Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΟΡΑΣΗ. Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ Π.ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ


Ο πατήρ Εύμένιος ώς πνευματικός ήταν κάποιες φορές έπιεικής καί συμβούλευε κατ' οικονομία. Σε σημαντικά, όμως, θέματα δεν έκανε πίσω. Άλλες φορές πάλι, όταν άρχιζαν οί δικαιολογίες άπό τούς έξομολογουμένους γιά θέματα πού τούς είχε δώσει τήν συμβουλή του καί εκείνοι έπέμεναν, έκανε πίσω καί έλεγε:


-Όπως θέλετε.

Ό Γέροντας είχε καί τό χάρισμα τής διακρίσεως. Συνιστούσε νά μήν κάνουν ύπερβολές, γιατί στο μέλλον θά τό πληρώσουν. Όταν κάποτε είχε άρρωστήσει πολύ βαριά ό πατήρ Σπυρίδων καί ήταν περίοδος Σαρακοστής, τού είχε βάλει κανόνα νά πίνει κάθε πρωί ένα ποτήρι γάλα, γιά νά πίνει τά φάρμακά του.

Όταν τό 1979 έπέστρεψε ό πατήρ Σπυρίδων στήν Κρήτη άπό τον Βόλο πού ύπηρετούσε, άναζητούσε νά βρει κάποιο πνευματικό νά πάει. Πήγε στήν άρχή σέ έναν, πήγε άργότερα σέ άλλον, άλλά δεν άναπαυόταν σέ κανέναν. Έτυχε τότε νά συναντηθεί μέ τον πατέρα Ιερόθεο, τον Έπανωσηφίτη, καί συζητώντας γιά τούς πνευματικούς τού λέει εκείνος γιά τον Γέροντά του, τον πατέρα Εύμένιο. Τήν έπομένη, Πρωτομαγιά τού 1979, πηγαίνει ό πατήρ Σπυρίδων άπό τά Χανιά στήν Μονή τού Προφήτη Ηλία, γιά νά συναντήσει τον Γέροντα.

Στο Μοναστήρι ύπήρχε τό αδιαχώρητο άπό τον πολύ κόσμο. Όταν είδε άπό μακριά ό πατήρ Σπυρίδων τον πατέρα Εύμένιο έντυπωσιάσθηκε καί συλλογίσθηκε:

-Νά, αυτός θά είναι ό Γέροντάς μου!
Πλησιάζοντάς τον γιά νά πάρει τήν εύχή του, τον ρώτησε:

-Γέροντα, είναι ευλογημένο νά εξομολογηθώ;

-Αύριο, παιδί μου, έλα αύριο, διότι τώρα έχει πολύ κόσμο, τού άπάντησε έκείνος.

Έτσι καί έγινε, πηγαίνει ξανά ό πατήρ Σπυρίδων τήν επομένη ήμέρα καί βρίσκει τον Γέροντα. Αύτός άφού προετοιμάσθηκε ώς πνευματικός γιά τό μυστήριο τού λέει:

-Αυτή ή εξομολόγηση πού θά κάνουμε, θά γίνει άπαξ.

-Δηλαδή, Γέροντα, δέν θά μέ ξαναεξομολογήσεται;

-Όχι, τού λέει, άλλά αύτό πού θά κάνουμε σήμερα, θά γίνει άπαξ. Δέν θά μου πεις τίποτα. Θά σου λέω εγώ καί όπου κάνω λάθος, θά μέ διορθώνεις.

Καί άρχισε ό Γέροντας νά τού λέει, άπό τότε πού θυμόταν ό πατήρ Σπυρίδων, άμαρτήματα πού δέν είχε εξομολογηθεί. Αύτή ή έξομολόγηση δέν ξανάγινε, άλλά έμεινε άξέχαστη στον πατέρα Σπυρίδωνα, ό οποίος θαύμασε τό διορατικό χάρισμα τού Γέροντα. Όταν μάλιστα διηγήθηκε σέ κάποια συνάντησή του τό γεγονός αύτό στον Άγιο Πορφύριο τού είπε έκείνος:

-Τό έκανε αύτό, γιά νά σου δείξει τήν δύναμη καί τήν παρρησία πού είχε στον Θεό!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΟΥΣΙΑ


https://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/01/blog-post_221.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...