Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Ο Σύλλογος για το Τάμα του Έθνους στρέφεται στην Ρωσία

Ἡ Ρωσία λόγω τοῦ κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια φέρεται νά ἀναλαμβάνει πρωτοβουλία γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος στήν Ἀθήνα ἀνταποκρινόμενη σέ ἀνάλογο αἴτημα τοῦ σωματείου «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»!

Γράφει ὁ Διονύσης ΜακρῆςΒόμβα μεγατόνων μὲ πολιτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἀντίκτυπο σκάει ἐκ τῆς Ρωσίας! Συγκεκριμένα σὲ μία κίνηση μάτ, ἡ ὁποία φέρνει τὰ πάνω –κάτω, προχωρᾶ σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες, ὁ Ρῶσος Πρόεδρος Βλαδίμηρος Πούτιν προκειμένου νὰ ἐνισχύσει τοὺς πατροπαράδοτους διαχρονικοὺς δεσμοὺς μεταξύ του ρωσικοῦ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπαντήσει στὶς ἀμερικανικὲς διεισδύσεις πάσης φύσεως ποὺ παρατηροῦνται αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα στὴν Ἑλλάδα! Ἐκμεταλλευόμενος λοιπὸν τὴν ἀθέτηση τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας ἀλλὰ καὶ τὴν κωλυσιεργία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐκπληρώσουν μία ὑπόσχεση ποὺ ἐδόθη ἀπὸ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς τοῦ 1821 καὶ δὴ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, φέρεται πὼς ἔδωσε ὁ ἴδιος τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῆς Μόσχας στὴν ἀνέγερση μεγαλοπρεποῦς Ὀρθοδόξου ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὴν Ἀθήνα, τὸ γνωστό μας ὡς Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ἀφορμὴ στὴν πρωτοβουλία αὐτῆς τῆς Μόσχας ἀποτέλεσε ἐπιστολὴ ποὺ ἐστάλη στὸ τέλος τοῦ 2017 μέσω τῆς Ρωσικῆς πρεσβείας τῆς Ἀθήνας πρὸς τὸν κ. Πούτιν ἀπὸ τὸ Σωματεῖο «Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους»! Στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ πέραν τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ ὅλου θέματος καὶ τῆς σύνδεσής του μὲ τὸν τότε κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ὡς γνωστὸν εἶχε διατελέσει καὶ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας σημειωνόταν μεταξύ ἄλλων ἡ ἀνάγκη ἐπίσπευσης τοῦ ἔργου, λόγω τῆς συμπλήρωσης 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν! Στὴν ἐπιστολὴ ἐπίσης καταγράφονταν ἀναλυτικὰ τὰ νομικῆς φύσεως καὶ ὄχι μόνο ἐμπόδια ποὺ συνέβαλαν ὥστε νὰ μὴν ἐκπληρωθεῖ ἐγκαίρως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἐζητεῖτο ἡ βοήθειά του.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Μόσχα φέρεται νὰ ἀνταποκρίνεται θετικῶς προκειμένου ἀφενὸς μὲν νὰ ἀπαντήσει ἐμμέσως στὴν αὐξημένη φίλο-ἀμερικανικὴ προπαγάνδα ποὺ παρατηρεῖται ἐντόνως ἐπὶ τῆς παρούσης ἄθεης κυβέρνησης Τσίπρα, κάνοντας ἐντόνως αἰσθητὴ τὴν παρουσία τῆς Ρωσίας στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀφετέρου νὰ συσφίξει ἀκόμη περαιτέρω τοὺς δεσμοὺς τῶν δύο ὁμόδοξων λαῶν, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν μία χαλάρωση μετὰ τὰ μεθοδικὰ ἀνοίγματα τῆς Ρωσίας στὴν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν λόγω τῆς προσπάθειας δημιουργίας ρήγματος στὴν νοτιοανατολικὴ πτέρυγα τοῦ ΝΑΤΟ!

Ἡ διπλωματικὴ αὐτὴ πρωτοβουλία τοῦ Ρώσου προέδρου, σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πηγές, φέρεται νὰ ἔγινε κατόπιν συνεννοήσεως καὶ μὲ τὸν Ρῶσο Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ παρελθὸν εἶχε ἐκφραστεῖ μὲ πολὺ κολακευτικὰ λόγια καὶ εἶχε ἐπαινέσει τὴν ὅλη πρωτοβουλία καὶ προσπάθεια τοῦ Σωματείου «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Οἱ ἴδιες πηγὲς ὑποστηρίζουν ὅτι ἐπειδὴ ἡ Μόσχα εἶναι πεπεισμένη ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας δὲν πρόκειται, οὔτε σκοπεύει νὰ ἀνταποκριθεῖ σὲ αἴτημα συνεργασίας καὶ θὰ προβεῖ σὲ χίλιες δύο δικαιολογίες προκειμένου νὰ ἐμποδίσει τὴν ἀνέγερση τοῦ Τάματος θὰ στηριχθεῖ ἀποκλειστικὰ στὴν συνεργασία μὲ τὸ Σωματεῖο «Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν».

Καὶ ἡ συνεργασία αὐτὴ θὰ ἀποβλέπει πρωτίστως στὴν εὕρεση καί ἐξαγορὰ χώρου σὲ κεντρικὸ σημεῖο τῆς Ἀθήνας ἀλλὰ καὶ σὲ ὅποιες ἐπιπλέον χρηματοδοτήσεις ἀπαιτηθοῦν πέραν τοῦ ποσοῦ τῆς μεγάλης δωρεᾶς τοῦ ζεύγους Ἰωάννη καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστόπουλου… Πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ ὁ πρόεδρος τοῦ Σωματείου Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος ἀλλὰ καὶ μέλη τοῦ σωματείου θὰ μεταβοῦν λίαν συντόμως στὴ ρωσικὴ πρωτεύουσα προκειμένου νὰ συντονίσουν τὸ ὅλο ἔργο, μιᾶς καὶ ὁ χρόνος ἐπίτευξης του εἶναι μόλις τρία ἔτη!

Ὁ Ρῶσος πρόεδρος Βλ. Πούτιν μέσω τῆς κίνησης αὐτῆς θεωρεῖ βέβαιο ὅτι ὄχι μόνο θὰ κερδίσει τὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀλλὰ θὰ δώσει μὲ τὸν πλέον καλύτερο τρόπο τὴν ἀπάντηση στὴν Παγκόσμια Τράπεζα, ἡ ὁποία προσφάτως ὑποστήριξε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τροχοπέδη στὴν ἀνάπτυξη τῶν λαῶν (βλ. ρεπορτὰζ σελ 7-9)!
Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἔχει ὑπόψη του τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 8ης Ἰουνίου τοῦ 2012, ἡ ὁποία καθορίζει ὡς χρονικὸ ὁρίζοντα ἀποπερατώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὸ ἔτος 2021, ἀλλὰ καὶ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Μαρτίου, περὶ σειρᾶς πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπετείου αὐτῆς. «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, σταθμίσασα τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλες σχεδὸν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (Ἀλβανίας στὰ Τίρανα, Σερβίας στὸ Βελιγράδι, Ρουμανίας στὸ Βουκουρέστι, Ρωσίας στὴ Μόσχα, Γεωργίας στὴν Τυφλίδα κ.λπ.), κατὰ τὴν παρελθοῦσα δεκαετία καὶ ἐν μέσω δυσμενεστάτων οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν προϋποθέσεων καὶ ὅρων, ἔχουν ἀνεγείρει ὑπὸ τὴν μορφὴ τάματος περικαλλεῖς Καθεδρικοὺς Ναοὺς μὲ ἐντυπωσιακὲς οἰκοδομικὲς ἐγκαταστάσεις, Πνευματικὰ Κέντρα, γραφεῖα κ.λπ., ἀποφάσισε τὴν ἀνέγερση μεγάλου Συνοδικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Βυζαντινῆς Παραδόσεως, μὲ μεγαλοπρεπῆ Καθεδρικὸ Ναό, ἀφιερωμένο στὸν Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μὲ χρονικὸ ὁρίζοντα ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου τὸ ἔτος 2021, δηλαδὴ διακόσια χρόνια μετὰ τὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία», ἀναφέρει τό σχετικό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Πέραν τούτου τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας εὐελπιστεῖ ὅτι θὰ προσεγγίσει ἀκόμη περαιτέρω τοὺς Ἕλληνες Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι στὴ συντριπτικὴ πλειονότητά τους ὑποστηρίζουν καὶ συμβάλουν ποικιλοτρόπως στὴν ὅλη προσπάθεια ἐκπλήρωσης τῆς ὑπόσχεσης τῶν ὁπλαρχηγῶν τοῦ 1821. Μέσω αὐτοῦ ἄλλωστε ἡ Ρωσία ἐμμέσως θὰ συμμετάσχει στοὺς πανηγυρικοὺς ἑορτασμοὺς ποὺ θὰ πραγματοποιηθοῦν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα γεγονὸς ποὺ θὰ ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη καί πιό οὐσιαστική ἀπάντηση στὴν ἐκστρατεία προπαγάνδας ποὺ ἐπιχειρεῖται μέσω τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας.
Ἡ ἄθεη κυβέρνηση Τσίπρα

Ἡ κυβέρνηση ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν δύναται νὰ ἐμποδίσει τὴν ρωσικὴ αὐτὴ πρωτοβουλία, φοβούμενη μὴν βρεθεῖ ἀντιμέτωπη μὲ τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Βέβαια ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἐπιχειρήσει νὰ τορπιλίσει ἐκ νέου τὸ ὅλο ἐγχείρημα μέσα ἀπὸ περίπλοκες νομικὲς διαδικασίες ἀδειοδότησης τοῦ ἔργου… Ἐπίσης μπορεῖ νὰ ἐπικαλεσθεῖ κατ’ ἐντολὴν τῆς Οὐάσιγκτον ὅτι ἡ ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀποτελεῖ θέμα ποὺ ἀφορᾶ μόνο τὴν ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ νὰ ἀναλάβει ἡ ἴδια τὸ κόστος ἀνέγερσής του, ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ρωσικὴ παρέμβαση. Βέβαια ὑπάρχουν δηλώσεις πολιτικῶν, ὅπως λ. χ. τοῦ Θεοδωράκη ἀπὸ τὸ Ποτάμι ἀλλὰ καὶ πράξεις πολιτικῶν, ὅπως τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ποὺ ἴσως λόγω ἱστορικῆς ἄγνοιας κι δυτικῆς προπαγάνδας ἐναντιώνονται στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ὡστόσο, ὅτι καὶ νὰ συμβεῖ τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι ὁ Ρῶσος Πρόεδρος Βλαδίμηρος Πούτιν μὲ μία ἁπλὴ κίνηση, ποὺ δὲν τοῦ ἐπιφέρει κανένα τεράστιο κόστος καταφέρνει, νὰ δηλώνει τὴν παρουσία τῆς Ρωσίας στὴν Ἑλλάδα σὲ μία χρονικὴ περίοδο ποὺ οἱ ΗΠΑ ἀγωνίζονται μὲ κάθε τρόπο θεμιτὸ ἢ καὶ ἀθέμιτο νὰ χτυπήσουν διαχρονικὲς ἀξίες ποὺ μᾶς ἑνώνουν μὲ τοὺς Ρώσους καὶ ὄχι μόνο.
Τί Εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

Τάμα τοῦ Ἔθνους ἦταν ὑπόσχεση τῶν Ἑλλήνων ἐπαναστατῶν τοῦ 1821 πρός τόν Χριστό γιά τὴν ἀνέγερση ἑνὸς Ἱεροῦ Ναοῦ ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τόν Ὀθωμανικὸ ζυγό. Ἐμπνευστὴς τοῦ τάματος θεωρεῖται ὀ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ ὁποῖος καὶ τὸ πρότεινε στοὺς συναγωνιστές του, ἐνῶ ὁ ἴδιος μεσολάβησε ἐπὶ δυναστείας τοῦ Ὄθωνα προκειμένου νὰ ἐκδοθοῦν δύο σχετικὰ βασιλικὰ διατάγματα (1834 και 1838). Ὁ Ναὸς θὰ ἦταν ἀφιερωμένος στὸν «Σωτήρα» Χριστό, ὅπως ἀποφασίσθηκε μὲ εἰδικὸ ψήφισμα κατὰ τὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση του 1829[1], ἐν συνέχεια ὑπογράφτηκε ἀπὸ τὸν κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ δημοσιεύθηκε ὡς διάταγμα στὴν «Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως» μὲ τὸν τίτλο «Περὶ ἀνεγέρσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος ἐν Ἀθήναις»[2]. Σὰν πιθανὲς τοποθεσίες γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, εἶχαν κατὰ καιροὺς προταθεῖ τό Ζάππειο, ὁ Ἐθνικὸς Κῆπος ἤ τό Ἀττικὸ Ἄλσος. Ἀπὸ τὸ 1838 μέχρι τὸ 1968 ἔγιναν ἀπὸ διάφορες προσωπικότητες πάρα πολλὲς προσπάθειες («Οἱ προτάσεις γιὰ Πανελλήνιο Ἡρῶο τοῦ Εἰκοσιένα (1830-1930)», Μνήμων 17(1995), σ. 37-68 τῆς Ἀναπληρωματικῆς Καθηγήτριας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων Θεοδώρας Μαρκάτου http: // dx.doi.org /10.12681 /mnimon.524., οἱ σημαντικότερες τῶν ὁποίων εἶναι : α) Τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος γιὰ περιοχὲς περὶ τὴν Πλ. Ὁμονοίας ἢ τὴν Πλ. Θεάτρου ἢ τὴν ὁδὸ Πανεπιστημίου, β) τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Α΄ τὸ 1870 γιὰ τὴν Πλ. Ὁμονοίας, γ) τοῦ Θρασύβουλου Ζαΐμη τὸ 1870 γιὰ τὴν Πλ. Ὁμονοίας, δ) τοῦ Δημήτριου Βικέλα τὸ 1908 στὸν Λυκαβηττό, ε) τοῦ Σπυρίδωνος Λάμπρου τὸ 1910 στὸ Ζάππειο, στ) τοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη τὸ 1918, ζ) τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ὡς Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν κατασκευὴ στὸν Λόφο Ἀρδηττοῦ τὸ 1928, η) τοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη ὁ ὁποῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔθεσε τὸν θεμέλιο λίθο τοῦ μνημείου τὴν 30.3.1930 στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως. Ἡ κατασκευή, ὡστόσο, τοῦ ναοῦ δὲν πραγματοποιήθηκε ἕως σήμερα, παρότι τὸ θέμα ἀνακινήθηκε κατὰ καιροὺς.

Τὴν περίοδο τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας, τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1968 ὁ δικτάτορας πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαδόπουλος ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ ἑπόμενο ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖο συμπληρώνονταν 140 χρόνια ἀπὸ τὸ 1829, θὰ ξεκινοῦσε ἡ κατασκευὴ τοῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος στά Τουρκοβούνια ὡς ἐκπλήρωση τοῦ «τάματος». Ἡ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ ἐγκρίθηκε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1969 σὲ κοινὴ συνεδρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου καὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου, τὸ Μάιο συγκροτήθηκε μία ἀνώτατη ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ ἔργου μὲ πρόεδρο τὸν Παπαδόπουλο καὶ μέλη τόν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, τόν Παττακό, τό Μακαρέζο κ.ἄ. καὶ τὸν Ἰούνιο συστάθηκε ἕνα Εἰδικὸ Ταμεῖο γιὰ τὴ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τοῦ ἔργου. Συγκροτήθηκε ἐπίσης ἕνα Γνωμοδοτικὸ Συμβούλιο, στὸ ὁποῖο ἀρνήθηκε νὰ συμμετάσχει ὁ πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἀμίλκας Ἀλιβιζάτος, θεωρώντας ὅτι τὸ τάμα εἶχε ἤδη ἐκπληρωθεῖ μὲ τὴν ἀνέγερση τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν (!!!). Ἐλλείψει ἀρχιτεκτόνων πρόθυμων νὰ σχεδιάσουν τὸ ναό, προκηρύχθηκαν ἀπὸ τὸ 1970 ὡς τὸ 1973 τρεῖς διαγωνισμοί, στοὺς ὁποίους κατατέθηκαν 73 προτάσεις, ἀλλά, καθὼς καμία ἀπὸ αὐτὲς δὲν κρίθηκε ἱκανοποιητική, οἱ διαγωνισμοὶ κηρύχθηκαν ἄγονοι, ἀλλὰ τὰ ποσὰ τῆς προκήρυξης διανεμήθηκαν σὲ «ἐπαίνους». Τὸ Εἰδικὸ Ταμεῖο συγκέντρωσε 230 ἑκατομμύρια δραχμὲς ἀπὸ δάνεια, 45 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ καὶ 180 ἑκατομμύρια ἀπὸ εἰσφορὲς καὶ δωρεές, χάρη στὴν προπαγανδιστικὴ ἐκστρατεία τοῦ καθεστῶτος γιὰ τὸ μεγαλοπρεπὲς ἔργο. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1974, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Παπαδόπουλου, ἀνακοινώθηκε ὅτι τὰ 406 ἀπὸ τὰ 453 ἑκατομμύρια ποὺ εἶχε συγκεντρώσει τὸ Ταμεῖο εἶχαν καταναλωθεῖ (!!!) δίχως νὰ ἔχουν γίνει οὔτε τὰ σχέδια τοῦ ναοῦ καὶ τὸ ἔργο ἐγκαταλείφθηκε. Σήμερα διεξάγεται δικαστικὴ ἔρευνα γιὰ τὸ θέμα αὐτό.

Τὸ 2008 ἱδρύθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ΦΕΚ 853Β/25.9.1997) http:// www.fotgrammi.gr /index.php/2009-07-02-13-22-08/2009-07-02-13-41-29?showall τό Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/380———l—-r με σκοπὸ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀποκλειστικὰ μὲ ἔξοδα τοῦ Ἱδρύματος καὶ τοῦ Σωματείου, χωρὶς νὰ διαθέσει ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία χρήματα. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν 8.6.2012 ἐξέδωσε σχετικὴ ἀπόφαση http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=1517&what_sub=d_typou , νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μέχρι τὴν 200η επέτειο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἀκολούθησαν πολλὲς ἄλλες σχετικὲς ἐγκύκλιοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἄνω τῶν ἑξήντα Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν, δηλαδὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνο προφορικῶς ἀλλὰ καὶ γραπτῶς ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος – τοῦ Τάματος Κολοκοτρώνη –Καποδιστρίου. Στίς 13 Φεβρουαρίου τοῦ 2017 το θέμα ἀνακινήθηκε ἐκ νέου, ὅταν 16 βουλευτὲς τοῦ κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν σχετικὸ ἐρώτημα στή Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, γιὰ νὰ τὸ ἀποσύρουν ὅμως, στὴ συνέχεια, λόγω τῶν ἀντιδράσεων ποὺ προκλήθηκαν ἀπό μέρους τοῦ προέδρου τοῦ κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη!!!

Παραπομπὲς

Τὸ περιεχόμενο τοῦ H’ Ψηφίσματος εἶχε ὡς ἑξῆς: «Η Δ’ Ἐθνικὴ Συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων νομίζει ἑαυτὴν εὐτυχῆ, γενομένη τὸ ὄργανον δὶ’ οὐ τὸ Ἔθνος ἐκπληροὶ τὸ πλέον ἐφετὸν τῶν χρεῶν του, τὸ νὰ ἀναπέμψη τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τὸν Θεόν, ὅστις ἔδειξε τοιαῦτα θαύματα διὰ τὴν σωτηρίαν του. Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσιν ὁριστικῶς καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ Κράτους ἐπιτρέψωσιν, θέλει ἀνεγερθῆ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν καθέδραν αὐτῆς, Ναὸς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος»

Φύλλο ἐφημερίδας «Ἔθνος» της 6 Ἰανουαρίου 1969, σέλ. 5: «Εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν θὰ ἀνεγερθῆ ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος»

(Οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες ἐλήφθησαν ἀπὸ τὴν Βικιπαίδεια)


http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=2117&obcatid=1

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...