Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

ΦΟΒΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ

Ο παπά - Δημήτρης Γκαγκαστάθης, αναφέρει ένα συγκλονιστικό θαύμα σε μια επιστολή:

“...Πλήν όμως σού γράφω τό έξης: Εάν πήγε ή αδελφή σου σε γυναίκες πού κάνουν τά μάγια, δεν γίνεται τίποτας. Πρέπει να έξομολογηθή καί μετανοήση καί τότε μπορεί να θεραπευθή. Έάν έχει πάει σε τέτοια πράγματα θα σάς παρακαλέσω να μού αφήσετε ήσυχον, διότι έρχονται τά δαιμόνια καί μέ κοροϊδεύουν. Τό έχουν κάνει άλλοι καί μού έλεγαν οι δαίμονες, είναι δικό μας τί κοπιάζεις...

Εγώ θα άγωνισθώ όσον ήμπορώ, καίτοι είμαι αμαρτωλός... Θα έξαντλήσω τό παν. Δεν θέλω να σάς άπογοητεύση ό σατανάς. Να σταθήτε ακλόνητοι εις την πίστιν τού Χριστού καί την ζωντανή Θρησκείαν μας, πού δείχνει θαύματα εις τούς πιστεύοντας, μέ αγνή καρδιά...
Σάς συγχαίρω πού μέ γράφεται ότι δεν πήγατε εις τις μάγισσες καί ούτε εις την σκέψιν σας. Αυτό πολύ μέ ευαρέστησε. Να άφήσωμε τον Χριστόν καί να πηγαίνωμεν μέ τον Σατανάν; Παρατηρήσατε εκείνους τούς ανθρώπους πού συνεργάζονται μέ τούς δαίμονας, ούδεμία προκοπήν κάνουν.
Πέρυσι, τον Ιούνιον, εύρισκόμαν εις την Αμφιλοχίαν μέ τό λείψανο τού Αγίου Βησσαρίωνος. Μέ πήραν σε ένα σπίτι πού τό βράδυ έβλεπαν διάφορα πονηρά πνεύματα, όχι εις τον ύπνον, αλλά ξυπνητοί καί τούς ανησυχούσαν.

Θεώρησαν καλόν να μού πάρουν εις τό σπίτι να τούς κάνω αγιασμόν, διότι είχα καί τον Αγιον. Όταν πήγα αισθάνθηκα φόβον, διότι έπρόκειτο να γίνη πόλεμος μέ τούς δαίμονας. Τελειώνοντας τον αγιασμόν βλέπω εις μίαν γωνίαν να κάθεται μία γραία περίπου 80 χρόνων. Έάν την έβλεπες την φοβάσαν. Πραγματικό οργανον τού διαβόλου καί συνεργάτης αυτών. Την έκαμα μερικές έρωτήσεις, αλλά έδειχνεν ή παρουσία της. Μετά τούς λέγω: “" Εάν δεν πάρετε την γριά, να την πηγαίνετε να έξομολογηθή καί να καθαρισθή, θα πάθετε πιό χειρότερα”. Όλα γίνονται έπί της γής, αλλά μέ τον Σταυρόν διαλύονται τά πάντα...”.
Δεν θέλω να στεναχωρεθήτε, ότι περνά από εμένα καί ημπορώ θα τό κάμνω. Νοερώς θα εύρίσκωμαι είς τό πλευρόν σας συμπαραστάτης. Να παρακαλήτε την χάριν των Ταξιαρχών καί αυτοί θα κανονίσουν τά πράγματα δια το αγαθόν καί συμφέρον της ψυχής../ Η Θρησκεία μας είναι ζωντανή εις τούς πιστεύοντας...

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΜΑΓΙΑ. 60 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΓΕΙΑΣ.
ΑΡΧΙΜ. ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΝΑΣ 

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/08/60_24.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...