Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Μάθαμε ότι λέτε πράγματα τα όποια γίνονται στο μέλλον...

Μάθαμε ότι λέτε πράγματα τά όποια γίνονται στο μέλλον και θά θέλαμε νά μάς πείτε


Μια φορά πήγαν άπό έναν έκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό νά πάρουν συνέντευξη άπό τον Γέροντα Εύμένιο και του λέει ή δημοσιογράφος: -Μάθαμε ότι λέτε πράγματα τά όποια γίνονται στο μέλλον και θά θέλαμε νά μάς πείτε. -Ό,τι θυμάμαι θά σάς πω, άπάντησε ό Γέροντας. Σέ ό,τι έρώτηση του έκαναν ή άπάντηση ήταν άσχετη μέ τό θέμα πού συζητούσαν. Κλείνει τό κασετοφωνάκι ή δημοσιογράφος και λέει στούς ύπολοίπους: -Έ, είναι ηλικιωμένος ό Γέροντας και δεν θυμάται καλά.

(...)
Η Γερόντισσα Χαραλαμπία, Ήγουμένη τής Αγίας Μονής Ναυπλίου, είχε γνωρίσει άπό κοντά τον πατέρα Εύμένιο, μέσω τού πατρός Σπυρίδωνος, πηγαίνοντας στήν Κρήτη καί έπικοινωνούσε τακτικά μαζί του. Κάποτε συνέβηκε ένα τροχαίο άτύχημα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά καί νοσηλευόταν στήν Αθήνα. Οί μοναχές τής Μονής επικοινώνησαν μέ τον πατέρα Σπυρίδωνα, τον ένημέρωσαν γιά τήν κατάσταση τής Γερόντισσας καί τού είπαν νά παρακαλέσει τον Γέροντα Εύμένιο νά κάνει προσευχή γιά τήν Ήγουμένη τους. Ό πατήρ Σπυρίδων πήγε αμέσως στον Γέροντα καί τού εξιστόρησε τα γεγονότα.
-Δεν ανησυχώ, θά γίνει καλά καί θά έλθει εδώ νά βάλει μετάνοια στον γέρο-Ήλία, άποκρίθηκε ό Γέροντας. Θά περάσει βέβαια δυσκολία, άλλά θά γίνει καλά, δεν θά πεθάνει.
Πράγματι, ή Γερόντισσα έζησε. Μετά άπό δυσκολίες άποκαταστάθηκε ή ύγεία της καί πήγε στήν Μονή τού Προφήτη Ήλία γιά δεύτερη φορά, προσκύνησε καί πήρε τήν εύχή τού Γέροντος Εύμενίου. Έπειτα άπό μερικές ή μέρες πήρε αύτός τηλέφωνο τον πατέρα Σπυρίδωνα καί συνομίλησαν:
-Εΐντα κάνεις, παιδί μου, καλά είσαι;
-Καλά είμαι, Γέροντα, τήν εύχή σας;
-Ή Γερόντισσα ή Χαραλαμπία καλά είναι;
-Ναί, Γέροντα, καλά είναι, άπ' ότι ξέρω.
-Με τό τροχαίο πού είχε πώς είναι;
-Καλά είναι, Γέροντα, καλά είναι.
-Καί με τήν καρδιά της, τί είπαν οί γιατροί, καλά είναι; Μέ τήν καρδιά της, πώς πάει με τήν καρδιά της;
-Μά, Γέροντα, δεν έχει πρόβλημα μέ τήν καρδιά. Δεν θυμόσαστε τράκαρε, σπασίματα είχε, άλλά μέ τήν καρδιά δεν έχει πρόβλημα.
-Δεν έχει πρόβλημα μέ τήν καρδιά, δηλαδή ό καρδιολόγος είπε όλα εντάξει;
-Ναί, Γέροντα, καλά είναι.
-Νά τής πεις νά πάει τώρα στο νοσοκομείο, ακόυσες, νά πάει τώρα στο νοσοκομείο,
-Νά 'ναι εύλογημένο, Γέροντα, θά τής τό πώ.
Επικοινώνησε ό πατήρ Σπυρίδων μέ την Γερόντισσα καί είπε.
-Γερόντισσα, τί κάνετε, είστε καλά;
-Καλά, παιδί μου.
-Μέ την καρδιά σας είστε καλά;
-Καλά, είναι παιδί μου.
-Θά σάς πώ κάτι άλλά μην φοβηθείτε. Μέ πήρε τηλέφωνο πριν λίγο ό Γέροντας Ευμένιος καί μου είπε αυτό κι αυτό.
-Τί λές, παιδί μου. Έγω δέν έχω τίποτα, άλλά έφ' όσον τό είπε θά πάω.
Ξεκίνησε αμέσως ή Γερόντισσα για τό νοσοκομείο τού Ναυπλίου καί μόλις έφθασε εκεί έπαθε έμφραγμα καί γλύτωσε λόγω τής άμεσης έπεμβάσεως των ιατρών. Εάν ήταν στο Μοναστήρι θά είχε πεθάνει.

(...)
Γιά την άγιοκατάταξη τού Όσιου Ιακώβου
Τήν άγιοκατάταξη τού Όσιου Ιακώβου, τού εν Εύβοια, είχε προβλέψει ό Γέροντας Εύμένιος στον πατέρα Σπυρίδωνα λέγοντας:
-Αυτός, παιδί μου, είναι Άγιος, όπως καί ό Παΐσιος καί ό Πορφύριος. Έγώ δέν θά τό προλάβω, άλλά εσύ θά τό προλάβεις καί θά τούς μνημονεύεις.
Μάλιστα όταν μάθεις ότι άνακηρύχθηκε Άγιος ό πατήρ Ιάκωβος ό Τσαλίκης, θά είσαι εδώ στο Μοναστήρι γιά νά λειτουργήσεις καί θά τον μνημονεύσεις πρώτη φορά. Άλλά επειδή είσαι πολύ εύαίσθητος, θά συγκινηθείς τόσο πού δέν θά μπορέσεις νά τελειώσεις τήν Θεία Λειτουργία. Έτσι έγιναν τά πράγματα καί εύτυχώς πού τήν εύσημη ήμερα τής άγιοκατατάξεως συλλειτουργούσε ό πατήρ Σπυρίδων μέ τον πατέρα Κωνσταντίνο. Μή μπορώντας από συγκίνηση αύτός τήν Θεία Λειτουργία τήν τελείωσε ό πατήρ Κωνσταντίνος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΟΥΣΙΑ.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ. Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ


https://apantaortodoxias.blogspot.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...