Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Ξεσκέπασμα στὸ παρακλάδι τῆς Μασωνίας, «Ρόταρυ», ποὺ προωθεῖ ὁ Ἐβραιοσιωνισμὸς.


σχόλιο Γ.Θ : Κάποτε θα ξεβρωμίσει ο τόπος από το μασοναριό. Επιπλέον μην ξεχνάτε αυτό που είχε πει ο αγαπημένος μας Γέροντας για το μέλλον των μασόνων:
«Ὅταν θὰ ἐπικρατήσουν οἱ Ἑβραῖοι, τοὺς πρώτους ποὺ θὰ σφάξουν θὰ εἶναι οἱ Χριστιανοὶ Μασόνοι.»

Στὶς ἡμέρες μας, καὶ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα μας, πολλὰ βλέπει κανεὶς νὰ γράφωνται γύρω ἀπὸ τὴν δράσι τῶν Ρόταρυ. Δὲν περνᾶ οὔτε μία ἑβδομάδα, ποὺ νὰ μὴ διαβάσουν οἱ Ἕλληνες, ὅτι στὸ τάδε μεγάλο ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν ἢ τῆς ἐπαρχίας ἔγινε συνεστίασις τῶν μελῶν τοῦ Ρόταρυ, εἰς τὴν ὁποίαν ὠμίλησεν ὁ τάδε διακεκριμένος κύριος της «ὑψηλῆς κοινωνίας».
Κοιτάζει ὁ κοσμάκης καὶ τὸ σῆμα τῶν Ρόταρυ καὶ βλέπει νὰ εἶναι ἕνας ὀδοντωτὸς τροχός. Διαβάζει συγχρόνως καὶ τὰ ὀνόματα ἐκείνων, ποὺ παρέστησαν στὸ «γεῦμα ἐργασίας» καὶ βγάζει τὰ δικά του συμπεράσματα καὶ λέγει κουνώντας τὸ κεφάλι του:
-Λεφτάδες ὅλοι οἱ συνερχόμενοι καὶ καλοτρώγοντες...
...(Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὅταν)... ἦλθε ὁ Πάπας τῆς Ρώμης (στὴν Ἑλλάδα) οἱ ὀπαδοὶ τῆς Μαύρης τῆς κατάμαυρης Μασωνίας τοὺς ὑποστήριζαν.
Ἡ ἵδρυσις τοῦ Ρόταρυ
Κάθε τι τὸ σκοτεινὸ καὶ ἀντίχριστο τῆς Μασωνίας εἶναι πάντοτε ἐπιδέξια καμουφλαρισμένο. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ Ρόταρυ. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἐπιδέξια καμουφλαρισμένο, διότι, ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, τὸ Ρόταρυ δὲν εἶναι σήμερα τίποτε ἄλλο, παρὰ ἕνα καμουφλαρισμένο παρακλάδι τῆς Μασωνίας, ἕνας προθάλαμός της, ὅπως πολὺ καλὰ ἐχαρακτηρίσθη. Τὸ Ρόταρυ δρᾶ ἐκεῖ, ὅπου δὲν μποροῦν νὰ δράσουν φανερὰ οἱ Στοὲς τῶν Μασώνων!
Τὸ Ρόταρυ γεννήθηκε, κατὰ περίεργον σύμπτωσιν, εἰς τὴν παγκόσμιον πρωτεύουσαν τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς βίας, εἰς τὸ Σικάγον τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς!
Νὰ λοιπόν, τὸ τί μᾶς λένε οἱ πηγές:
Ἡ ὀργάνωσις «Λέσχη Ροταριανῶν» ἱδρύθηκε...τὴν 23ην Φεβρουαρίου 1905 στὸ Σικάγο τῆς Πολιτείας Ἰλλινόϊς.
Κατὰ περίεργον ἱστορικὴν σύμπτωσιν τὸ 1905 εἶχε γίνει καὶ ἡ πρώτη Κομμουνιστικὴ ἐπανάστασις τοῦ Λένιν στὴ Ρωσία, μὲ τὴ βοήθεια Ἀμερικανοεβραίων Τραπεζιτῶν Σσὶφφ - Λόεμπ καὶ Κοῦνε, ὡς καὶ ἄλλων ὁμοθρήσκων τους.
Τράστ καὶ σουπερμάρκετ
Μέσα στὶς αἴθουσες τῆς Λέσχης τῶν Ρόταρυ γεννήθηκαν τὰ τρομερὰ «τράστ» πολυεθνῶν ἑταιρειῶν, ποὺ ξαπλώθηκαν μὲ τὰ τρομερὰ πλοκάμια τους καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀμερική, καταπνίγοντας καὶ ἐκμηδενίζοντας τὴν κάθε ἀτομικὴ πρωτοβουλία τῶν μικρῶν «μπίζνεσμαν».
Ἐκεῖ μέσα γεννήθηκε καὶ ἡ ἰδέα τῶν σουπερμάρκετ, ποὺ ἔπνιξε καὶ πνίγει τὸν μικρὸ φτωχομπακάλι τῆς γειτονιᾶς καὶ ὅταν θὰ ἐκλείψη ὁλοσχερῶς αὐτός, θὰ μᾶς ταΐζη τότε ὁ ἕνας σουπερμπακάλης ἐκεῖνο ποὺ θέλει αὐτός! Καὶ αὐτὸς ὁ σοῦπερ-μπακάλης, ἢ σοῦπερ - φούρναρης θὰ εἶναι ἀσφαλῶς 100% ἕνας Ρόταρυ!
Σήμερα τὰ τρομακτικὰ «τράστ», ὄχι μόνο ἀνέλαβαν μονοπωλειακῶς νὰ μᾶς ταΐζουν, ποτίζουν καὶ ντύνουν, ἀλλὰ καὶ νά... μᾶς ξεντύνουν...
Οἱ Ροταριανοὶ ὅμιλοι ποὺ ὑπάρχουν σήμερα στὴν Ἑλλάδα

Σήμερα στὴν Ἑλλάδα κάθε πόλις ἔγινε καὶ ὁ κόμβος τοῦ ἀοράτου ἱστοῦ τῆς Μασωνικῆς ἀράχνης, ποὺ σκέπασε τὴν δική μας χώρα. Ἀλλὰ ἡ ὥρα τοῦ γενικοῦ καθαρισμοῦ ἦλθε! Στὸ ἄπλετο καὶ ἄπειρο φῶς τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ δὲν μποροῦν νὰ ἐπιζήσουν οἱ ἀράχνες καὶ τὰ μιάσματα τοῦ ἐωσφορισμοῦ!
Ἀλλά, ἐὰν κατὰ τὰ τελευταία χρόνια παρετηρήθη μεγάλη δραστηριότις τῶν Rotary σὲ πολλὲς χῶρες, αὐτὸ δὲν ὀφείλεται μόνον εἰς τὸ γεγονός, ὅτι οἱ Λέσχες Rotary εἶναι ὁ προθάλαμος τῆς Μασωνίας καὶ τόπος ἄγρας μελῶν δι΄ αὐτήν. Ἀλλὰ καὶ εἰς ἕνα ἄλλον λόγον. Ἐπειδὴ εἰς πολλᾶς χώρας θὰ ἦτο ἀδύνατον νὰ ὑπάρχουν κατευθείαν μασωνικὲς Στοὲς (λόγω Πολιτικῶν καὶ Θρησκευτικῶν ἀντιθέσεων πρὸς τὸν Διεθνῆ Σιωνισμόν), ἐκεῖ παίζουν τὸν ρόλο τοῦ ὑποκατάστατου αὐτῶν οἱ Λέσχες Rotary, Lions, Rotisseurs. Ἐδῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ποὺ κατεδικάσθη ἡ Μασωνία ἀπὸ τὴν Δικαιοσύνην τοῦ κράτους, ἔρριξαν τὸ βάρος εἰς τοὺς Ρόταρυ. Ἦλθε μάλιστα Γενικὸς Κυβερνήτης τῶν εἰς Ἀθήνας. Ἐπισκέφθηκε τοὺς ἐπισήμους καὶ ὁ θλιβερὸς Δήμαρχος Ἀθηνῶν τοῦ ἔδωσε καὶ τὰ κλειδιὰ τῆς πόλεως, ὅπως ἔγραψαν οἱ ἐφημερίδες...
Ἦλθεν ὅμως τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἴνα διὰ τοῦ παρόντος ἀπαγγείλωμεν σήμερον δημοσίως τὴν βαρυτάτην κατηγορίαν κατὰ τῆς κινήσεως τῶν Ρόταρυ, ὅτι αὔτη σήμερον εἶναι ὄργανον τοῦ παγκοσμίου Μασωνισμοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ καταστρεπτικὸν ἔργον καμουφλάρει, κάτω ἀπὸ ἀπατηλὰ συνθήματα καὶ σκοπούς.
Καὶ ἐφ΄ὅσον ἤδη οἱ δικαστικὲς καὶ οἱ Ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς κατεδίκασαν τὴν Μασωνίαν, ὡς θρησκείαν ἀντίχριστον, ἀντεθνικὴ καὶ ἀντικειμένην εἰς τὰ χρηστὰ ἤθη (α- Ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 1933, β- Ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος 1972, γ- Ἀπόφασις Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν ἀρ. 2060 τῆς 6/12/69), καλοῦμεν πάντας τοὺς ἁρμοδίους καὶ τὸ πιστὸν πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας νὰ θέση τέρμα εἰς τὴν ὕπουλη δράσι αὐτῶν τῶν προθαλάμων τοῦ Μασωνισμοῦ, ὅπως εἶναι οἱ Λέσχες Ρόταρυ καὶ οἱ Λέσχες Λάϊονς, οἱ ὁποῖες, μὲ τὴν ὕποπτη δράσι τους, μολύνουν τὸν ἅγιον τόπο μας! Δὲν ἔχουν θέσιν εἰς τὴν ἁγίαν μας Ἑλλάδα οἱ τοιοῦτοι.
Τὸ Ρόταρυ ὄργανον τῆς Μασωνίας
Α- Ἡ Μασωνία κατευθύνει ἀοράτως σήμερα τὴν ὀργάνωσιν τοῦ Ρόταρυ, διά νὰ ἐξυπηρετῆ τοὺς σκοπούς της.
Β- Τὸ εἰδικὸν σῆμα τῶν ἐξεχόντων Ροταριανῶν φέρει εἰς τὸ μέσον τὸ σύμπλεγμα τῶν «Θεοσοφιστῶν» ἐωσφοριστῶν, ὄτοι μαῦρο καὶ λευκὸ τρίγωνον ἐν εἴδη συμπλέγματος, μέ τὸ πρῶτον ἐξ αὐτῶν στρεφόμενον πρὸς τὰ κάτω!
Γ- Οἱ Ροταριανοὶ ἀκολουθοῦν τὴν αὐτὴν τακτικὴν μὲ τοὺς Μασώνους (εἰδικαὶ τελεταὶ εἰσδοχῆς νέων προσηλύτων, ἀλληλοβοήθεια, συνεστιάσεις, νεολαία κλπ)
Δ- Ὅταν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπηγόρευσε εἰς τοὺς Ροταριανοὺς νὰ παρίστανται ὡς ἀνάδοχοι, οἱ θεοσοφισταὶ ἐπετέθησαν μὲ πρωτοφανῆ ἐμπάθειαν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας: «Πάλι! Ἡ Ἡρωδιὰς τῆς μισαλλοδοξίας καὶ τοῦ σκοταδισμοῦ μαίνεται...», γράφουν εἰς τὸ περιοδικὸν τους («Ἰλισσός», τεῦχος 104, σελ. 154).
Ε- Οἱ Ροταριανοὶ προβάλλουν:
1) Τὴν ἰδέαν τῆς Παγκοσμίου Κυβερνήσεως, ποὺ εἶναι καὶ ὁ κύριος σκοπὸς τῶν ὀπαδῶν τῆς Μασωνίας, τῆς ΜPA, (Πανθρησκείας), καὶ τοῦ Σιωνισμοῦ.
2) Διδάσκουν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ προσπαθῆ νὰ τοποθετήση τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς τὸ Σύμπαν, μὲ βάσεις τὰ γνώσεις του καὶ τὴν ἐμπειρία καὶ μὲ προϋπόθεσιν τὸν Μυστικισμὸν ὡς κύριον ὄργανον καὶ μέσον!
3) Διαφημίζουν τὴν Μαύρην Μαγείαν ὡς χόμπυ, ὅπως καὶ οἱ μαῦροι Μασῶνοι.
ΣΤ- Ὅπως ὅλες οἱ ἑωσφορικὲς ὀργανώσεις, ἔχουν καὶ οἱ Ρόταρυ τὸ διὰ τὴν Εὐρώπην Κέντρον τοὺς εἰς τὴν Ἐλβετίαν.
Ζ- Ὅταν ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας εἶχε δηλώσει ὅτι τάσσεται ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν καὶ ἐναντίον τῶν ράσων καὶ τῆς μακρᾶς παραδοσιακῆς γενειάδος, ὅταν ἀμέσως οἱ ἐνθουσιασθέντες Ρόταρυ ἔσπευσαν νὰ ὀργανώσουν παντοῦ συνεστιάσεις πρὸς τιμήν του!
Η- Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει καταδικάσει τὸν Ροταρυσμὸν ὡς ὕποπτόν της Μασωνίας.
Θ- Τὸ Γερμανικὸν κράτος, μετὰ τὴν ἄνοδον τοῦ Χίτλερ, εἶχε κλείσει ὅλες τὶς Λέσχες τῶν Ρόταρυ, ὡς μασωνικὰ καὶ φιλοσιωνιστικὰ κέντρα, ποὺ ἐπεδίωκαν σκοτεινοὺς σκοποὺς
Ι- Τὸ «Σύνταγμα» ἢ ὁ ἐσωτερικός κανονισμὸς τῶν Ρόταρυ δηλώνει ἀπεριφράστως κατὰ τὸν πλέον μασωνικὸν τρόπον, ὅτι «αἳ ἰδέαι τῶν Ρόταρυ εὑρίσκονται σὲ ἀπόλυτη ἁρμονία μὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες τῆς γῆς...», ὅπως καὶ τῆς Μασωνίας.
ΙΑ- Ἡ «προσευχὴ» τῶν Ροταριανῶν εἶναι κὰτ΄αὐτὴ στὰ μασωνικὰ «μέτρα», γιατί δὲν ἀναφέρει πουθενὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ!
Ὅπως ἀπεδείχθη τὸ Ρόταρυ καὶ ἡ Λάϊονς εἶναι προθάλαμοι τῆς Μασωνίας. Ἡ δὲ Μασωνία εἶναι τὸ κύριον ὄργανον τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ.

Ὅσοι, λοιπόν, δυστυχεῖς εἰσέρχονται εἰς τὰς Ὀργανώσεις αὐτᾶς καὶ εἰς τὰ ἄλλα παρακλάδια τῆς Μασωνίας, ἄθελά τους καὶ ἐν ἁγνεία τους ἐξυπηρετοῦν τὸν ἀντίχριστον Σιωνισμόν, τὸν ὁποῖον βαρύνει ὅπως βλέπομεν 2000 (καὶ πλέον) χρόνια τώρα, ἡ κατὰ τοῦ Θεοῦ, δι΄ ἐκεῖνο, ποὺ εἶπαν οἱ ταλαίπωροι, ὅταν ἐσταύρωναν τὸν Θεάνθρωπον, «τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ΄ἠμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἠμῶν».
Ἐργαζόμεθα ὄχι γιὰ χρήματα ἀλλὰ γιὰ τὴν Πίστι. Τὸ δικό μας κέρδος πιθανώτατα θὰ εἶναι τὸ Μαρτύριον. Καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ μεγίστη ἀμοιβή μας, ἡ ὁποία θὰ ἐξασφαλίση σὲ μᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Θὰ πέσουμε μὲ ἱκανοποίησι καὶ μὲ τὴν σκέψι, ὅτι κάθε σταγόνα αἵματός μας δὲν θὰ χαθῆ, ἀλλὰ θὰ γίνη ἕνα κύμα, ἀγῶνος ποὺ θὰ σαρώση τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους.
Οἱ ξενοκίνητες ἀντιχριστες δυνάμεις τελικὰ θὰ συντριβοῦν. Αὐτὸ ἀποτελεῖ μία βεβαιότητα, ποὺ τὴν ὑπογράφει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἴνα νικήση».
Τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό», πῆρε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ξεσκέπασμα τοῦ Ρόταρυ» τοῦ Ἀρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου. Διατηρήθηκε ἡ γλώσσα τοῦ συγγραφέως.

πηγή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...