Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Ναός της Ύπατης Σοφίας του Ένσαρκου Λόγου του Θεού (Αγια Σοφιά)

Την εποχή του Ιουστινιανού, η Αγία Σοφία είχε χίλιους κληρικούς. Η νεαρά του Ηρακλείου, που βασίλεψε τον έβδομο αιώνα μας αναφέρει: Πρεσβυτέρους ... 80 Διακόνους ... 150 Διακόνισσες ... 40 Υποδιάκονους ... 70 Αναγνώστες ... 160 Ψάλτες ... 25 Θυρωρούς ... 75 Σύνολο: 600

πηγή

3 σχόλια:

 1. B I B L I O T H E C A A U G U S T A N A


  [ ο ἱ Τ ο ῦ ρ κ ο ι ἐ ν τ ῆ ι Ἁ γ ι ᾶ ι Σ ο φ ι ᾶ ι ]

  ἐγένετο οὖν ἐν μιᾶι ὥραι ὁ ὑπερμεγέθης ἐκεῖνος ναὸς πλήρης ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ κάτω καὶ ἄνω καὶ ἐν τοῖς περιαυλίοις καὶ ἐν πάντὶ τόπωι ὄχλος ἀναρίθμητος. κλείσαντες δὲ τὰς θύρας εἱστήκεσαν τὴν παρ᾽ αὐτοῦ σωτηρίαν ἐλπίζοντες.

  ὦ δύστηνοι Ῥωμαῖοι, ὦ ἄθλιοι, τὸν ναόν, ὃν ἐκαλεῖτε χθὲς καὶ πρὸ τὴν χθὲς σπήλαιον καὶ βωμὸν αἱρετικῶν καὶ ἄνθρωπος οὐκ εἰσήρχετο ἐξ ὑμῶν ἐντός, ἵνα μὴ μιανθῆι διὰ τὸ ἱερουργῆσαι ἔνδον τοὺς τὴν ἕνωσις τῆς ἐκκλησίας ἀσπαζομένους, νῦν ἔνεκα τῆς ἐπελθούσης ὀργῆς ὡς σωτήριον λύτρον ἐνδύεσθε. ἀλλ᾽ οὐδὲ τῆς δικαίας ὀργῆς ἐπελθούσης ἐκίνησεν ἂν τὰ σπλάχνα ὑμῶν πρὸς εἰρήνην. καὶ γὰρ ἐν τοσαύτηι περιστάσει εἰ ἄγγελος κατήρχετο ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐρωτῶν ὑμᾶς· , οὐκ ἂν συνετίθεσθε. εἰ δὲ καὶ συνετίθεσθε, ψεῦδος ἂν ἦν τὸ συντιθέμενον. ἴσασιν οἱ λέγοντες πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν· .

  τότε οἱ Τοῦρκοι κουρσεύοντες, σφάττοντες, αἰχμαλωτίζοντες ἔφθασαν ἐν τῶι ναῶι οὔπω πρώτης ὥρας παρελθούσης καὶ εὑρόντες τὰς πύλας κεκλεισμένας σὺν τοῖς πελέκεσιν ἔβαλον κάτω μὴ βραδύναντες. ἐλθόντες δὲ ξιφήρεις ἐντὸς καὶ ἰδόντες τὸν μυριάριθμον δῆμον, ἕκαστος τὸν ἴδιον αἰχμάλωτον ἐδέσμει· οὐ γὰρ ἦν ἐκεῖ ὁ ἀντιλέγων ἢ ὁ μὴ προδιδοὺς ἑαυτὸν ὡς πρόβατον.

  τίς ἐστιν ὃς διηγήσεται τὴν ἐκεῖ συμφοράν; τίς τοὺς γεγονότας τότε κλαυθμοὺς καὶ τὰς φωνὰς τῶν νηπίων καὶ τὰ σὺν βοῆι δάκρυα τῶν μητέρων καὶ τῶν πατέρων τοὺς ὀδυρμούς, τίς διηγήσεται; ὁ τυχὼν Τοῦρκος τὴν τρυφερωτέραν ἐρευνᾶι. τὴν ὡραίαν ἐν μοναζούσαις προκατεῖχε μὴν εἷς, ἄλλος δὲ δυνάστης ἁρπάζων ἐδέσμει· ἡ δὲ τῆς ἁρπαγῆς καὶ τοῦ ἑκλυσμοῦ αἰτία πλόκαμοι τριχῶν, στηθέων καὶ μασθῶν ἀποκαλύψεις, βραχιόνων ἐκτάσεις. τότε ἐδεσμεῖτο δούλη σὺν τῆι κυρίαι, δεσπότης σὺν τῶι ἀργυρωνήτωι, ἀρχιμανδρίτης σὺν τῶι θυρωρῶι, τρυφεροὶ νέοι σὺν παρθένοις, παρθένους ἃς οὐχ ἑώρα ἥλιος, παρθένους ἃς ὁ γεννήσας μόλις ἔβλεπεν, ἑλκόμεναι, εἰ δὲ καὶ βίαι ἀντωθοῦντο, καὶ ῥαβδιζόμεναι· ἠβούλετο γὰρ ὁ σκυλεύσας εἰς τόπον ἄγειν καὶ παρακαταθέμενος ἐν ἀσφαλείαι στραφῆναι καὶ δευτέραν πραῖδαν ποιῆσαι καὶ τρίτην.

  ἐβιάζοντο οἱ ἅρπαγες, οἱ εκδικηταὶ τοῦ θεοῦ, καὶ πάντας μὲν ἰδεῖν ἐν μιᾶι ὥραι δεσμωθέντας, τοὺς μὲν ἄρρενας σὺν καλωδίοις, τὰς δὲ γυναῖκας σὺν τοῖς σουδαρίοις αὐτῶν· καὶ ἦν ἰδεῖν ὁρμαθοὺς ἐξερχομένους ἀπείρους ἐκ τοῦ ναοῦ καὶ ἐκ τῶν ἀδύτων τοῦ ναοῦ ὥσπερ ἀγέλας καὶ ποίμνια προβάτων. κλαίοντες, ὀδυρόμενοι καὶ ὁ ἐλεῶν οὐκ ἦν.
  _____________ Ducae historia byzantina ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΟΥΚΑ ed. I. Bekker, Bonn 1834, pp.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΣΤΕΡΑ


  Έπαιρνε να φέξει στην κοιλάδα του ποταμού Λύκου.
  Η τελευταία σύσκεψη του Αυτοκράτορα και των αξιωματικών για την εκτίμηση της κατάστασης
  τελείωσε .
  Το συμπέρασμα ήταν απλό . Τα πάντα είχαν τελειώσει.
  Ο τομέας που υπερασπίζονταν με τις εφεδρείες ο Νικηφόρος Παλαιολόγος είχε καταρεύσει.Ο ίδιος ο Νικηφόρος ήταν νεκρός.
  Η σφαγή είχε αρχίσει και ήταν ανελέητη. Το άρπαγο γένος ξέρει πολύ καλά από τέτοια. Έχει στηρίξει την ύπαρξή του σε γενοκτονίες άλλων λαών για να υπάρξει.
  Η ζηλοφθονία των αργυρωνύμων και η ασιατική βαρβαρότητα είχαν κάνει τη δουλειά τους .


  Ο Αυτοκράτορας με απλή στολή και ταπεινά διακριτικά προχωράει πρός την Πύλη του Ρωμανού.
  Μαζί του έχει μια φρουρά από τριάντα ιππείς
  Μπροστά της βρίσκεται η σκηνή του ακόρεστου Αιματοπότου μαζί με την αφρόκρεμα των Ασιατικών στιφών τους Γενίτσαρους.
  Η πρόθεσή του απλή ! Ανοίγει μόνος του την πύλη του Ρωμανού ! Προχωράει προς το προαύλιο ! Έχει
  ξημερώσει ! Στα δεξιά του στέκουν δυο τρείς Αξιωματικοί του Αιματοπότου ! Ένας τον αναγνωρίζει
  του βάζει υπόκλιση και πριν προλάβει να τον πλησιάσει από το αριστερό μέρος όπου βρίσκονται πεντέξι υπαξιωματικοί του ένας ψηλός
  ξερακιανός με γρήγορες δρασκελιές κρατώντας ένα λογχοδρέπανο του καταφέρνει το θανατηφόρο χτύπημα στη βάση του αριστερού λαιμού.

  Τα υπόλοιπα ξεπερνάν τη σφαίρα της φαντασίας και του μύθου. Ιχνοστοιχεία αλήθειας υπάρχουν στη λαική μας παράδοση. Χάριν της Ιερής Οικονομίας εδώ αποσιωπούνται.

  Λίγοι χρονογράφοι αναφέρουν σπερματικές αλήθειες
  από το γεγονός . Οι Εσσαίοι της πλαστής δικαιοσύνης
  μιλάνε για σπαθιά για κεφάλια μάλλον για να καλύψουν το δικό τους ρόλο και τη συνολική τους απάτη . Εξάλου δεν είναι μακριά οι καιροί που ομοφρόνως ή ετεροφρόνως ομοιοιδεότυπα ζητούσαν
  πελαγώδη ανταλάγματα για να βοηθήσουν τα τετρακοσιοσάχρονα λυτρωτικά.


  Έσχατος και πρώτος ! Νεκρός και Ζωντανός
  φρουραρχεί των αιώνων τα πάτρια
  Κατά Ανεξιχνίαστον Βουλήν
  Τις κλείδες κρατώντας έως επιστροφής
  Εντίμου Αληθινού Πατρώου δια Κυρίου εν Πατρί
  γένους
  Άχρι Καιρού ον Κύριος γιγνώσκει !

  ΒΒΒΒ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΡΙΜΑ ΣΤΙΣ ΑΝΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΤΑΪΝΟΥΣ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΓΕΝΕΙΟΦΟΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ.ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΛΥΚΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΜΑΝΔΥΕΣ.
  ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ.ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΞΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
  ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ.

  ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΡΔΟΞΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

  ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!

  << ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ! >> << ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ! >> ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...