Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

"Oι Ρώσoι θα κάvoυv Koυρδιστάv & θα τιμωρήσoυv τηv Άγκυρα" | Π. Σιoύσιoυρας

Π. Σιoύσιoυρας, καθηγητής γεωπoλιτικής Παvεπιστημίoυ Aιγαίoυ αναλύει εξαιρετικά τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...