Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

''Εβραίοι και κομμουνισμός''

Το κυριώτερον πλήθος των Εβραίων ήλθεν εις την Ρωσσίαν κατόπιν της διαιρέσεως της Πολωνίας εις 3 μέρη κατά τα τέλη του 18 αιώνος.
Από την εποχήν αυτήν έγινε η Ρωσσία, η οποία δεν εγνώριζε πριν σχεδόν Εβραίους, η κυριοτέρα φωλεά των Εβραίων εις τον κόσμον. Το γεγονός τούτο ήτο προορισμένον να παίξει μεγάλον ρόλον εις την περαιτέρω ιστορίαν της Ρωσσίας…

…Ο κοινωνικός παρασιτισμός των Ιουδαίων εξελίσσετο ανενόχλητος. Ακόμη κατά το 1890 έζει εις την Ρωσσίαν ένα τέταρτον του εκατομμυρίου Ιουδαίων εκ της πωλήσεως οινοπνεύματος εις τους χωρικούς…

…Εις τας χείρας των Εβραίων συνεκεντρούντο ολίγον κατ’ ολίγον μέγα μέρος πλούτου, όχι μόνον των αποικισμών αλλά και ολοκλήρου του ρωσσικού κράτους. Κατά την προεπαναστατικήν περίοδον, μεγάλος αριθμός τραπεζών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ευρίσκετο εις χείρας Εβραίων…

…Η φυσική κλίσις ενός μεγάλου μέρους των Εβραίων επαναστατών δια τας ιδέας του διεθνούς σοσιαλισμού, εξηγείται από της ονομαζομένης ιουδαϊκής αφομοιώσεως. Οι αφομοιούμενοι είναι άνθρωποι που εξερριζώθησαν από την ιδικήν των εθνικήν γην, που απεσπάσθησαν από τον εθνικόν των πολιτισμόν χωρίς όμως να δυνηθούν να αφομοιωθούν οργανικώς εις ένα άλλο περιβάλλον, εις έναν άλλον εθνικόν πολιτισμόν. Είναι άνθρωποι που στέκονται μεταξύ και έξω των εθνών και των πολιτισμών, άνθρωποι που διάκεινται εχθρικώς προς κάθε τι το εθνικόν και οργανικόν, πρεσβεύουν δε τον τεχνητόν διεθνισμόν.Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...