Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Οι συμβουλές των ραββίνων το 1489 για να πάρουν οι εβραίοι τήν παγκόσμια εξουσία


Τόν Ιανουάριο τού 1489, ό Χημώρ, Εβραίος Ραββϊνος της πόλεως Άρλες στην Γαλλία, έγραψε προς τό Μέγα Συνέδριο (Σανχρεντίν) στην Κωνσταντινούπολη καί ζητούσε τήν συμβουλή του διότι οι Χριστιανοί της Άρλες απειλούσαν νά καταστρέφουν τίς Συναγωγές.
Καί ήλθε η άπάντησις:
Αγαπητοί εν Μωϋσή Αδελφοί,
Έλάβαμε τήν επιστολήν σας εις τήν οποία μας μιλάτε γιά τίς δυσκολίες, τίς δυστυχίες καί τίς αγωνίες τίς όποιες υποφέρετε. Μας πόνεσε πάρα πολύ ή καρδιά μας όταν τά άκούσαμεν αυτά, όσο σας πονεί καί Σας τους ίδιους.

Ή Συμβουλή των Ραββίνων έχει ώς έξης:1. Όσον άφορα δι' αυτά τά όποια λέτε ότι ό Βασιλεύς τής Γαλλίας σας υποχρεώνει νά γίνετε Χριστιανοί. Κάμετε το καί γίνεται Χριστιανοί, άφού δεν μπορείτε νά κάνετε διαφορετικά, αλλά φυλάξετε τόν Νόμο τού Μωϋσέως μέσα στην
καρδιά Σας.
2. Όσον άφορα δι' αυτά τά όποία λέτε ότι υπάρχει διαταγή νά σας συλήσουν καί νά σας αρπάξουν τήν περιουσία σας. Λοιπόν καί Έσείς νά κάντε τά παιδιά σας νά γίνουν "Εμποροι, γιά νά μπορέσουν ολίγο κατ' ολίγο νά συλήσουν καί νά αρπάζουν όλες τίς περιουσίες τών Χριστιανών.
3...............................

4. Όσον άφορα αυτό τό όποιο λέτε ότι θέλουν νά καταστρέψουν τίς Συναγωγές Σας. Κάντε τά παιδιά σας νά γίνουν δικηγόροι καί Δεσποτάδες καί κληρικοί, ώστε καί αυτά νά μπορούν νά καταστρέψουν τίς Χριστιανικές Εκκλησίες τους.
5. Όσον άφορα γιά τίς πολλές ενοχλήσεις καί θλίψεις γιά τίς όποιες παραπο-νείσθε, τακτοποιείσθε έτσι τά πράγματα σας ώστε τά παιδιά σας νά γίνουν δικηγόροι, νομικοί καί δικαστές καί νά άνακατεύωνται πάντοτε στά πολιτικά καί τά κοινοτικά, ώστε νά μπορέσουν νά βάζουν τους Χριστιανούς κάτω άπό τόν δικό σας ζυγό καί εσείς νά κυριαρχήσετε στον κόσμο...
6. Προσέχετε νά μήν παρεκλίνετε άπ' αυτά πού σας λέμε, διότι θά το παρατηρή­σετε καί θά τό εννοήσετε μόνοι σας ότι, όσο καί είσθε σήμερα τόσο ταπεινοί καί περιφρονημένοι, θά μπορέσετε μιά ήμερα νά πάρετε στά χέρια σας τήν πραγματική παγκόσμια εξουσία.

Revue des Etudes Juives,

(Επιθεώρησις τών Εβραϊκών σπουδών)

http://antipliroforisi.blogspot.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...