Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Αμβρόσιος σε Ν. Κεραμέως: «Αν δεν ανακαλέσεις έως το Σάββατο για την Θεία Κοινωνία θα σε αφορίσω»

σχόλιο Γ.Θ : Πραγματικά Μέγας... Πραγματικά παλικάρι


Ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος σε επιστολή του, απείλησε να αφορίσει την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αν δεν ανακαλέσει μέχρι το Σάββατο την δήλωσή της ότι ο κορωνοϊός μεταδίδεται από την Θεία Κοινωνία.

Η υπουργός Παιδείας είχε κάνει την συγκεκριμένη δήλωση σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η αποστολή του Αμβρόσιου:

Ἀγαπητή μοι Κυρία Ὑπουργέ,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τήν 1ην Μαΐου τρ. ἔ. Σᾶς ἀπηύθυνα μίαν ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ, διά τῆς ὁποίας Σᾶς παρεκάλουν, ἵνα ἐντός δοθείσης προθεσμίας ἀνακαλέ-σητε τήν ἀπό τῆς 30ῆς Ἀπριλίου δημοσίως γενομένην «ἀσεβεστάτην καί ἐκ θεμελίων πεπλανημμένην δήλωσιν Ὑμῶν περί τῆς Θείας Κοινωνίας, ἥτις χθές μόλις μετεδόθη διά τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ πρός τόν Δημοσιο- γράφον κ. Οἰκονόμου», καθώς ἐπί λέξει ἔγραφον πρός Ὑμᾶς.

Ὅτι δηλ. ὁ Κορωνοϊός μεταδίδεται καί μέ το σάλιο! Ἐπί λέξει εἴπετε τά ἑξῆς βλάσφημα λόγια: «Οἱ εἰδικοί ἔχουν τοποθετηθῆ γιά τούς τρόπους μεταδόσεως τοῦ ἰού καί αὐτοί περιλαμβάνουν καί τό σάλιο».

Με πολλήν ἐπιμέλειαν Σᾶς ἀνέπτυξα λεπτομερῶς τήν πλάνην, εἰς τήν ὁποίαν ἔχετε περιπέσει, καθώς ἐπίσης καί τήν ζημίαν, τήν ὁποίαν προκαλεῖ εἰς τάς ψυχάς τῶν εὐσεβῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων ἡ βλάσφημος αὕτη τοποθέτησις Ὑμῶν, τήν ὁποίαν καί δέν ἐδίστασα νά τήν ἀποκαλέσω μέ τόν βαρύτατον χαρακτηρισμόν ὡς «βλακώδη Δήλωσιν»!

Ἐπί λέξει Σᾶς ἔγραφα: «Ἐπαναλαμ-βάνω, ὅτι Ὑμεῖς, ἐξεστομίσασα τά ἀνωτέρω πεπλανημ-μένα καί καθ’ ὁλοκληρίαν «βλακώδη» ταῦτα λόγια, δέν ἐπεκαλέσθητε ἔστω καί μίαν γνώμην ἑνός σοβαροῦ «εἰδικοῦ» ἐπιστήμονος, ὥστε νά στηρίξετε τήν, σκοπίμως ἐκφρασθεῖσαν, ἐξ ὁλοκλήρου δέ ἀθεϊστικήν, ἄποψίν Σας».

Τήν μακροσκελῆ ἐκείνην ἀναφοράν μου ἐπεσφράγιζα μέ τά ἑξῆς λόγια:

«Ὅθεν, μετά παρρησίας ἀπευθυ-νόμενος σήμερον πρός Ὑμᾶς, Σᾶς προσκαλῶ καί Σᾶς ἱκετεύω ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΤΙΝΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ, ΜΑΛΙ-ΣΤΑ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ, τά βλάσφημα ταῦτα λόγια, ἅτινα ἐξεστομίσατε, ὅτι δηλ. διά τῆς Θείας Μεταλήψεως μεταδίδεται ὁ Κορωνοϊός καί νά ζητήσετε ΔΗΜΟΣΙΩΣ συγγνώμην διά τό ἀχαρακτήριστον τοῦτο ἔγκλημα, ὅπερ ἀπετολμήσατε! ........

Ὅθεν κατόπιν ὅσων ἐν τοῖς ἀνωτέ-ρω ἐξετέθησαν Σᾶς παρέχω προθε-σμίαν ἕως καί τοῦΣαββάτου 16ης Μαΐου τρ. ἔτους, προκειμένου νά προβῆτε εἰς τήν αἰτουμένην ΔΗΛΩ-ΣΙΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ,

Σᾶς προειδο-ποιῶ δέ, ὅτι, ἐάν μέχρι τῆς ἡμέρας ταύτης δέν διορθώσετε τό συντελε-σθέν ἔγκλημα κατά τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, τήν ἑπομένην ἡμέραν θά ἀναγκασθῶ νά Σᾶς ἀποκηρύξω καί νά Σᾶς ἀφορίσω, ἀπαγγέλλων δημοσίως ἐπ΄ Ἐκ-κλησίᾳ τόν Μεγάλον Ἀφορισμόν διά τήν σημειωθεῖσαν προδοσίαν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τήν εἰσαγωγήν δαιμονικών θεω-ριῶν περί τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλ. τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ἐπειδή, λοιπόν, μέχρι σήμερον οὐδεμίαν ἔλαβον ἐκ μέρους Σας προσωπικήν ἀπάντησιν εἰς τήν ὡς ἄνω μνημονευομένην ἀναφοράν μου πρός Ὑμᾶς, ἀλλ’οὔτε βεβαίως ἀνέγνωσα καί τινα ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΝ τῆς ἀποτολμηθείσης βλασφημίας Σας, ἐπανέρχομαι σήμερον καί Σᾶς ὑπενθυμίζω τό χρέος Σας. Παρακαλῶ, σπεύσατε, διότι ἡ παρασχεθεῖσα πρός Ὑμᾶς προθεσμία ἐκπνέει «ὅσον οὔπω»!

Διά τῆς ἐνεργείας μου ταύτης θά ἐπιχειρήσω νά ἀποδείξω ἐπί πλέον εἰς τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας κ. Κυριάκον Μητσοτάκην, καθώς ἐπίσης καί εἰς τόν ἀσεβέστατον κ. Νικόλαον Χαρδαλιᾶν, τόν Ὑπουργόν Πολιτικῆς Προστασίας, ὅτι εἰς τήν σεπτήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΚΟΤΕΣ» ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕ-ΡΕΙΣ, ὅπως ἀπετόλμησε νά ἐκστομίσῃ κατά τόν μεταξύ των διάλογον μέσῳ τοῦ Facebook, διάλογον, τόν ὁποῖον ἐγκαίρως ἐδημοσιοποίησα καί -δυστυχῶς- μέχρι σήμερον ΔΕΝ ΔΙΕΨΕΥΣΘΗ!

Ἰδού ἀκριβῶς ἡ σχετική φρᾶσις διά στόματος τοῦ κ. Μητσοτάκη: «… Μου έχουν πρήξει τα παπάρια με τον Χριστό τους. Πάλι καλά που οι περισσότεροι είναι κότες και κάθονται στα κλουβιά τους».

Περαίνων τήν κατ’ἀνάγκην μακράν ταύτην πρός Ὑμᾶς ὄχλησιν καί ὑπόμνησιν, θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά θεμελιώσω ἁγιογραφικῶς τήν τολμηράν ταύτην ἐνέργειάν μου. Εἰς τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον (κεφ. ιη’, στ. 15-17) ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός, μᾶς δίδει τάς ἑξῆς ὁδηγίας:

15 ᾿Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα.

17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ Έκκλησίᾳ (= ὁ Ἁφορι-σμός)· ἐὰν δὲ καὶ τῆς Ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. ΗΤΟΙ:

15 «Και αν αμαρτήσει σ’ εσένα ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεγξέ τον όταν θα είστε μεταξύ σας εσύ και αυτός μόνοι. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου.

16 Και αν δεν ακούσει, παράλαβε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο, για να σταθεί κάθε λόγος από το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων.

17 Αν όμως τους παρακούσει, πες το στην Εκκλησία. αν τότε και την Εκκλησία παρακούσει, ας είναι για σένα όπως ακριβώς ο εθνικός και ο τελώνης.

ΚΑΙ -παρακαλῶ, προσέξατε-ΤΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ:

«18 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμέ-να ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

18 Αλήθεια σας λέω: όσα δέσετε πάνω στη γη θα είναι δεμένα στον ουρανό, και όσα λύσετε πάνω στη γη θα είναι λυμένα στον ουρανό.

Ἄρα ὁ προαναγγελθείς Ἀφορισμός εἶναι ἁγιογραφικῶς κατοχυρωμένος διά στόματος του Σωτῆρος Χριστοῦ, δυστυχῶς δέ θά συμπε-ριλάβῃ καί τόν κ. Πρωθυπουργόν καί τόν κ. Ὑπουργόν! Εὔχομαι νά μή συμβῇ τό τοιοῦτον! Σᾶς παρακαλῶ καί Σᾶς ἱκετεύω: Νά μετανοήσετε καί νά διορθώσετε ΑΜΕΣΩΣ τήν ἐκστομηθεῖσαν βλασφημίαν!

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ μετά πάσης τιμῆς καί εἰλικρινείας

Ο ΣΧΟΛΑΖΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
+ ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

πηγή

16 σχόλια:

 1. Δόξα τω θεώ!
  Κάποιος αντέδρασε!
  Άξιος Άξιος Άξιος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΜΕΝΑ ΕΙΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΟΥ... ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΠΟΤΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ.. ΟΤΙ ΣΠΕΡΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΙ... ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΘΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια στον Άξιο Δεσπότη μας!
  Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να κάνει πράξη τον λόγο του... για το καλό της ψυχής της ας δείξει μετάνοια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΟΛΥ ΣΙΓΑΝΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ Η ΚΥΡΙΑ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ,ΚΟΥΛΗ ΑΣΤΟΧΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΛΕΞΕΣ ΠΟΛΥ ΣΚΑΡΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ! ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ
  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΚΗ ΣΤΟΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ
  ΔΙΑ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ
  ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ
  ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ
  ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΠΙΣΤΗ ΟΜΩΣ,ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΤΕΙ !!
   ΕΜΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ !!
   ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΧΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
   ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΟΛΑΝΘΡΩΠΩΝ;;

   Διαγραφή
 7. Να αγιάσεις ΛΕΒΕΝΤΗ γιατι τιμάς τα ράσα σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σαφώς και χρειάζεται να μαθαίνει ο κόσμος ποιοί είναι οι εχθροί του Χριστού.
  Αφορισμός λοιπόν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν θα θελα να μαι στη θέση της. Ελπίζω να αλλάξει και να τα πάρει πίσω από αυτά που είπε η υπουργός. Για τον μητροπολίτη Αμβρόσιο τα λόγια είναι περιττά....μπορεί να πει κάποιος ότι θυμίζει τον Καντιωτη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Και επειδή κάποιοι ίσως πούνε....καλά τι έκανε η γυναίκα κλπ....ας μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ορθόδοξης Ελλάδος δεν έγινε το Πάσχα και δεν κοινώνησε ο Έλληνας.....πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα το χρεωθεί πνευματικά κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αφορισμό σε όλους τους τζάμπα μάγκες που γεμίσαμε εδώ, να κλαίνε όταν έρθουν τα στέρνα τους για συγχώρεση, όπως κάτι αριστεροί ψεύτομαγκες που κάλεσαν αρχιεπισκόπους στα σπίτια τους για την Ευχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Με τους νέους "επισκόπους" έχουμε ξεχάσει πως είναι οι Επίσκοποι.
  Μόνο όσοι είναι προς συνταξιοδότητη έχουν λίγη τσίπα πάνω τους.

  Όλη την κυβέρνηση να αφορίσει.
  Και αυτήν και την προηγούμενη.
  Όλοι τους ίδιοι είναι.
  Από καρμπόν βγαλμένοι και με την εσπερία αγκαλιά μεγαλωμένοι.

  Είχαν βγάλει κάλλους τα δάκτυλά μου πριν τις εκλογές, για να γράφω να μην ψηφίζουν οι χριστιανοί τον γαλάζιο σύριζα, γιατί ήξερα τι θα έκανε.
  Τώρα που βγήκε με αυτοδυναμία και κάνει ότι κάνει, δε βλέπω πολλή μετάνοια από τους ψηφοφόρους.
  Πόσο άμυαλοι είμαστε, να ψηφίζουμε αντίχριστους και μετά να κάνουμε διαδηλώσεις εναντίων των πολιτικών τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ὅλοι ξέραμε τί θὰ ἔκανε,ἡ μόνη ἐλπίδα ποὺ μᾶς ἐπέτρψαν νὰ ἔχουμε γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ
   ἀποτρὀπαιο ΣΥΡΙΖΑ.(ἄς ποῦμε τοὐλάχιστον πὼς δὲν εἴμαστε οὐδετερόθρηκοι.

   Διαγραφή
 13. ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΠΑΛΙ ΑΦΩΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ,ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΊ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΏΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ!!! ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...