Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Οικουμενικός Πατριάρχης για τους Μητροπολίτες.

σχόλιο Γ.Θ : Γνωρίζει πολύ καλά ότι προκάτοχοί του στον Πατριαρχικό θρόνο της Νέας Ρώμης βρέθηκαν στην ίδια και χειρότερη θέση των δύο επισκόπων της Συρίας.
Η ελπίδα να είναι ζωντανοί δεν χάθηκε, αν δεν μάθουμε νεώτερα από επίσημες πηγές.
 
Τήν Τετάρτην, 24ην τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu διά τό θέμα τῶν ἀπαχθέντων καί εἰσέτι ἀγνοουμένων δύο Μητροπολιτῶν ἐν Συρίᾳ, κατόπιν τῶν δημοσιευθεισῶν κατ’αὐτάς πληροφοριῶν περί ἐκτελέσεως αὐτῶν, ἐκφράσας τήν συνεχιζομένην ἀγωνίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί παρακαλέσας τήν Α. Ἐξοχότητα νά ἐξαντλήσῃ ὅλα τά εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς μέσα διά τόν ἐντοπισμόν καί τήν ἀπελεύθερωσιν αὐτῶν. 
Ὁ κ. Ὑπουργός διεβεβαίωσε τήν Α.Θ.Παναγιότητα ὅτι ἡ Τουρκική Κυβέρνησις ἐνδιαφέρεται διά τούς δύο Ἱεράρχας ὡσάν νά ἐπρόκειτο περί ἰδίων αὐτῆς πολιτῶν, καίτοι τό γεγονός τῆς ἀπαγωγῆς συνέβη ἐκτός συνόρων τῆς Χώρας, καί ὅτι αἱ προσπάθειαι αὐτῆς θά συνεχισθοῦν μέχρι τοῦ ἐλπιζομένου αἰσίου τέλους τῆς περιπετείας των.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...