Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019

Η έκχυση της έκτης φιάλης της Αποκάλυψης στον ποταμό Ευφράτη και τα γεγονότα που ακολουθούν…


«Και ο έκτος (άγγελος) έχυσε τη φιάλη του πάνω στον ποταμό το μεγάλο, τον Ευφράτη». Ο πατριάρχης Άνθιμος των Ιεροσολύμων ερμηνεύει:


«Λέει ότι θα ξεραθεί ο ποταμός ο μέγας ο Ευφράτης διότι, καθώς λένε κάποιοι, από ανατολικά διά του Ευφράτου θα έρθει ο Αντίχριστος, και από τη φυλή του ∆αν ενός των υιών του πατριάρχη Ιακώβ». Και είναι προφητεία του Ιακώβ, ότι από τον ∆αν θα προέλθει ο Αντίχριστος, όπως έχομε αρκετές φορές αναφέρει. 71

«Και ξεράθηκε το νερό του, για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων που προέρχονται από την ανατολή του ηλίου». Ο πατριάρχης Άνθιμος συμπληρώνει: «Βασιλείς από ανατολών ηλίου, οι διά του Ευφράτου ερχόμενοι προς αυτόν, είναι οι σύμμαχοι και συμπράκτορες του Αντιχρίστου».

«Ο ποταμός Ευφράτης κατά θεία παραχώρηση ξεραίνεται για να τον διαβούν οι βασιλείς των εθνών, με σκοπό την μεταξύ τους και την των άλλων ανθρώπων εξολόθρευση», λέει ο άγιος Ανδρέας. Όπως είπε ο Κύριος στα Ευαγγέλια: «Θα εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας» (Ματθ. 24:7). Αυτοί θα έρθουν από τα μέρη της Ανατολής, δηλ. από τα μέρη Γωγ και Μαγώγ, όπως θα δούμε γι’ αυτούς στη συνέχεια της Αποκάλυψης. (Ανδρέας)…

«Στο Θ (9ο) κεφάλαιο αναφέρεται ότι οι κακοποιοί άγγελοι, οι δαίμονες δηλαδή, η πηγή, ο θρόνος του κακού, ευρίσκοντο στον μεγάλο ποταμό Ευφράτη: ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ» (9:14), λέει ο π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος. Και προσθέτει: «Στο 14ο κεφάλαιο επίσης, όπου αναφέρεται στην συντριβή του κακού αναφέρεται η πτώση της Βαβυλώνας: ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη» (14:8)72

Η «Βαβυλώνα η μεγάλη» και ο «Ευφράτης ο μεγάλος» δεν πρέπει να νοούνται μόνο σαν οι συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Η «Μεγάλη Βαβυλώνα» είναι η «παγκόσμια Βαβυλώνα», που «αποτελείται από όλα τα έθνη».73 Και ειδικότερα ότι Παγκόσμια Βαβυλώνα, είναι η εποχή της «παγκοσμιοποίησης» που θα φέρει στο τέλος του κόσμου τον Αντίχριστο, από την επικρατούσα πνευματική κατάσταση της «πολύθεης αθεΐας», κατά την έκφραση του αγίου Μαξίμου, την οποία σε άλλο εδάφιο ο Ιωάννης χαρακτηρίζει ως «Βαβυλώνα μεγάλη, μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης». (17:5). 74

Αυτή η χρονική περίοδος της παγκοσμιοποίησης έχει διασταυρωμένα, από την Αποκάλυψη75 αλλά και τον άγιο Καλλίνικο της Τσερνίκα της Ρουμανίας (+1867), αρχή το 7.500 από Αδάμ ή 1990 μ.Χ. περίπου. 76 Θα παρεμβληθεί και θα αναχαιτίσει, εκ Θεού, τον κατήφορο προς τον (τελικό) Αντίχριστο και τη Συντέλεια, η αναλαμπή της Ορθοδοξίας για λίγες δεκαετίες.

Ο Ευφράτης, κατ’ αναλογίαν προς τη «Βαβυλώνα τη μεγάλη», έχει ένα ευρύτερο νόημα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Μπορεί και αυτός να θεωρηθεί «μεγάλος» σαν ένα στρατηγικό όριο Ανατολής – ∆ύσης. Μπορεί δηλ. να εκφράζει «ένα συμβολισμό που έχει ληφθεί από τη θέση της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για την οποία ο Ευφράτης λειτουργούσε σαν φυσικό εμπόδιο ενάντια στις επιθέσεις των ανατολικών λαών», όπως λέει ο αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος με τον π. Σεραφείμ Ρόουζ. 77

Ο Ευφράτης είναι και για την πνευματική και ιστορική του σημασία «μεγάλος». ∆ιότι ήταν ποταμός του Παραδείσου (Γεν. 2:14), και αναφέρεται από την εποχή των πρωτοπλάστων μέχρι την εποχή μας σαν σημαντικός παράγων ευφροσύνης, κατά το όνομά του, και ευφορίας των περιοχών που διασχίζει, συμβάλλων στην παγκόσμια ευδαιμονία. Αν ξεραθεί, τότε βέβαια η κατάσταση αλλάζει. Παύει και η ασφάλεια και η ευφροσύνη.

«Και ξεράθηκε το νερό του, για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων που προέρχονται από την ανατολή του ηλίου». (16:12).

Το ότι «ξεράθηκε το νερό» δηλώνει, λοιπόν, ότι αρχίζουν οι πόλεμοι που θα ανεβάσουν, όπως ειπώθηκε, στην εξουσία τον Αντίχριστο. Το μέγεθος αυτών των πολέμων είναι τέτοιο που απλώνεται γενική δυστυχία στη γη. Οι άνθρωποι όμως δεν μετανοούν…

Τι σημαίνει ότι ξεράθηκε ο Ευφράτης ποταμός; ρωτάει ο π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (δεξιά). Σημαίνει ότι εμπόδιο στο δρόμο των βασιλέων είναι ο ποταμός; «Όχι δεν θέλει αυτό να υπογραμμίσει, αλλά να επισημάνει και να υπενθυμίσει ότι οι ξηράνσεις ποταμών και θαλασσών στην Παλαιά ∆ιαθήκη είναι έργο θαυματουργικό του Θεού. Όπως λοιπόν, μέσω των θαυματουργικών αυτών γεγονότων, (διάβασις των Εβραίων διά της Ερυθράς θαλάσσης, ξήρανση του ποταμού Ιορδάνη προς διάβασιν των Εβραίων εις την γη της Επαγγελίας), φανερώνεται η ενεργός παρουσία του Θεού, έτσι και εδώ η ξήρανση του ποταμού Ευφράτη».

Τώρα όμως είναι πνευματική η επέμβαση του Θεού, και θα δούμε τι σημαίνει ο «Ευφράτης», που σαν όριο Ανατολής – ∆ύσης θεωρείται ότι διαρρέει την ανθρωπότητα στο μέσο της. ∆εν πρόκειται δηλ. να γίνει ένα εξωτερικό θαύμα αποξήρανσης όπως τον καιρό της Παλαιάς ∆ιαθήκης!

Το βεβαιώνει ο άγιος Παΐσιος: «Όταν ακούσετε ότι τα νερά του Ευφράτη τα κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα, και τα χρησιμοποιούν για αρδευτικά έργα, τότε να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στην ετοιμασία του μεγάλου εκείνου πολέμου… Αν περιμένουμε να σχιστεί ο Ευφράτης και να εξαφανιστεί το νερό, τότε σίγουρα θα πλανηθούμε. Γιατί αλλιώς τα εννοεί η Γραφή, και αλλοιώς οι περισσότεροι τα καταλαβαίνουν»…78

Οι «βασιλείς» που θα περάσουν τον Ευφράτη είναι ασεβείς και εχθροί του Θεού! Γι’ αυτό ο π. Χαράλαμπος λέει: «Οι βασιλείς αυτοί δεν έχουν καμμιά σχέση με τον Θεό. Είναι οπαδοί του Θηρίου, αλλά παρά ταύτα εξεγείρονται κατά θεία βουλή προκειμένου να τιμωρηθεί η «Βαβυλών η πόλη η μεγάλη», η αμαρτωλή και αποστάτις, όπως θα δούμε παρακάτω (17ο και 18ο κεφ.)».

Ο Ευφράτης δεν έχει, επομένως, μόνο τοπική γεωγραφική σημασία, αλλά πολύ ευρύτερη, γιατί τα γεγονότα αφορούν όλη την ανθρωπότητα.
__________________________________________________________

71 Κατά τους Πατέρες και τη Γένεση: «γενηθήτω ∆ὰν ὄφις ἐφ᾿ ὁδοῦ, ἐγκαθήμενος ἐπὶ τρίβου, δάκνων πτέρναν ἵππου, καὶ πεσεῖται ὁ ἱππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω, τὴν σωτηρίαν περιμένων Κυρίου». (Γέν. 49:17).
72 «Η Αποκάλυψη εξηγημένη», στην 5η φιάλη, σελ. 214, 215.
73 Στο Θ τεύχος σελ. 12
74 Στο Η τεύχος σελ. 19.
75 Γιατί η 7η αυτοκρατορία του κακού, που δείξαμε ότι είναι ο κομμουνισμός, έπεσε τότε, το 1991.
76 Η Γέννηση του Χριστού κατά την μέτρηση της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης συνέβη το 5508 από Αδάμ. Τότε το 7500 αντιστοιχεί στο 1992. ∆ηλ. 7500=5508+1992.

77 «Η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη», εκδόσεις Μυριόβιβλος, σελ. 245.
78 Μια μέρα τού 1987 (σημειώνει ο συγγραφέας), ρώτησα τον Γέροντα, για τον μελλοντικό παγκόσμιο πόλεμο, τον Αρμαγεδόνα, που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. «Μαρτυρίες Προσκυνητών», Θεσσαλονίκη 2003, Ζουρνατζόγλου Νικόλαος, επισμηναγός.

πηγή: imdleo.gr

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Ερμηνεία της Αποκάλυψης κατά την Αγ. Γραφή και τους Αγ. Πατέρες»: ⇒ ΕΔΩ
https://simeiakairwn.wordpress.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...