Σάββατο 21 Ιουλίου 2012

Δὲν ξεχνῶ! Ὁ Ἀττίλας πάντα ἀπειλεῖ!

Τοῦ Γιώργου Παπαθανασόπουλου
 
Δὲν ξεχνώ οτι πρὶν ἀπὸ 38 χρόνια αὐτὴ τὴν ἡμέρα ὁ Ἀττίλας εἰσέβαλε στὴν Κύπρο καὶ ἀκόμη μὲ τὴ στρατιωτικὴ βία κατακρατεῖ τὸ 35% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία, αὐτὸ τὸ ἑξάμηνο, ἀσκεῖ τὴν Προεδρία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Δὲν ξεχνώ οτι ἀκόμη δὲν ἔχει ἀνοίξει ὁ φάκελος τῆς προδοσίας γιὰ νὰ γίνει γνωστὸς ὁ ρόλος τῆς χούντας πρὶν καὶ κατὰ τὴν εἰσβολή.
 
Δὲν ξεχνώ οτι ὁ Ἀττίλας μὲ περισσότερη ἀγριότητα ἐπεξέτεινε τὴν κατοχή του στὰ ἐδάφη τῆς Μεγαλονήσου, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα εἶχε ἀποκατασταθεῖ ἡ Δημοκρατία καὶ διεξήγοντο εἰρηνευτικὲς διαπραγματεύσεις στὴ Γενεύη. Ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ γίνεται σαφὲς ὅτι γιὰ τὴν εἰσβολὴ πρόσχημα ἦταν ἡ χούντα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἀπειλὴ γιὰ τοὺς Τουρκοκυπρίους.
 
 
 
Δὲν ξεχνώ οτι οἱ κυβερνήσεις στὴν Τουρκία μπορεῖ νὰ ἔρχονται καὶ νὰ παρέρχονται, ἀλλὰ ἡ στρατηγική της γείτονος μένει ἡ ἴδια καὶ σὲ μεγάλο βάθος χρόνου, ἀθέατο στοὺς ἀδαεῖς καὶ ἀφελεῖς. Δὲν ξεχνώ οτι ἡ Τουρκία ξέρει πολὺ καλὰ νὰ παίζει τὸ παιχνίδι τῆς προπαγάνδας. Χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα, μεταξὺ τῶν ὁποίων, τὸν πληθυσμιακό της ὄγκο, τὸ πλούσιο μπαξίσι, τὴ γεωγραφική της θέση, τὴν εἰκόνα τῆς μετριοπαθοῦς ἰσλαμικῆς δημοκρατίας, γιὰ νὰ διαστρέφει τὴν πραγματικότητα καὶ νὰ παρουσιάζει μία μαγικὴ εἰκόνα. Ἡ νεοοθωμανικὴ προπαγάνδα θεωρεῖται ὡς μία ἀπὸ τὶς πιὸ πετυχημένες στὴν παγκόσμια ἱστορία, συναγωνιζόμενη αὐτὲς τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας καὶ τῆς ΕΣΣΔ. Ἀκόμη καὶ ὁ κατακλυσμὸς τῆς Ἑλλάδας μὲ τουρκικὰ σίριαλ εἶναι μέρος τῆς ἐπίδρασης ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ νεοοθωμανοὶ νὰ ἀσκήσουν στὸ θυμικὸ τῶν Ἑλλήνων, γιὰ νὰ τοὺς πείσουν ὅτι ἡ καλή, ἡ ἰδανικὴ κοινωνία – μὲ σεβασμὸ στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν παράδοση... – εἶναι ἡ τουρκικὴ – μουσουλμανικὴ κοινωνία.Δὲν ξεχνώ οτι ἡ σύγχρονη Τουρκία ὁμιλεῖ γιὰ θρησκευτικὲς ἐλευθερίες καὶ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνικῶν μειονοτήτων, ἀφοῦ τὶς ἔχει ἐξοντώσει μὲ γενοκτονίες καὶ μὲ συνεχεῖς, βίαιες καὶ ὁμαδικὲς ἀπελάσεις. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς μιλᾶνε μὲ αὐθάδεια καὶ ἀναίδεια γιὰ ἀξίες καὶ γιὰ δικαιώματα προκαλώντας τὴ νοημοσύνη καὶ τὴν αἰσθητικὴ κάθε πολιτισμένου ἀνθρώπου. Μοιάζουν μὲ τὸν ἐξολοθρευτὴ τοῦ παραμυθιοῦ ποὺ ἔδωσε τὴν ἐλευθερία καὶ ἐπέβαλε τὴν εἰρήνη στὰ νεκρὰ θύματά του...Τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων, Ἑβραίων, Ἀλεβιτῶν καὶ Κούρδων θὰ δοθοῦν ὅταν ὑποκύψουν πλήρως στὴ θέληση τοῦ νεοντιβανίου, ἢ ὅταν ἀφανιστοῦν. Γιὰ ἐπικοινωνιακοὺς καὶ οἰκονομικοὺς – τουριστικοὺς λόγους οἱ Τοῦρκοι ἐπιτρέπουν νὰ τελοῦνται Λειτουργίες σὲ ἐρειπωμένες ἐκκλησιὲς καὶ σὲ ἰσοπεδωμένα μοναστήρια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀφοῦ ἔχουν ἐξοντωθεῖ ὅλοι οἱ Ἕλληνες ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ. Δουλεύουν μὲ τέχνη πάνω στὸ συναίσθημα τῶν Ρωμηῶν καὶ οἰκοδομοῦν πρὸς τὰ ἔξω θετική, ἀλλὰ ψεύτικη εἰκόνα.

Δὲν ξεχνώ πως καὶ ἡ παραμικρὴ ὑποχώρηση σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ σημαίνει καίριο κτύπημα στὴν ὕπαρξη ὁλοκλήρου του Ἑλληνισμοῦ. Οἱ νεοοθωμανοὶ τὸ γνωρίζουν αὐτὸ ἄριστα. Ὁρισμένοι Ἕλληνες θέλουν νὰ τὸ ἀγνοοῦν. Ὁ Ἀττίλας πάντα ἀπειλεῖ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ τὴν Ἑλλάδα. Χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴ Μεγαλόνησο, στὴ Θράκη καὶ στὸ Αἰγαῖο. Καὶ πρέπει κάποτε νὰ ἀποκτήσουμε ἐλευθερία κινήσεων καὶ ἐνεργειῶν. Δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ εἴμαστε συνεχῶς ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ πολέμου ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ νὰ θέτουμε οἱ ἴδιοι τὴ χώρα μας ὑπὸ ἀπαγόρευση ὡς πρὸς τὴν ΑΟΖ καὶ τὴν ὑφαλοκρηπίδα. Δὲν εἶναι δυνατὸ ὅπου ἐνοχλεῖται ἡ Τουρκία νὰ μὴν ἰσχύει τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ οἱ Διεθνεῖς Συμβάσεις.Δὲν ξεχνώ οτι κατὰ τὴ νεοοθωμανικὴ ἀντίληψη τοῦ κ. Νταβούτογλου οἱ Ἕλληνες ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ Διασπορὰ καὶ προέρχονται ἀπὸ τὶς ἀλησμόνητες Πατρίδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι ὑπὸ την «προστασία» του, γιατί τοὺς θεωρεὶ «παιδιὰ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας». Δεν κρύβει δηλαδὴ τὸ ὅραμά του νὰ ξαναγίνουν οἱ Ἕλληνες ραγιάδες.

Δὲν ξεχνώ οτι ἡ Τουρκία θεωρεῖ τὸ παλαίφατο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τοπικό ( της Κωνσταντινούπολης) «τουρκικὸ ἵδρυμα», ποὺ ὑπόκειται στὴν ἐποπτεία καὶ στὸν ἔλεγχο τοῦ Νομάρχη τῆς Πόλης καὶ τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης. Μὲ τὴν ἀντίληψη αὐτὴ ἡ Τουρκία ἀπαιτεῖ νὰ συνεργάζεται μὲ τὴν κρατικὴ διοίκηση καὶ νὰ ἐφαρμόζει τοὺς κείμενους Νόμους, ὅσο κι ἂν αὐτοὶ εἶναι προφανῶς ἄδικοι καὶ ἀντίθετοι μὲ τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες. Παράδειγμα ἡ δήμευση τῶν περιουσιῶν τῆς ὁμογένειας καὶ τὸ κλείσιμο τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Δὲν ξεχνώ οτι μεθοδικὰ οἱ νεοοθωμανοὶ προωθοῦν τὸ ἰσλαμικὸ τόξο στὰ Βαλκάνια, ποὺ τὸ συνδέουν μὲ τὸ ἀνάλογο τῶν παρακαυκασίων ἰσλαμικῶν χωρῶν. Στὴ στρατηγικὴ αὐτὴ περιλαμβάνεται καὶ ἡ ὑποστήριξη τῶν Σκοπίων σὲ ὁποιοδήποτε σχέδιό τους σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Τέλος χωρις νὰ ξεχνώ τη νεοοθωμανικὴ στρατηγική της δὲν μνησικακῶ, οὔτε ἔχω ἀρνητικὰ συναισθήματα γιὰ τοὺς γείτονες, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι ἀπόγονοι ἐξισλαμισμένων Ἑλλήνων, μεγάλος ἀριθμὸς τοὺς εἶναι καταπιεσμένοι Ἀλαβίδες καὶ Κοῦρδοι, ἐνῶ ἀρκετοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ παραμένουν κρυπτοχριστιανοί. Θέλω νὰ ζήσουμε εἰρηνικὰ καὶ σεβόμενοι ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Δὲν μπορῶ ὅμως νὰ ὑποχωρήσω στὶς ἀρχές μου καὶ στὸ δίκαιο, ἐπειδὴ αὐτὸ θέλει νὰ μοῦ ἐπιβάλει ἡ ἡγεσία τῆς χώρας τους.
 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...