Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

O Προφήτης Ηλίας για τον Γέροντα Ευμένιο: "Τώρα έχω δουλειά, πρέπει να πάω στην Κρήτη να πάρω τον Εύμένιο"

Μία γυναίκα, τυροκόμος, Μαρία τό όνομα, ειδοποιεί τον Γέροντα ότι ό άδελφός της ό Γιώργος στήν Αθήνα χαροπαλεύει στον Ευαγγελισμό καί νά κάνουν μιά Λειτουργία γι' αύτόν. Λέει τότε ό Γέροντας στον πατέρα Ιερόθεο:
-Νά κάνουμε, παιδί μου, μιά νυχτερινή Θεία Λειτουργία στήν Αγία Παρασκευή, μία έκκλησία λίγο έξω άπό τό Μοναστήρι, άλλά νά μήν τό μάθουν οί πατέρες. Θά πάς τά πράγματα εσύ μετά τον Εσπερινό καί θά έλθεις στις 12 τά μεσάνυχτα στο κελλί μου, νά πάρουμε καί τήν Ιωάννα, τήν αδελφή μου, νά πάμε νά λειτουργήσουμε καί νά έπιστρέψουμε χωρίς νά καταλάβει κανείς τίποτε.

Ήθελε ό Γέροντας, άπό την μεγάλη του ταπείνωση, να γνωρίζουν όσο τό δυνατόν λιγότεροι ό,τι έπραττε για τούς συνανθρώπους του. Έτσι καί έγινε. Έκανε την προετοιμασία ό πατήρ Ιερόθεος καί πηγαίνει τό βράδυ μαζί μέ την άδελφή τού Γέροντα στο κελλί του, γιά νά τον συνοδεύσουν στην έκκλησία. Έχει πιάσει, έν τώ μεταξύ, μεγάλη κακοκαιρία καί βρέχει καταρρακτωδώς. Παίρνουν τον Γέροντα σχεδόν σηκωτό καί φθάνουν στην Αγία Παρασκευή μουσκεμένοι. Παρ' όλα αύτά ξεκινούν τήν Ακολουθία καί τελεί ό Γέροντας τήν Θεία Εύχαριστία. Τελειώνουν, έπιστρέφουν στο Μοναστήρι καί πηγαίνουν τό πρωί στήν Ακολουθία χωρίς νά άντιληφθεί κανείς τίποτα. Βγαίνοντας άπό τό Καθολικό τούς πλησιάζει ό πατήρ Εύμένιος καί τούς λέει περιγελώντας:

-Ωραία τά κάνατε, άνθρωπος δεν κατάλαβε τι κάνατε όλη τήν νύχτα.
Στις δέκα τό πρωί τηλεφωνεί ή κυρία Μαρία άπό τήν Αθήνα νά τούς ένημερώσει, ότι ό άδελφός της είναι άνέλπιστα καλά, μέ μία άπότομη μεταβολή τής καταστάσεως τής ύγείας του καί τότε τήν πληροφόρησαν γιά τήν Λειτουργία πού είχε τελέσει ό Γέροντας Εύμένιος καί τις προσευχές του γιά τον άδελφό της.

(...)
Μια γυναίκα άπό τά Χανιά, ή οποία είχε πάει μέ μία φίλη της μιά-δυό φορές στά Ρούστικα στον Γέροντα Εύμένιο, τον βλέπει στον ύπνο της νά τής λέει: -Αφού έχεις πρόβλημα, γιατί δεν πας στόν γιατρό; Πήγε έκείνη στον γιατρό καί πράγματι διαπιστώθηκε ότι έχει γυναικολογικό πρόβλημα όγκολογικής φύσεως. Ενώ είναι στο Ηράκλειο καί κάνει ακτινοβολίες, συζητά μέ μία άλλη άσθενή πού έκανε καί έκείνη άκτινοβολίες καί άναφέρει ό,τι τής είχε πει ό Γέροντας Εύμένιος, ό όποιος εκείνες τις ήμερες έτοιμαζοταν γιά τήν μεταδημότευσή του γιά τήν Άνω Πόλη.
Η κυρία αύτή ήταν άπό κάποιο μέρος τής Βουλγαρίας και λέει στήν γυναίκα, ότι πριν λίγες μέρες είχε δει στον ύπνο της τον Προφήτη Ήλία στο πύρινο άρμα του καί τής είπε:
- Τώρα έχω δουλειά, πρέπει νά πάω στην Κρήτη νά πάρω τον Εύμένιο.
Καί έκείνη τήν ή μέρα κοιμήθηκε ό Γέροντας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΟΥΣΙΑ.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ. Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ


https://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/02/blog-post_504.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...