Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Την 8ην εσπερινήν ώραν της χθες
κατά την πλατείαν αγίου Φιλίππου
αστυνομικός κλητήρ συνώδευε δύο συγγενείς
του γυναίκας΄πολίταί τινές τας εξέλαβον ως κοινάς,
έρριψαν τα λογάκια των, έπειτα επετέθησαν και διά λίθων
και τον επλήγωσαν κατά την κεφαλήν,
ότε ο κλητήρ ξιφουλκήσας τους κατεδίωξε, υποστηριχθείς
υπό ενός αξιωματικού και της περιπόλου της χωροφυλακής,
άνευτης βοηθείας του οποίου εκινδύνευε και η ζωή του.
*

Κυρία τις χθες μ.μ. διερχομένη πλησίον
του Μεγάλου Μοναστηρίου,μικρού δειν απεστερείτο
των εν θυλακίω της χρημάτων ,
ένεκα τηςεπιδρομής εναντίον του χρηματικού,
ενός στρατιώτου, του ΗλίαΠροκοπίου ή Σκουλίκη,
ενός Μπαμπά εκ Σμύρνης και ενός Μάρκου
Άσπαρη εκ Λαμίας , τριών δεδοκιμασμένων κλεπτών.
Οι δύο πολίται συνελήφθησαν.
*

Χθες κατά την 8ην ώραν της εσπέρας ο εκ μεγαλουπόλεως
Ιωάν. Δημητρακόπουλος, εμβαλωματής,
εκτύπησεν ανηλεώς και επλήγωσε κατά την
κεφαλήν τον δωδεκαετή Ιωάννην Γ. Πετρόπουλον,
λούστρον, διότι του πήγε μόνον μόνον
μίαν κ' εξήντα.Ο κτυπήσας συνελήφθη.
*

Πυρκαϊά εξερράγη εις τας 3 μ.μ. χθες εις τον
επί της οδού Ομήρου σταύλον της κυρίας Καμάρα,
γενόμενον παρανάλωμα του πυρός.
Απόσπασμα πυροσβεστών υπό τον υπολοχαγόν
κ. Πηνειώ καταφθάσαν εμπόδισε
να μεταδοθή το πυρ.
*

Ο διευθυντής του Διδασκαλείου παρέδωκεν
εις την Αστυνομίαν μαθητάς του Βαρβακείου
και ένα βαφέα συνάψαντα χθες περί
την 10 ώραν περί το Διδασκαλείον
φοβερόν πετροπόλεμον.
*
Εις την συνοικίαν Φρεατύος εις αλιεύς Λάζ. Σούτσος
επλήγωσεν ένεκα έριδος τον Χρόνην Φούντη
ή Σουφρά εις την κοιλίαν,
έπειτα έβαλε γυναικεία ρούχα και
ητοιμάζετο να απέλθη
εις το πλοιάριόν του,
ότε αναγνωρισθείς συνελήφθη.
*
Οι αδιατίμητοι ιχθύες του ιχθυοτροφείου Στυλίδος επωλήθησαν
σήμερον εν τη κεντρική αγορά αντί δρ. 3 & 1/2 και 4 & 1/2.
*

Τιμαί κρεάτων-
Εν τη κεντρική αγορά, βόειον δρ. 2, αμνών 1,60-1,80.
Εν τη πλατεία Ψυρρή , τω παλαιώ Θεάτρω και τη οδώ Βύσσης,
βόειον δρ. 2, αμνών 2.
Εν τη οδώ Κολοκοτρώνη, βόειον 1,80, αμνών 1,60-1,80
και εν τη οδώ Αδριανού βόειον 2, αμνών 1,80.

 [ περιοδικόν Μη Χάνεσαι, 1883]

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...