Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Γιὰ νὰ ἐπικρατήσει τὸ κακὸ φτάνει μόνο οἱ καλοὶ νὰ μὴν κάνουν τίποτα!

Στὴν Ἀμερική, στὰ πλαίσια μίας τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς, ἡ κόρη ἑνὸς διακεκριμένου δημοσίου προσώπου ρωτήθηκε τὸ ἑξῆς:
«Πῶς ἦταν δυνατὸν ὁ Θεὸς νὰ ἐπιτρέψει νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο;» (ἡ ἐρώτηση σχετιζόταν μὲ τὰ γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου). Ἡ κοπέλα ἀπάντησε μὲ ἕνα ἰδιαίτερα ἀξιοσημείωτο τρόπο:
«Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι, ὅπως ἐμεῖς, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς θὰ πρέπει νὰ νιώθει βαθύτατα λυπημένος γιὰ αὐτὸ τὸ συμβὰν ὅμως, ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ κάνουμε ὅτι μποροῦμε ὥστε νὰ Τὸν ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὰ σχολεῖα, τὶς κυβερνήσεις καὶ τὴ προσωπικὴ ζωή μας. Πιστεύω δὲ ὅτι, καθὼς ὁ Θεὸς ἐκφράζεται μὲ ἀξιοπρέπεια, καὶ ἐπειδὴ ἔτσι κι ἀλλιῶς προίκισε τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία θελήσεως, τελικὰ ἴσως ἀναγκάστηκε νὰ περιορίσει τὴν παρουσία Του στὰ γεγονότα ποὺ ἀφοροῦν τὴ ζωή μας. Μὲ ποιὰ λογικὴ περιμένουμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μᾶς εὐλογήσει καὶ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν προστασία Του, τὴ στιγμὴ ποῦ ἀπαιτοῦμε νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπ' τὴ ζωή μας;». Καὶ συνέχισε λέγοντας:
-«Λαμβάνοντας ὑπ' ὄψη τὰ πρόσφατα γεγονότα - τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, δολοφoνίες στὰ σχολεῖα κ.λ.π. - πιστεύω ὅτι ὅλα αὐτὰ ξεκίνησαν ἀπὸ τότε ποὺ κάποια κυρία κίνησε ἀγωγή, ζητώντας τὴν κατάργηση τῆς προσευχῆς στὸ χῶρο τῶν σχολείων... (Madeleine Murray Ὁ'Hare - ἐν τῷ μεταξὺ ἔπεσε θύμα δολοφονικῆς ἐπιθέσεως) κι ἐμεῖς, «οἱ προοδευτικοί» βεβαίως, συμφωνήσαμε.
Στὴ συνέχεια ἐμφανίσθηκε...
 κάποιος ποὺ εἶπε ὅτι θὰ ἦταν προτιμότερο, ἡ Ἁγία Γραφή, νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὰ σχολεῖα. (Ἡ Ἁγία Γραφὴ λέει: νὰ μὴν σκοτώνεις, νὰ μὴν κλέβεις καὶ νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου ὅπως τὸν ἴδιό σου τὸν ἑαυτό.) κι ἐμεῖς συμφωνήσαμε.
Στὴ συνέχεια, ἕνας διακεκριμένος γιατρὸς (Dr. Benjamin Spock) εἶπε ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ χειραγωγοῦμε τὰ παιδιά μας, ὅταν συμπεριφέροντε μὲ ἄσχημο τρόπο, διότι ἐνδέχεται νὰ παραμορφωθεῖ ἡ ἀδύναμη προσωπικότητά τους καὶ νὰ τραυματιστεῖ ἡ αὐτοεκτίμησή τους. Σκεφτήκαμε ὅτι ἕνας εἰδικὸς θὰ πρέπει νὰ ξέρει τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λέει. (Ὁ γιὸς τοῦ Dr. Spock αὐτοκτόνησε) κι ἔτσι συμφωνήσαμε.


Κάποιος ἄλλος πάλι ἰσχυρίσθηκε ὅτι οἱ διδάσκαλοι, στὰ σχολεῖα, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τιμωροῦν τοὺς μαθητὲς ὅταν παρουσιάζουν ἀπρεπῆ συμπεριφορά. Οἱ σχολικὲς ἀρχὲς συμφώνησαν ὅτι τὸ σῶμα τῶν διδασκάλων δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀγγίζει τοὺς μαθητές, σὲ περίπτωση ἀπρεποῦς συμπεριφορᾶς, γιὰ νὰ ἀποφεύγεται ἡ δυσφήμηση καὶ κάθε πιθανὴ ἀγωγή! (Ὑπάρχει μία τεράστια διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν ἐπιβολὴ τῆς πειθαρχίας, τὴν προσβολή, τὸ ἄγγιγμα, τὴν χειραγωγία, τὸ νὰ δώσεις ἕνα σκαμπίλι, μία κλοτσιὰ κ.λ.π.!) κι ἐμεῖς συμφωνήσαμε.

Τότε, κάποιος εἶπε: Γιατί νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε στὶς κόρες μας νὰ κάνουν ἔκτρωση, ἂν τὸ ἐπιθυμοῦν οἱ ἴδιες; Καὶ βέβαια, γιὰ λόγους εὐθιξίας, δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τὸ ἀναφέρουν οὔτε κὰν στοὺς γονεῖς τους κι ἐμεῖς συμφωνήσαμε.

Στὴ συνέχεια, κάποιο ὑψηλὰ ἱστάμενο μέλος τῆς βουλῆς, ἰσχυρίστηκε ὅτι βασικὰ δὲν ἔχει καμιὰ σημασία τὸ τί κάνουμε στὴ σφαίρα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς ἐν ὅσο ἀποδίδουμε στὸ χῶρο τῆς ἐργασίας μας.

Συμφωνώντας μὲ αὐτὸ τὸ πράγμα, ἀποκριθήκαμε ὅτι δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ τί κάνει ὁ καθένας στὴ προσωπικὴ ζωή του, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους, ἐν ὅσο ἔχουμε τὶς δουλειές μας καὶ ἐν ὅσο ἀνθίζει ἡ οἰκονομία τοῦ κράτους μας!

Κάποιος ἄλλος πάλι πρότεινε: Ἂς τυπώσουμε περιοδικὰ μὲ φωτογραφίες γυμνῶν γυναικῶν ἐκθειάζοντας τὴν παρουσίαση τῆς φυσικῆς ὀμορφιᾶς τοῦ γυναικείου σώματος, διότι καθένας ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις τοῦ ἐντελῶς ἐλεύθερα. Kι ἐμεῖς συμφωνήσαμε!!!

Στὴ συνέχεια μπῆκε στὸ χορὸ καὶ ἡ βιομηχανία τῆς ψυχαγωγίας λέγοντας: Ἂς δημιουργήσουμε τηλεοπτικὲς σειρὲς καὶ κινηματογραφικὲς ταινίες ποὺ νὰ παρουσιάζουν σκηνὲς πάθους καὶ βίας. Ἂς δημιουργήσουμε μουσικὴ ποὺ νὰ ἐνθαρρύνει τὴν βία, τὴ χρήση ναρκωτικῶν, δολοφονικὲς ἐπιθέσεις, τὴν αὐτοκτονία καὶ κάθε εἴδους διαβολικῆς συμπεριφορᾶς. Γιὰ νὰ μπορεῖ δὲ τὸ παιδὶ νὰ ἐξοικειωθεῖ, ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματά του, μὲ αὐτὸ τὸ περιβάλλον, ἂς δημιουργήσουμε τὰ κατάλληλα Videogames. Σκεφτήκαμε δὲ ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν ἔχουν ἀπολύτως καμία ἐπίπτωση ἀφοῦ πρόκειται ἁπλὰ καὶ μόνο γιὰ προϊόντα ψυχαγωγίας, τὰ ὁποῖα, ἔτσι κι ἀλλιῶς, δὲν πρόκειται νὰ τὰ πάρει κανείς στα σοβαρά.

Ἐκ τῶν ὑστέρων ἀναρωτιόμαστε γιατί τὰ παιδιά μας δὲν ἔχουν συνείδηση, γιατί δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν ἀνάμεσα στὸ σωστὸ καὶ τὸ ἐσφαλμένο, γιατί δὲν τοὺς πειράζει ἂν θὰ σκοτώσουν κάποιους ἄγνωστους, τοὺς συμμαθητές, ἢ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους. Ἴσως βροῦμε τὴν ἀπάντηση ἂν μελετήσουμε τὰ δεδομένα μὲ κάπως περισσότερη σοβαρότητα! Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ὅτι ΘΕΡΙΖΟΥΜΕ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΕ».

Εἶναι πραγματικὰ πολὺ περίεργο νὰ βλέπει κανεὶς μὲ ποιὰ εὐκολία ἀπωθοῦμε, οἱ ἄνθρωποι, τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ συνέχεια ἀναρωτιόμαστε γιατί ἡ προσωπικὴ καὶ ἡ κοινωνική μας ζωὴ ὁδηγεῖται στὴν κόλαση. Δὲν εἶναι πραγματικὰ πολὺ περίεργο τὸ ὅτι πιστεύουμε μὲ μεγάλη εὐκολία ὅσα διαβάζουμε στὶς ἐφημερίδες, ἐνῷ θέτουμε ὑπὸ ἀμφισβήτηση ὅσα γράφει ἡ Ἁγία Γραφή;

Πραγματικά, δὲν εἶναι περίεργο μὲ ποιὰ εὐκολία προωθοῦμε mail μὲ διάφορες διασκεδαστικὲς φάρσες καὶ ἀστεία, ἐνῷ, ὅταν πρόκειται γιὰ μηνύματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ, οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς, εἴμαστε πολὺ σκεπτικοὶ στὸ κατὰ πόσο θὰ προωθήσουμε ἕνα τέτοιο μήνυμα καὶ σὲ ἄλλους ἀνθρώπους;

Δὲν εἶναι περίεργο τὸ ὅτι ἐνῷ στὸ χῶρο τῶν ἠλεκτρονικῶν πληροφοριῶν κυκλοφοροῦν τόσα πολλὰ ἀνόητα, αἰσχρὰ καὶ κακόγουστα ἄρθρα, ὡστόσο, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀνάρμοστο, βαρετὸ ἢ καὶ ἀκατάλληλο νὰ συζητοῦμε δημόσια γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν Θεὸ καὶ τὴν πνευματικὴ καλλιέργειά μας;

Σὲ τί συμπέρασμά μας ὁδηγεῖ μία τέτοια διαπίστωση; Δὲν εἶναι παράξενο τὸ ὅτι, διαβάζοντας π.χ. αὐτὸ τὸ μήνυμα σκεφτόμαστε ὅτι ἴσως δὲν θὰ ἦταν καὶ τόσο καλὸ νὰ τὸ προωθήσουμε στὸ σύνολο τῶν φίλων μας, διότι, δὲν ξέρουμε τὸ πὼς θὰ τὸ ἀξιολογήσουν καὶ ποιὰ εἶναι ἡ γνώμη ποῦ θὰ σχηματίσουν γιὰ τὸ ἄτομό μας;

Πέραν τούτου, πῶς ἀντιμετωπίζουμε τὴ διαπίστωσή του ὅτι συνήθως δίνουμε πολὺ μεγάλη βαρύτητα στὸ τί σκέφτονται γιὰ ἐμᾶς οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἐνῷ δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τὸ τί ἄποψη ἔχει γιὰ ἐμᾶς ὁ Θεός;
 
 
www.enromiosini.gr

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...