Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

ΤΙΜΩΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ;

σχόλιο Γ.Θ : Προσέξτε την παγίδα της αγαπολογίας που θέλει έναν Θεό όπως οι άνθρωποι τον επιθυμούμε. Κοσμικά "καλό", ανθρώπινα λογικό. Οι ίδιοι μεταπατερικοί που ουρλιάζουν ότι ο Θεός δεν τιμωρεί θα σας πουν αύριο ότι ΔΕΝ υπάρχει κόλαση, ότι ΔΕΝ κολάζει το σφράγισμα!


Πολλοί, ιδίως δημοσιογράφοι, άλλα και θεολόγοι και κληρικοί, ιδίως φαύλοι, υποστηρίζουν, ότι ό Θεός δεν τιμωρεί. Και γιατί δεν τιμωρεί; Διότι, λέγουν, ό Θεός είναι αγάπη. Ναι, ό Θεός είναι αγάπη. Και μάλιστα εσταυρωμένη αγάπη. Για μας ό Θεός από απέραντη αγάπη έγινε σαν εμάς, άνθρωπος, και υπέστη το φρικτότερο μαρτύριο, τη σταύρωση.

Άλλ’ αφού ό Θεός είναι αγάπη, και μά­λιστα ασυγκρίτως μεγαλύτερη από την ιδική μας αγάπη, γιατί με την παντοδυ­ναμία του δεν αποτρέπει τόσα κακά, πού συμβαίνουν στον κόσμο; Γιατί σει­σμοί; Γιατί ηφαίστεια; Γιατί Βεζούβιοι; Γιατί τυφώνες και κυκλώνες; Γιατί πλημ­μύρες και κατολισθήσεις; Γιατί τρικυ­μίες και ναυάγια; Γιατί τσουνάμια και καταποντισμοί; Γιατί άγρια θηρία και κατασπαραγμοί ανθρώπων; Γιατί λιμοί και λοιμοί, πείνες και επιδημίες; Γιατί ασθέ­νειες, μάλιστα οδυνηρές και πολυχρό­νιες; Γιατί πυρκαϊές; Γιατί πόλεμοι, βα­σανιστήρια, σφαγές και απερίγραπτες θηριωδίες και φρικαλεότητες; Εγώ, καί­τοι έχω αγάπη ασυγκρίτως μικρότερη από την αγάπη του Θεού, αν είχα τη δύναμη, θα απέτρεπα όλα τα κακά, όλες τις καταστροφές, όλες τις συμφορές, πού συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί ό Θεός, ερωτώ πάλι, πού έχει ασυγκρίτως μεγα­λύτερη αγάπη από μένα, άλλα και παν­τοδυναμία, δεν αποτρέπει τα τόσα κακά;

Ό Θεός είναι βεβαίως αγάπη. Άλλ’ είναι και δικαιοσύνη. «Δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ήγάπησεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αύτού» (Ψαλμ. 10:7). Όταν δε εμείς οι άνθρωποι κάνουμε κατάχρηση της αγάπης τού Θεού, τότε τον λόγο λαμβάνει ή δικαιοσύνη τού Θεού και τιμωρεί την ασέβεια. Έχουν επιπο­λαιότητα και άγνοια της Γραφής όσοι ισχυρίζονται, ότι ό Θεός δεν τιμωρεί. Γεμάτη είναι ή Γραφή από λόγια και πα­ραδείγματα, πού δείχνουν, ότι ό Θεός τιμωρεί αμαρτίες και ασέβειες. Από τα αναρίθμητα αναφέρουμε εδώ ορισμένα μόνο.

Ό Θεός δεν απείλησε τιμωρία με θά­νατο, αν οι πρωτόπλαστοι παρέβαιναν την εντολή του; Και δεν πραγματοποίη­σε την απειλή του, όταν ή παράβαση συνέβη; Την ήμερα της παραβάσεως δεν τούς έδιωξε από τον παράδεισο και από κοντά του, πράγμα πού σημαίνει πνευματικό θάνατο; Και κατόπιν δεν επέφερε και τον σωματικό θάνατο; Γιατί ό θάνατος είναι δυσάρεστος; Δεν είναι και για άλλους μεν λόγους, αλλά και διό­τι είναι ποινή, πού επιβλήθηκε στον άνθρωπο λόγω της αμαρτίας;

Ό Θεός μετά την αμαρτία δεν υπέτα­ξε την κτίση στη φθορά; Δεν λέγει ό Απόστολος, «τη ματαιότητι ή κτίσις ύπετάγη, ούχ εκούσα, αλλά διά τον ύποτάξαντα»; (Ρωμ. 8:20). Ό Θεός δεν διέταξε στην έρημο τα φίδια να δαγκώ­νουν και να θανατώνουν τούς Ισραη­λίτες; Ό Θεός δεν διέταξε αρκούδες και κατασπάραξαν μερικά παλιόπαιδα, πού κορόιδευαν τον προφήτη Ελισαίο; Ό Θεός δεν αποστρέφει το πρόσωπο του και ταράσσονται τα σύμπαντα; Από το ύψος της μεγαλοσύνης του ό Θεός δεν ρίπτει ένα βλέμμα στη γη και την κάνει να τρέμει; Δεν εγγίζει τα όρη και εκρή­γνυνται ηφαίστεια;

Ό Θεός δεν άνοιξε τούς καταρρά­κτες του ουρανού και έγινε ό κατακλυ­σμός και πνίγηκαν οι σαρκολάτρες; Ό Θεός δεν έβρεξε φωτιά και θειάφι από τον ουρανό και κάηκαν τα Σόδομα και Γόμορρα; Ό Θεός δεν έδωσε τις δέκα πληγές στο Φαραώ; Ό Θεός δεν διήρεσε την Ερυθρά Θάλασσα και δεν την ένωσε και δεν έπνιξε σ’ αύτη τον Φαραώ με την στρατιά του; Ό Θεός δεν τιμώρη­σε και τούς Ισραηλίτες με το ν’ αξιώσει από το μέγα πλήθος, πού ξεκίνησε από την Αίγυπτο, να φθάσουν στη γη της επαγγελίας μόνο δύο άτομα;

Ό Θεός στο Μωυσή, στον Ιησού του Ναυή, στο Σαούλ, στο Δαβίδ και σε άλ­λους δεν έδωσε εντολή να πολεμούν, να σκοτώνουν και να εξοντώνουν άσεβη έθνη; Ό Θεός δεν έδωσε εντολή σε άγ­γελο και θανάτωσε 185 χιλιάδες Άσσυρίους; Ό Θεός δεν έστειλε φωτιά από τον ουρανό και θανάτωσε τούς απε­σταλμένους του Άχαάβ για να συλλά­βουν τον Ηλία; Ό Θεός δεν διέταξε τον Ηλία να σφάξει τούς προφήτες του Βάαλ; Ό Θεός δεν έδωσε εντολή να θανατώνονται οι παραβάτες του νόμου του;

Ό Θεός και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή δεν λέγει, «Έμοί έκδίκησις, εγώ ανταποδώσω»; (Δευτ. 32:35, Ρωμ. 12:19, Έβρ. 10:30. Βλέπε και 31).

Ό Χριστός, ό ένανθρωπήσας Θεός, δεν είπε παραβολικώς, «τούς εχθρούς μου εκείνους, τούς μή θελήσαντάς με βασιλεύσαι έπ’ αυτούς, άγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθεν μου»; (Λουκ. 19:27). Ό Χριστός δεν είπε επί­σης παραβολικώς για την καταστροφή των Ιουδαίων και της Ιερουσαλήμ από τα Ρωμαϊκά στρατεύματα, ότι «ό βασιλεύς εκείνος (αλληγορικώς ό Θεός) ώργίσθη, και πέμψας τα στρατεύματα αυτού απώλεσε τούς φονείς εκείνους και την πόλιν αυτών ένέπρησε»; (Ματθ. 22:7). Ό Χριστός για τις ήμερες της κα­ταστροφής της Ιερουσαλήμ δεν είπε, ότι είναι ήμερες «έκδικήσεως», θείας εκδικήσεως; (Λουκ. 21:22). Έξ αφορμής των Γαλιλαίων, πού έσφαξε ό Πιλάτος, και εκείνων, πού σκοτώθηκαν από την πτώση πύργου, ό Χριστός δεν είπε, «εάν μή μετανοήτε, πάντες ωσαύτως άπολείσθε»; (Λουκ. 13:3 και 5).

Ό Χριστός δεν είπε, «Μή φοβηθήτε από των άποκτεννόντων το σώμα, την δέ ψυχήν μή δυναμένων άποκτείναι φοβήθητε δέ μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα άπολέσαι έν γεέννη»; (Ματθ. 10:28). Ό Χριστός δεν είπε για άλλη Ίεζάβελ και συνδεόμενους μαζί της, «Ιδού βάλλω αυτήν εις κλίνην και τούς μοιχεύοντας μετ’ αυτής εις θλίψιν μεγάλην, εάν μή μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτής, και τα τέκνα αυτής άποκτενώ έν θανάτω, και γνώσονται πασαι αί έκκλησίαι, ότι εγώ είμι ό ερευνών νεφρούς και καρδίας, και δώσω ύμίν έκάστω κατά τα έργα υμών»; (Άποκ. 2:22-23).

Ό Θεός δεν θανάτωσε τον Άνανία και τη Σαπφείρα, πού είπαν ψέμα και προσέβαλαν το Άγιο Πνεύμα; Ό Θεός δεν τύφλωσε τον έλύμα, τον μάγο, πού διέστρεφε τούς ευθείς δρόμους του Κυρίου;

Ό Απόστολος δεν λέγει, «Αποκαλύ­πτεται οργή Θεού άπ’ ουρανού επί πάσαν άσέβειαν και άδικίαν ανθρώπων των την άλήθειαν έν αδικία κατεχόν­των»; (Ρωμ. 1:18). Ό Απόστολος, απευ­θυνόμενος στον καταχραστή της αγά­πης του Θεού, δεν λέγει, «Κατά την σκληρότητα σου και άμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτώ όργήν έν ήμέρα οργής και άποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, ός αποδώσει έκάστω κατά τα έργα αυτού»; (Ρωμ. 2:5-6). Απο­στολικός δεν είναι ό λόγος, «Φοβερόν το έμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος»; (Έβρ. 10:31).

Τέλος, ό Θεός δεν λέγει, «Εγώ ό κτίζων κακά»; (Ήσ. 45:7). Και λόγοι προφη­τικοί, αποστολικοί, κυριακοί δεν είναι οι λόγοι της Γραφής για κρίση και δικαιοκρισία του Θεού, για ανταπόδοση από τον Κύριο κατά τα έργα εκάστου, για αιώνια καταισχύνη, για αιώνια κόλαση, για αιώνιο βασανισμό, για αιώνια δυ­στυχία των άσεβων, κακοποιών και αμετανόητων;

Ό Θεός έχει αγάπη προς τον άν­θρωπο. Αλλά και ό άνθρωπος πρέπει να έχει αγάπη προς τον Θεό και τούς συνανθρώπους του. Και αν δεν έχει αγάπη, αλλά κακίες και κακά έργα, ό Θεός τον τιμωρεί παιδαγωγικώς, για να μετανοήσει και να διορθωθεί, ή παρα­δειγματικώς, για να ιδούν άλλοι και να φυλαχθούν από την αμαρτία ή να μετα­νοήσουν και να διορθωθούν. Ό Θεός τιμωρεί στη γη, τιμωρεί και στην αιω­νιότητα. Και στη μεν γη τιμωρεί από αγάπη και δικαιοσύνη, στη δε αιωνιό­τητα τιμωρεί από δικαιοσύνη. Και συ­νεπώς, όσοι δεν παραδέχονται τον Θεό ως τιμωρό της αμαρτίας και της ασε­βείας, αυτοί αιρετίζουν, διότι παρερ­μηνεύουν μία ιδιότητα του Θεού, την αγάπη, και καταργούν μία άλλη ιδιότη­τα του Θεού, τη δικαιοσύνη. ■ (ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΣΤΑΥΡΟΣ»)

averoph.wordpress.com

https://simeiakairwn.wordpress.com

11 σχόλια:

 1. Ο θεος ΔΕΝ τιμωρει!!! Απλα αρει γοα λιγο την προστασια του προς εμας για διαπεδαγωγηση...το κενο που προκυπτει απο αυτην την αρση της προστασιας του το καλυπτει ο εωσφορος κ γινεται οτι γινεται..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό κατάλαβες εσύ από όλο το κείμενο;

   Διαγραφή
  2. (αν θυμάμαι καλά) Έγραψα πριν ότι συμφωνώ όπως και με εκείνα που λέει παρακάτω σε σχόλιο κάποιος και παραθέτει από τον "άγιο Νεκτάριο" αλλά αν όντως έγραψα έτσι έκανα λάθος γιατί είναι από τον γέροντα Νεκτάριο.

   Διαγραφή
  3. 11;34
   ΕΣΥ,ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;;

   Διαγραφή
 2. Πολυ σωστά τα λες αδελφέ μου!!! Οτι πρέπει να μετανοήσουμε δεν εχει περάσει καν απο το μυαλό μας!!! Πιστεύουμε πως ο ΘΕΟΣ θα ανεχεται τις ανωμαλίες μας....Καταργουμε το νομο του ΘΕΟΥ και τον αντικαθιστούμε με τον ιδιο το διαβολο και μετα περιμενουμε να μας πανε όλα καλά!! Ποσο τυφλοι μπορει να ειμαστε??? Ποσο ανόητοι???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ28 Ιουλίου 2018 - 3:59 π.μ.

  Εγώ αγαπητοί μου φίλοι θα σας θέσω ένα ερώτημα με την επαγγελματική μου ιδιότητα του ιατρού :

  Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα απόστημα στο χέρι σας, το οποίο βρίσκεται στο αρχικό στάδιο.

  Πηγαίνετε λοιπόν σε έναν ιατρό και αυτός - επειδή δεν θέλει να σας ταλαιπωρήσει και να σας πονέσει - σας δίνει απλώς μια αντιβίωση και σας στέλνει σπίτι σας.

  Εσείς όμως θέλετε και μια δεύτερη γνώμη και έρχεστε σ'εμένα.

  Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το απόστημα αυτό δεν θα υποχωρήσει ανώδυνα με αντιβιοτικά, αλλά θα χρειαστεί να διανοιχθεί με νυστέρι, να καθαριστεί και να αποστειρωθεί.

  Η διαδικασία που σας προτείνω εγώ είναι επώδυνη και θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά, αλλά είναι η μόνη που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα.

  Εσείς όμως σκέφτεστε ότι δεν αξίζει τον κόπο να υποστείτε τέτοια ταλαιπωρία για ένα απλό απόστημα, και επιπλέον με κατηγορείτε ότι είμαι υπερβολικά σκληρός και απάνθρωπος προς τον ασθενή.

  Αποφασίζετε λοιπόν να πάρετε απλώς τα αντιβιοτικά που σας πρότεινε ο ...βολικός συνάδελφός μου, ο οποίος δεν θέλει να σας ταλαιπωρήσει άδικα όπως εγώ.

  Δυστυχώς όμως το απόστημα δεν ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά, εξελίσσεται ραγδαία σε γάγγραινα και τελικά αναγκάζονται να σας κόψουν το χέρι για να μην πεθάνετε.

  Ερωτώ λοιπόν :

  Ποιος από τους δύο ιατρούς σας αγαπούσε πραγματικά ;; Ποιος έκανε σωστά την δουλειά του ;; Ποιος τίμησε τον Όρκο του Ιπποκράτη ;;

  Εγώ που σας πρότεινα την επώδυνη και δύσκολη λύση - η οποία όμως θα έσωζε το χέρι σας - ή ο συνάδελφος που δεν ήθελε να σας πονέσει και να σας ταλαιπωρήσει με αποτέλεσμα να χάσετε το χέρι σας ;;

  Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το κείμενο με έχει σκανδαλίσει πολύ, ΔΙΑΦΩΝΩ, και δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος ούτε θεολόγος ούτε κληρικός ούτε και φαύλος.
  Είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος που πιστεύει ότι Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ίσως γιατί είσαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος....... Ισως...

   Διαγραφή
 5. Αδελφοί μου, πως είναι δυνατόν να αναμένουμε την ευλογία, την σκέπη και την προστασία του Κυρίου και Θεού μας, από εθνικές και άλλες συμφορές που βρίσκουν την Ελλάδα, όταν ενώπιον τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) Ελλήνων, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Iron Maiden», την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, ατίμασε τον Τίμιο Σταυρό πετώντας τον περιφρονητικά στο έδαφος, ενώ εκείνη την στιγμή οι Έλληνες αντί να του γυρίσουν την πλάτη, τον χειροκροτούσαν και ζητωκραύγαζαν.

  Δοξάζουμε τον Κύριό μας, διότι είναι Θεός της Αγάπης. Δεν εκδικείται, δεν ανταποδίδει ποτέ κακό αντί κακού. Όταν όμως εμείς Του γυρίζουμε την πλάτη, Τον περιφρονούμε και με τον τρόπο μας Του ζητούμε να «αναχωρήσει» από την ζωή μας, την πόλη και την χώρα μας, τότε Εκείνος θλιμμένος αναχωρεί... Ξεχνούμε όμως ότι όταν φεύγει ο Χριστός, έρχεται δυστυχώς ο διάβολος που σκορπά τον θάνατο, την καταστροφή και πολλές άλλες συμφορές.
  Γέροντας Νεκτάριος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δυστυχως αδερφε μου Γεωργιε η εγκεφαλικη βλαβη που εχει υποστει το με γαλυτερο μερος του Ελληνικου λαου και των πιστων απο τις αποψεις τις αριστερας ειναι ανεπανορθωτη..Ο Θεος να βαλει το Χερι Του..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συμφωνώ με τον κύριο με το ιατρικό παράδειγμα, και επίσεις θα τονίσω ότι τα έχουν ισοπεδώσει όλα και τα φτιάξανε στα μέτρα τους, πίστη, οικογένεια,και διαβάλουν και αλλοιώνουν το σώμα τους και πολλα άλλα, σαν κοινωνία είμαστε βουτηγμένοι στην ανομία και στα σόδομα,διάβασα μόλις και το σχόλιο με τους iron m. Και και ταράχτηκα, σκοτάδι και ζόφος υπάρχει, και μια πλαδαρότητα,εχω ακούσει τελευταία και πολλούς να λένε: μα δεν υπάρχει καλός και κακός, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ένα τουρλουμπούκι που εξυπηρετεί τον αφανισμό, και οταν θέλουν να το κάνουν αυτό χτυπάνε πρώτα στη συνείδηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...