Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΟΠΛΟ... Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. προσευχή για την κρίση.

Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Ανθίμου

«∆έσποτα, επίβλεψον εξ ουρανού και σώσον ηµάς διά το όνοµά Σου το άγιον, και ρύσαι ηµάς εκ των εχθρών ηµών και των αδικούντων την πατρίδα και τον λαόν ηµών, εκ των µεθοδειών και µηχανηµάτων και παγίδων και πονηρών επιθυµιών των ισχυρών της Γης κατά της πατρίδος ηµών.
Και µη αποστήσης αφ’ ηµών την Σην κραταιάν βοήθειαν υπέρ των δικαίων του ελληνικού λαού και της κατισχύσεως της δικαιοσύνης εις τας διαφοράς ηµών µετά των συµµάχων λαών.
Ενώπιον της µεγαλωσύνης Σου και της παγγνωσίας Σου, Κύριε ο Θεός ηµών, οµολογούµεν ότι εσφάλαµεν ως Κράτος και ως λαός κατά την διαχείρισιν των εµπιστευθεισών ηµίν οικονοµικών και χρηµατικών ευεργεσιών, ότι ηχµαλωτίσθηµεν εις τον πειρασµόν των υλικών απολαύσεων, του ευκόλου πλουτισµού και του ψυχοφθόρου ευδαιµονισµού και ούτως εξετέθηµεν και αγγέλοις και ανθρώποις. Αλλ’ επί Γης, Κύριε, ουδείς τέλειος και ουδείς αναµάρτητος.
∆ιό προσερχόµενοι νυν ενώπιόν Σου, Κύριε, εκζητούµεν το έλεός Σου και παρακαλούµεν, όπως στηρίξης πάντας ηµάς, τους τε κυβερνώντας και τον δεινώς δοκιµαζόµενον λαόν, ώστε να φανώµεν άξιοι των αγίων και ηρωικών ηµών προγόνων, κρατούντες την εθνικήν και κοινωνικήν ενότητα ηµών αρραγή και αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής, αξιωθείηµεν της ευλογίας και των δωρεών της Σης µεγαλειότητος και αγαθωσύνης».

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...