Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017

Τὸ Βατικανὸ προσλαμβάνει ἀκτιβιστὲς ΛΟΑΤ γιὰ τὴ δημιουργία καὶ τὴ λειτουργία νέας πλατφόρμας εἰδήσεων στὸ Διαδίκτυο

Μεγάλη ἔκπληξη προκαλεῖ ἡ ἀνακοίνωση ὅτι ἕνας ἀξιωματοῦχος τοῦ Βατικανοῦ μὲ ἰσχυροὺς δεσμοὺς μὲ ΛΟΑΤ (ἀγγλικά: LGBT ἀρκτικόλεξο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις Λεσβία, Ὁμοφυλόφιλος, Ἀμφιφυλόφιλος καί Τράνς) ἀκτιβιστὲς ἔχει προσλάβει μία ἀνοιχτὰ ὁμοφυλοφιλικὴ ἐταιρία ψηφιακοῦ μάρκετινγκ γιὰ νὰ σχεδιάσει καὶ νὰ διαχειριστεῖ τὴ νέα ὑπηρεσία εἰδήσεων στὸ Διαδίκτυο τῆς «Ἁγίας Ἕδρας». Ἡ ἐταιρία Accenture εἶναι διάσημη παγκοσμίως γιὰ τὴν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς πολιτικῆς ἀτζέντας, κερδίζοντας βραβεῖα ὡς ὁ κορυφαῖος «gay friendly» ἐργοδότης καὶ παραγωγῆς βίντεο ποὺ προτείνουν στρατηγικὲς γιὰ τὴν προώθηση τῶν δικαιωμάτων τῶν LGBT σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἡ Accenture διατηρεῖ τὴν ἰστοσελίδα τῶν LGBT καὶ μία βιβλιοθήκη δώδεκα βίντεο (LGBT) στὴν ἴδια ἰστοσελίδα, προωθώντας τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ «ἔνταξη» στὴν ἑταιρεία της καὶ στὴν κοινωνία γενικά. Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῆς ἑταιρείας γιὰ τὴν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἦταν ἀρκετὰ μεγάλος ὥστε νὰ κερδίσει τὸ βραβεῖο γιὰ τὴν πιὸ «gay friendly» (φιλικὴ πρὸς τοὺς ὁμοφυλόφιλους) ἑταιρεία σὲ ὁλόκληρη τὴ Βρετανία τὸ 2013 καὶ γιὰ τὸ «καλύτερο ἐργασιακὸ περιβάλλον LGBT» τῆς Ἰρλανδίας τὸ 2016.

Ἡ ἑταιρεία ὑπογράφει τὴν ὑποστήριξη τῶν ὁμοφυλοφίλων σὲ ὅλους τούς τομεῖς καὶ ἐπιπλέον ἐναντιώνεται στὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία ἀνάγκασε ὅλα, καὶ τὰ πενήντα κράτη νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν ὁμοφυλοφιλικὸ «γάμο.» Ἐπίσης, συνεισφέρει χρήματα στὴν «Human Rights Campaign» ἐταιρία ἄσκησης παρασκηνιακῆς πολιτικῆς πίεσης, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρὰ της ἔδωσε στὴν ἑταιρεία βαθμολογία 100% σὲ ἔρευνες γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους.

Ἡ νέα ὑπηρεσία εἰδήσεων ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν Accenture θὰ ὀνομαστεῖ «Εἰδήσεις τοῦ Βατικανοῦ» καὶ θὰ ἑνοποιήσει ὅλα τὰ ὑπάρχοντα κανάλια ἐπικοινωνίας ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ Βατικανό, συμπεριλαμβανομένων τῶν Βατικανῶν ΜΜΕ, Ραδιόφωνο Βατικανοῦ καὶ τῶν ἤδη ὑπαρχόντων εἰδήσεων τοῦ Βατικανοῦ, ἀφήνοντας μόνο ἕνα κανάλι ἐπικοινωνιῶν online. Ἡ beta ἔκδοση τοῦ ἰστότοπου μπορεῖ νὰ βρεθεῖ ἐδῶ: http://www.vaticannews.va/en.html

Τὸ περιοδικὸ Adweek Magazine ἀναφέρει ὅτι ἡ Accenture θὰ συμμετάσχει στὴ «δημιουργία μίας πολυγλωσσικῆς συντακτικῆς ὁμάδας ἱκανῆς νὰ συνεργαστεῖ μὲ πολυμέσα, πολυ-συσκευὲς καὶ πολυπολιτισμικὴ προσέγγιση» καὶ μία στρατηγικὴ περιεχομένου ποὺ ἐπιτρέπει ἀποτελεσματικὴ διαχείριση περιεχομένου καὶ διανομῆς».

«Βασικὰ διαμορφώνουμε καὶ ἀναμορφώνουμε τὸν τρόπο ποὺ ἐπικοινωνοῦμε», δήλωσε στὸ περιοδικὸ Adweek ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς Accenture Interactive στὴν Ἰταλία Alessandro Diana.

«Ξεκινᾶμε τὸ τελευταῖο κομμάτι τῆς μεταρρύθμισης ποὺ ἐπιδιώκει ὁ Πάπας Φραγκίσκος. Κάθε μεταρρύθμιση δὲν προέρχεται ἀπὸ λάθος παρελθόν, ἀλλὰ ἀπὸ ἕνα παρὸν ποὺ ἀπαιτεῖ μία ἀλλαγή: στὴν περίπτωση αὐτή, ἡ σημερινὴ πολιτιστικὴ καὶ ψηφιακὴ προσέγγιση ἀπαιτεῖ τὴν υἱοθέτηση παραγωγικῶν διαδικασιῶν διαφορετικῶν ἀπὸ τὶς παραδοσιακές», δήλωσε ὁ Monsignor Dario Edoardo Vigano, ἀπὸ τὴ Γραμματεία Ἐπικοινωνιῶν τοῦ Βατικανοῦ.

«Ἡ συνεργασία μὲ τὴν Accenture Interactive, χάρη στὴν ἰσχυρὴ παγκόσμια ἐμπειρία τους, μᾶς ἐπέτρεψε νὰ ἀναπτύξουμε μία ἐκτεταμένη στρατηγικὴ ἱκανὴ νὰ ἑνώσει διάφορες ὁμάδες ἐργασίας, τὴ διαφοροποίηση τῶν μορφῶν καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ταυτότητας, ἐπαγγελματίες ποὺ ἐργάζονται στὰ μέσα τῆς «Ἁγίας Ἕδρας». Σύμφωνα μὲ τὴ Diana, ἡ Accenture δὲν συμμετεῖχε σὲ καμία διαδικασία πρόσκλησης γιὰ σύναψη σύμβασης. Ἀντίθετα, οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Βατικανοῦ προσέγγισαν τὸ Accenture ἀπὸ μόνοι του.

Οἱ αὐξανόμενοι δεσμοὶ τοῦ Monsignor Vigano μὲ ὁμοφυλόφιλους ἀκτιβιστὲς

Ἡ ἀποκάλυψη τῆς σύμβασης χωρὶς προσφορὰ τοῦ Dario Edoardo Vigano μὲ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς ἑταιρεῖες Accenture ἀκολουθεῖ μία περίοδο αὐξανόμενης ὑποστήριξης ἀπὸ μέρους του γιὰ τοὺς ἀνοικτοὺς ὁμοφυλόφιλους καὶ ὁμοφυλοφίλους ἀκτιβιστές.
Ἡ πρώτη σημαντικὴ ἔνδειξη ὅτι ὁ Vigano ὑποστήριζε τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ ἀτζέντα ἦρθε μὲ τὸ διορισμὸ τοῦ Ἰησουίτη ἱερέα James Martin ὡς σύμβουλο τῆς Γραμματείας Ἐπικοινωνιῶν.

Ὁ Martin ἔχει γίνει εὐρέως γνωστὸς ὡς ἀνοιχτὸς ὑποστηρικτὴς τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀτζέντας τῶν LGBT, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ «μάθει γιὰ τὴν ἀγάπη» ἀπὸ τὰ ζευγάρια ποὺ ἐξασκοῦν τὴ σοδομικὴ καὶ νὰ σταματήσει νὰ καλεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ συμπεριφορὰ ὡς «διαταραγμένη». Οἱ ἱερεῖς τὸν καλοῦν νὰ «βγεῖ ἀπὸ τὴν ντουλάπα, ἀλλὰ ἀρνεῖται νὰ πεῖ ἂν εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ὁμοφυλόφιλος.

Ἡ Vigano ἀνέπτυξε ἐπίσης μία στενὴ ἐργασιακὴ σχέση μὲ ἕναν ὁμοφυλόφιλο δημοσιογράφο ραδιοερασιτέχνη Pierluigi Diaco, ὁ ὁποῖος πανηγύριζε δημοσίως τὴν «πολιτικὴ τοῦ ἕνωση» μὲ ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο τοῦ ἴδιου φύλλου, σύμφωνα μὲ τὸν Ἰταλὸ δημοσιογράφο Μάρκο Τοσατί.

Ὁ Tosatti σημειώνει σὲ πρόσφατο ἄρθρο γιὰ τὴ La Nuova Bussola Quotidiana ὅτι ὁ Vigano ἔχει ἀρχίσει νὰ ἐμφανίζεται τακτικὰ στὸ ραδιοφωνικὸ πρόγραμμα τοῦ Diaco καὶ πρόσφατα ἐμφανίστηκε μὲ τὸν Diaco ὡς ὁμιλητὴ σὲ πρόσφατο συνέδριο ποὺ διοργάνωσε ἡ ἰταλικὴ πρεσβεία στὸ Βατικανὸ καὶ πραγματοποιήθηκε στὶς 15 Δεκεμβρίου. Ἐπίσης προσθέτει: «Εἴμαστε περίεργοι νὰ μάθουμε γιατί, ἀνάμεσα σὲ ἑκατοντάδες συναδέλφων ραδιοφώνου καὶ τηλεόρασης, ἔχει ἀκριβῶς ἐπιλεγεῖ, καθὼς ἡ προσωπική του ἱστορία τὸν ἔχει μετατρέψει σὲ εἰκόνα τοῦ ἀγώνα τῶν ΛΟΑΤ».
Ὁ Τσοάτι προτείνει μία ἐξήγηση, σημειώνοντας ὅτι «ὁ προστάτης τῆς ἰταλικῆς πρεσβείας στὴν «Ἁγία Ἕδρα» εἶναι ὁ Mons. Pasquale Spinoso, ἕνας οἰκεῖος φίλος του Dario Edoardo Vigano… ἀπὸ τὶς ἡμέρες ποὺ ἐργάστηκαν καὶ οἱ δύο στὴν Ἰταλικὴ Ἐπισκοπικὴ Διάσκεψη…. Ἴσως ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι τόσο τυχαία ὅσο φαίνονται.

Πηγή: lifesitenews
πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr
μετάφραση από Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...