Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Μια χρυσή ευκαιρία για τον αντίχριστο να έρθει τώρα ως λυτρωτής


Μία σκέψις ἐπέρασεν ἐκ τοῦ νοός:
Οἱ διαβολάνθρωποι κατάφεραν, ἐν μέρει, τὸ τελευταῖον αὐτὸ ἔτος νὰ ἐξαθλιώσουν τὴν ἀνθρωπότητα, στερῶντάς της τὴν ἐλευθερίαν, τὴν ἐργασίαν, τὴν ὑγιείαν, τὴν ψυχαγωγίαν, κ.λπ.
Δὲν θὰ ἦτο καλὴ εὐκαιρία διὰ τὸν Ἀντίχριστον, νὰ ἔλθῃ εἰς μίαν παρομοίαν ἐποχὴν ὡς λυτρωτὴς τῆς ἀνθρωπότητος, εἰς τὴν ἀθλίαν κατάστασιν ποὺ θὰ ἔχῃ περιπέσῃ;
Διότι γνωρίζουμεν ὅτι ὁ Ἀντίχριστος, ὅταν ἔλθῃ, τὰ πρῶτα 3½ ἔτη θὰ κερδήσῃ ὀπαδοὺς ἀπὸ τὰ «καλὰ» ποὺ θὰ προσφέρῃ εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ τὰ ὑπόλοιπα 3½ ἔτη θὰ δείξῃ τὸ πραγματικόν του σατανικὸν πρόσωπον!

Ludmilla Simone

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...