Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

EΓΚΩΜΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

EΓΚΩΜΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝἌξιον ἐστὶν Πρωτάτου,

ἡ Βασίλισσα τοῦ Ἄθω.

Μονοτρόπων(Μοναχών) γλυκασμός,

Θεῖος ἔρως ὁ ἐμός.Κουκουζέλισσα Παρθένε,

Ἰωάννου εἰ τὸ «Χαῖρε».

Λαύρας κύδος τῶν Πατέρων,

τῶν Ὁσίων καὶ Ἀγγέλων.

 Τῶν πιστῶν Παραμυθία,

Ἄνασσα παντὸς Κυρία.

Λυσιπήμων(που απαλλάτει των θλίψεων) τῶν δεινῶν,

ἀσθενούντων καὶ πτωχῶν.

 
Πορταϊτισσα Ἰβήρων ,

ἔμπλεος χαρίτων ,μύρων.

Θυρωρὸς ἡμῶν τοῦ βίου,

πειρασμῶν,κινδύνων, ρύου.

 
Τριχεροῦσα Θεοτόκε,

Γεδεὼν ἔνδροσε πόκε.

Χεῖρας ὕψωσον ταχέως,

Ὀρθοδόξων σῶσον γένος.

 
Γῆθος(χαρά) Ἀκαθίστου Ὕμνου,

σκέπη κραταιὰ ἐγίνου

Τῶν τὸ «χαῖρε» Σοὶ λεγόντων,

τάξον εἰς μονὰς τῶν ζώντων.
 

Φοβερὰ εἰ Προστασία,

Δέσποινά μου Παναγία.

Φόβος οὖσα τῶν δαιμόνων,

παύουσα παθῶν καὶ πόνων.

 Ὦ Γερόντισσα Μαρία,

τράνωσον γλωσσάν , καρδίαν,

τοῦ γεραίρειν σὲ ἀμέμπτως,

ἡ Μητράνανδρος Παρθένος.

 Ἐπακούουσα Ζωγράφου,

ἡ Φιλόστοργος τοῦ Ἄθω.

Θρέψον ἐντολῶν Χριστοῦ μου,

Τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοῦ μου.

 
Ἄκουσον ἡμῶν τὸν πόθον.

Δίωξον ψυχῆς τὸν φόβον.

Γοργοϋπήκοε ὦ Μήτηρ,

Παῦσον μου, αἰτῶ, τὴν λύπην.

Στόργισον(στοργή) ἀγάπης ζέσιν.

Φίλησόν τῷ σῷ ἱκέτη.

Τοῦ Χριστοῦ Γλυκοφιλοῦσα,

ἡ τὰς θλίψεις ἀναιροῦσα.

 Ὄλβιζον(πλούτισον) ἡμᾶς σῶν μύρων,

κατανύξεως δακρύων

Ὦ μυρέλαιε Παρθένε,

ἠδυπνόοων κήπων ,Χαῖρε.

Τρῖβον δεῖξον μετανοίας,

καὶ ὁδοὺς τῆς σωτηρίας.

Ὁδηγήτρια Κυρία,

Θελξικάρδια(που θέλγει την καρδιά), γλυκεῖα.

Στίχοι-Μουσική: π.Διονύσιος Ταμπάκης

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...