Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (24.6.1827)

Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις διὰ τῶν ντόπιων ὀργάνων τους προσπαθοῦν νὰ καταργήσουν ἀκόμη καὶ τὶς ἐπέτειες Πανελλήνιες ἐκδηλώσεις,
ἐν τούτοις ὁ Δήμαρχος τῆς μαρτυρικῆς πόλεως Καλαβρύτων, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολι Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, οἱ Ἱερὲς Μονὲς Μεγάλου Σπηλαίου καὶ Ἁγίας Λαύρας, ἡ Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις καὶ ἄλλες ἑνώσεις Καλαβρυτινῶν χωριῶν καὶ ἐξωραϊστικῶν Συλλόγων ἀγωνίζονται νὰ ἐπαναφέρουν παλαιὲς ἐπετείους, ὡς π.χ. τὴν ἐπέτειον τῆς συντριβῆς τοῦ πανίσχυρου καὶ φρικτοτάτου Ἰμπραὴμ Πασὰ στὸ Μέγα Σπήλαιο.

Τέτοιες ἐπέτειοι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναζωογονοῦνται καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνωνται κάθε ἔτος καὶ νὰ διαφωτίζωνται οἱ πάντες, ἰδίως ἡ νεολαία.

Οἱ μεγαλοκαναλάρχες καὶ οἱ μεγαλοεκδότες, ποὺ λαμβάνουν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τεράστιες ἐπιδοτήσεις, εἴτε ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια, εἴτε ἀπὸ διαφημίσεις δημοσίου, ΔΕΚΟ, Τραπεζῶν κ.λπ., ἔχουν λάβει ἐντολὴ ἀπὸ τὰ «ἀφεντικά» τους. Ὡς ἐκ τούτου ὄχι μόνον δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν γνωστοποίησι τέτοιων ἐκδηλώσεων, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀμέσως ἢ ἐμμέσως νὰ τὶς λασπολογοῦν, νὰ τὶς χαρακτηρίζουν ὡς παραμύθια ἢ ὡς ὀπισθοδρομικές, φασιστικές, ρατσιστικές καὶ τὰ τοιαῦτα σατανικὰ φληναφήματα. Καὶ οἱ ὑπηρετοῦντες εἰς τὰ ἐν λόγῳ ΜΜΕ ἔχουν καταστεῖ «πανεπιστήμονες» διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ αἰσχροὶ λασπολόγοι, ἐπειδὴ τοὺς ἔχουν χαρίσει τὸ ἀγγελιόσημο, πρᾶγμα ποὺ ἔχει ἀπαγορευθεῖ ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες πρὸ πολλῶν ἐτῶν σύμφωνα μὲ τὸ δόγμα τοῦ «do ut des» (σοῦ δίδω, διὰ νὰ μοῦ δώσῃς») πολεμοῦν καὶ αὐτοὶ μὲ τὸν τρόπο τους ὅλες αὐτὲς τὶς ἱερὲς παρακαταθῆκες τῶν προγόνων μας. Ὅλοι οἱ ἄλλοι κλάδοι, ἀκόμη καὶ τῶν «διαστροφέων» τῆς ἀληθείας δικηγόρων, ἔχασαν τὰ χρυςὰ προνόμια, ποὺ εἶχαν (Ταμεῖον Νομικῶν, ΤΣΑ, κ.λπ.).Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ συσπειρωθοῦν ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις καὶ νὰ προβάλλουν μὲ μεράκι ὅλες αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Μὲ τὶς πτωχότατες δυνάμεις μας καὶ παρ᾿ ὅλον τὸ λίαν προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἀνασφαλῆ ὑγεία μας, ἐμεῖς πασχίζουμε ἀπὸ τὰ χαράματα μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος νὰ κάνουμε κατὰ συνείδησι τὸ καθῆκον μας, γιὰ νὰ διαφωτίζουμε τοὺς παραπληροφορημένους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποστῆ τέτοια «πλύσι ἐγκεφάλου» ἀπὸ τὰ «χαζοκούτια» ἢ ἀπὸ τὰ πανοῦργα ἔντυπα Μ.Μ.Ε. καὶ ἔχουν ἐκμαυλισθῆ τόσο πολὺ ἀπὸ τὰ χυδαῖα ἄσματα καὶ θεάματα, ποὺ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ πάντα. Τὸ δόγμα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι «Θέλεις νὰ ἐξουθενώσεις ἕνα ἔθνος ; Διέφθαρέ του τὴν γλῶσσα, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὸν σεβασμὸ πρὸς τὰ σύμβολα» ἔχει ἐν πολλοῖς ἐπιτύχει ἀκόμη καὶ τοὺς θεσμοὺς νὰ τοὺς ἐξαχρειώσῃ καὶ νὰ εἶναι τύποις καὶ ὄχι οὐσία. Τοιουτοτρόπως συλλήβδην «οἱ πάντες ἀχρειώθησαν ἄχρι ἑνός» καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ σωστόν.


Οἱ ἄνθρωποι σήμερα δὲν πιστεύουν δυστυχῶς, στὸν Τριαδικὸ Θεό, ἀλλὰ σὲ ἄλλη «τριάδα» :
α) ἄμετρο ἐγωϊσμό
β) γαστέρα
γ) ὑπογάστριοἈκόμη καὶ διάφοροι τουρίστες, ποὺ εἰσέρχονται σὲ Ναούς, ἐπισκέπτονται Ἱερὲς Μονὲς κ.λπ., μεταβαίνουν γιὰ «καλλιέργεια ψευδαισθήσεων» καὶ ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικό:  «εἰ γάρ δοκεῖ τις εἶναί τι, μηδέν ὤν, ἑαυτόν φρεναπατᾷ» (Γαλ. 6,3),
καὶ τὸ ἕτερο: ««πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).Ὄχι μόνο νέοι, ἀλλὰ καὶ ἰδίως ὑπερήλικες τὸ τὶ λέγουν πρὸ τῆς ἐπισκέψεως στὶς Ἱερὲς Μονὲς ἢ κυρίως μετά, εἶναι αἴσχιστο καὶ νὰ τὰ ἐπαναλαμβάνῃς. Τὰ βρώμικα καὶ φαῦλα ἀνέκδοτά τους μὲ ἢ χωρὶς ὑπονοούμενα εἶναι φρίκη καὶ συμφορά ὄχι μόνο τῶν καθαρῶς κοσμικῶν φορέων καὶ ὀργανώσεων, ἀλλὰ καὶ μερικῶν, ποὺ φέρουν ἀπατηλὰ ὀνόματα. Ἀκόμη καὶ ἐπισκέπτες ποὺ δὲν δύνανται νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους αἰσχρολογοῦν χυδαιότατα, ὁ δὲ σοφὸς Σειρὰχ λέγει: «τρία πράγματα ἐμίσησε ἡ ψυχή μου: α) πλούσιο καὶ ψεύτη, β) πτωχὸ καὶ ὑπερήφανο, γ) γέροντα καὶ μοιχό».
Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει,
α) εἶσαι πλούσιος καὶ λέγεις τόσα χονδρὰ ψέματα, πρὸς τι ; Ἐὰν δὲν εἶχες νὰ φᾶς οὔτε μία ἀλάδωτη φασολάδα, θὰ μποροῦσε νὰ σὲ δικαιολογήσῃ ἡ συνείδησί μου.
β) Εἶσαι δυστυχισμένο πλᾶσμα πρὸ τοῦ σταδίου τῆς φυματιώσεως καὶ εἶσαι τόσο πολὺ ἐπιδειξίας καὶ ὑπερήφανος, πρὸς τι ; Ὁ μακαρίτης Δημήτριος Ψαθὰς σὲ ἕνα χρονογράφημά του ἔγραφε : «Κατὰ τὶ διαφέρουν τὰ δουλικὰ ἀπὸ τὰ ἀφεντικά ; Μόνο στὰ γουναρικά». Τὰ μὲν ἀφεντικὰ εἶχαν πανάκριβες γνήσιες γοῦνες ἀπὸ πανάκριβα δέρματα ζώων, τὰ δὲ δουλικὰ τὶς ἀπομιμήσεις»,
γ) Εἶσαι γέρος ἢ γριά, ποὺ εἶναι τὸ ἕνα πόδι σου «στὸν τάφο» καὶ τὸ ἄλλο αἰωρεῖται καὶ ἡ ἀκοή σου καὶ ἡ ὅρασί σου θέλγεται μόνο στὰ αἴσχιστα ἀκροάματα καὶ θεάματα ;Μερικὲς Ἱερὲς Μονὲς ἔχουν καταργήσει ὄχι μόνο τὴν ἐπιτήρησι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὶς ἐπιγραφὲς «εἰσέρχεσθε εὐπρεπῶς ἐνδεδειμένοι». Χάριν τῆς «οἰκονομισιᾶς» ἐπιτρέπουν ἀκόμη καὶ στὰ ἀπρεπέστατα ἡμίγυμνα γύναια νὰ εἰσέρχωνται καὶ νὰ συμπεριφέρωνται ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, ὅπως ὁ Μαρξ ἔλεγε: «οἱ ἔμποροι ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἡδονιστοῦν μὲ τὸ κέρδος τοῦ σχοινιοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο αὔριο θὰ τοὺς κρεμάσῃς».

Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν σήμερα φωνὲς ἀντιστάσεως καὶ οὐδεὶς εἶναι διατεθιμένος νὰ μιμηθῇ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, ὁ ὁποῖος εἰσήρχετο ἀκόμη καὶ στὴ κρεβατοκάμαρα τοῦ Ἡρώδη καὶ τοῦ ἐβροντοφωνοῦσε :  «οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου».


Κατωτέρω στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν χθεσινὴ ἐπέτειο καὶ ἀναπαράστασι τῶν μοναχῶν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἐναντίον τοῦ Ἰμπραὴμ Πασά.https://www.youtube.com/watch?v=Qp9ZU_5Ksec

http://www.fotgrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...