταιρεία...

Μήπως όλα αυτά ό Εθνικός μας Κυ­βερνήτης τά πλήρωσε μέ τήν ζωή του;

"Εμείς δέν αμφιβάλλουμε...

"Ας δούμε τώρα τό πλήρες κείμενο τής πρώτης μυστικής εγκυκλίου, τήν οποία παραθέτουμε χωρίς σχόλια:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. 2953 Μυστική Εγκύκλιος

Προς τούς κατά τό Αιγαίον Πέλαγος καί τήν Πελοπόννησον Έκτακτους Επιτρό­πους καί τούς Αρχηγούς τών κατά ξηράν καί θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει ή Κυβέρνησης, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες καί τούς άλ­λους πείθοντες, ότι αί μυστικαί Έταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια είς τήν Πατρί­δα, ή τουλάχιστον Αιγίδα οπό τήν οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οί άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται νά άπολαύσωσιν εντός τής Πατρίδος των καί διά τής ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς καί τό πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

"Οσον καί αν έλεεινολογή ή Κυβέρνησις τήν απειρίαν τών Ελλήνων τών άπό τοιαύτας είσηγήσεις παρασυρόμενων δέν ήθελε δώσει τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια απο­τελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσι­μον ταύτην στιγμήν ή Ιερή τούτων γνώ­μη, τήν οποίαν οί εχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει είς τόν Κόσμον καί είς τάς Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

"Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τού 1821 ώς τόν Ίούλιον μήνα τού τελευταίου έτους, τούτο προήλθε, διότι οί εχθροί της τήν. παρέσταιναν άδιακόπως πρός τ,ούς Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα και αγωνιζόμενο ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί καταστροφαί τής Ισπανίας καί Ιταλίας.

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως νά άναιρεθή ή σφαλερά αύτη δόξα μ’ όλον τούτο έχρειάσθησάν ολόκληρα έπτά έτη βασά­νων καί δυστυχιών είς άναίρεσίν της.

Μόλις άνηρέθη, καί ένώ ή Ελλάς αρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί

καλο­καγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυ­νάμεων, οί εχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς ύπεξούσιον τών Μυστι­κών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι ύπό διαφόροις όνόμασιν αί Έταιρείαι αύται υπάρχουν καί πολυπλασιάζονται μεταξύ τών εν τοίς πράγμασι καί τής πολιτικής τάξεως, καί τής στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αυ­τού του στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο ή Κυβέρνησις ώστε μή έγκρίνουσα νά δείξη διά τίνος δημοσίου καί επισήμου πρά­ξεως τήν ύπαρξιν αύτού του κακού, έκπληροί διά του τύπου τής παρούσης εγκυ­κλίου τό χρέος, τό οποίον δέν ημπορεί να παραμέληση χωρίς νά κάθυποθληθή είς βαρύτατην εύθύνην.

Τώ όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένωσι νά μήν παραχωρώσιν εις τήν "Ελλά­δα εντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον τού νά άποδείξωσιν, ότι οί Βασι­λείς διά τών ευεργεσιών των ύποθάλπουσιν είς τήν Ελλάδα τόν έχθρόν, τόν οποίον καί άλλαχού. καί είς τάς Ιδιάς των Επικρατείας πολεμώσι.

Ή παρατήρησις αύτη. Κύριοι, σάς δι­δάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί όξυδέρκειαν απαιτείται ή εκπληρώσας τής ακο­λούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.

Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας αξιωματικούς τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σάς φανερώσουν άν ανήκουν εις καμ­μίαν τών Μυστικών Εταιρειών ή όχι. Άν είναι τό πρώτον, θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι έάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τους πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν άσφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τονός Εταιρείας, ό δεσμός ούτος διαλύεται καθήν στιγμήν ό τού νομίμου όρκου και' πρός τήν Κυβέρνησιν, καί πρός τούς Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον καί είς όλους, όλας τάς απα­ραιτήτους ασφαλείας.

Άπό τοιαύτην άρχήν ορμώμενοι ευκό­λως θέλετε αποδείξει τό άσυμβίβαστον τών δύο όρκων, ήγουν τού ύπηρετείν τό Κράτος, καί ύπηρετείν μυστικήν Έταιρείαν, τής όποιας ό σκοπός είναι ώς έπί τό πλείστον άγνωστος είς τούς Εταίρους.

"Αν λοιπόν οί υπάλληλοι σάς ή οί ύπό τήν όδηγίαν σας αξιωματικοί άνήκουσι είς τι να Έταιρείαν, ανάγκη νά παραιτηθώσι, καί περί τούτου οφείλεις νά μάς βε­βαίωσης.

'Εξ εναντίας θέλετε τούς εξηγήσει τούς κινδύνους είς τούς όποιους εκτίθε­νται πλανώμενοι άπό ολίγους τίνας όλως διόλου είς τά τοιαύτα ενασχολούμενους. Άπό τήν κατηγορίαν τών Εταιρειών τών μή συμβιβαζομένων μέ τά κατά Νόμους καθεστώτα δέν άποκλείομεν καί τήν προ αιώνων γνωριζομένην ύπό τώ ονόματι τής Άδελφοποιείας ή Αγάπης.

Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ' επανά­ληψιν νά κάμετε χρήσιν τής κοινοποιή­σεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον καί ώφελιμώτερον τρόπον. Προθύμως ή Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας έν καιρώ θέλετε δυνηθή νά τήν χο­ρηγήσετε.

Έν Πόρω τη 8η Ίουνίου 1828 Ό Κυβερνήτης (Τ.Σ.) Ί. Ά.Καποδίστριας

koinosparanomastis.blogspot.gr
http://antipliroforisi.blogspot.gr

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...