Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Ὁ Ἀντίχριστος δὲν θέλει ...σύνορα!


Ὁμιλεῖ ὁ Μακαριστὸς Γέροντας Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος (1927 – 2006)
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν πνευματικὴ διαθήκη τοῦ Τωβίτ, δόθηκε 10/11/1991 Συνεχίζομε παιδιὰ τὸ θέμα μας γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τοὺς συμπατριῶτες μας. Εἴπαμε τὴν ἄλλη φορᾶ ὅτι ἡ πατρίδα εἶναι κάτι ποὺ καθορίζεται ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή, ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θέλει νὰ ὑπάρχουν σύνορα λαῶν καὶ συνεπῶς, ἐπὶ μέρους πατρίδες. Ἔτσι, ὅλη ἡ γῆ μᾶς εἶναι χωρισμένη, μοιρασμένη σὲ πατρίδες οἱ ὁποῖες ἔχουν σύνορα...
Ἀλλά, ἐνῶ ὁ Θεός, προσέξτε αὐτὸ τὸ σημεῖο ποὺ θὰ σᾶς πῶ, ἐνῶ ὁ Θεὸς καθορίζει σύνορα εἰς τοὺς λαούς, ποὺ λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Ἀθηναίους, «ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τοῖς κατοικίαις αὐτῶν», τὰ ὁροθέσια εἶναι τὰ σύνορα καὶ ὁ Θεὸς κανονίζει, ἀκόμη, πόσο θὰ ζήσει ἕνας λαός. Τοὺς προστεταγμένους, ὁρίζει δηλαδή, τοὺς.... προστεταγμένους καιρούς.
Λοιπόν, αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ προσέξετε τώρα, εἶναι τὸ ἑξῆς. Ἀντίθετα, ἐδῶ προσέξτε, εἶναι πολὺ σπουδαῖο, ὁ ἀντίχριστος, θὰ σπάσει τὰ σύνορα τῶν λαῶν, καὶ θὰ γίνει κοσμοκράτωρ ἒφ ὅλης της γής. Αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ σημαντικό. Τὸ ἀναμένομε, καὶ μάλιστα μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι, ἐπειδὴ γίνονται πόλεμοι μεταξὺ τῶν λαῶν, πρέπει νὰ ἑνωθοῦν οἱ λαοί, νὰ μὴν ὑπάρχουν σύνορα, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει πόλεμος.
Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἔργο τοῦ ἀντιχρίστου. Μᾶς καθορίζεται αὐτό, ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ Πατέρες τὴν Ἁγία Γραφή.
Ἂν δεῖτε λοιπὸν ὅτι γίνεται τώρα μὲ τὴν Εὐρώπη, ἕνα παρακάτω βῆμα εἶναι νὰ μὴν ὑπάρχουν σύνορα. Τότε θὰ πεῖτε ὅτι ἔρχεται ὁ ἀντίχριστος. Ὅλα αὐτὰ εἶναι προπαρασκευὴ τῆς βασιλείας, τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ ἀντιχρίστου… 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...