Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Σεραφείμ των Ελλήνων προς κυβέρνηση Τσίπρα: «Η Εκκλησία, «εν διωγμώ» από την Κυβέρνησή Σας! Θα προσφύγουμε στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δ

Άξιος! 


Ο  Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ σε επιστολή του με θέμα «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» και αποδέκτες τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξιο Τσίπρα και με κοινοποιήσεις στον κ. Πάνο Καμμένο και τον Υπουργό Παιδείας  Νίκο Φίλη χαρακτηρίζει ρατσιστική την μετατροπή μόνο για τους Ορθοδόξους μαθητές –τριες του μαθήματος των Θρησκευτικών σε θρησκειολογία. Σημειώνει μάλιστα πως θα θέσει το θέμα στην επερχόμενη συνεδρίαση της Ιεραρχίας στις αρχές Οκτωβρίου. Αν συνδυάσουμε αυτή την επιστολή με την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου κκ Ιερώνυμου για το μάθημα των θρησκευτικών, θα κατανοήσουμε ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις με την Ιεραρχία να παίρνει επιτέλους πρωτοβουλίες.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή:
᾿Αριθμ. Πρωτ. 930 ᾿Εν Πειραιεί τη 20η Σεπτεμβρίου 2016
Κύριε Πρόεδρε,
Εξαιτούμαι την επιείκειαν Σας διά την όχληση της επιστολής μου. Ως έχων όμως την ευθύνη της διαποιμάνσεως της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς, ειςτην κανονικήν δικαιοδοσία της οποίας φοιτούν εβδομήντα χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, και ως μέλος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναγνωρισμένος από την Ελληνική Πολιτεία με το από 8/3/2006 ΠΔ (ΦΕΚ 65/9.3.2006 τ. ΝΠΔΔ), απευθύνομαι προς την εξαίρετη προσωπικότητά Σας διά να αντιμετωπίσετε ένα εξόχως σοβαρό θέμα απομειώσεως, υποβαθμίσεως, ευτελισμού και θρησκευτικού ρατσιμού εις βάρος της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, που διαπράττει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως θα Σας αποδείξω αμέσως.
Κατά τις προγραμματικές Σας δηλώσεις όταν αναλάβατε την ευθύνη διακυβερνήσεως της Χώρας με την ψήφο του Ελληνικού Λαού δηλώσατε ότι : «Είμαι κάθε λέξη του Συντάγματος» και αυτό Σας τιμά ιδιαιτέρως, αλλά θα πρέπει, Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, και να το αποδεικνύετε καθημερινώς. Στο αρθρ. 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι : « 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις», βασικό πρόταγμα της Γαλλικής Επαναστάσεως, από την οποίαν εμπνέεται ο κομματικός Σας σχηματισμός και η Αριστερά της οποίας ηγείσθε.
Η Κυβέρνησή Σας με την πλειοψηφία της στην Βουλή των Ελλήνων, στις 11/5/2016 ψήφισε τον Νόμο 4386 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ. Α΄), όπου στο αρθρ. 55 «Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» και στην παρ. 5 νομοθέτησε τα ακόλουθα: «5. Στο άρθρο 16 του Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄86) και 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος η της Εβραικής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος η της Εβραικής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραικής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα».
Τα νομοθετηθέντα ασφαλώς συνάδουν με την αρχή της ελευθερίας της Θρησκευτικής Συνειδήσεως που προβλέπει το Σύνταγμα της Χώρας (αρθρ. 13) και είναι ταυτόσημα με τα ισχύοντα για τους Έλληνες Μουσουλμανόπαιδες, μαθητές και μαθήτριες της Μουσουλμανικής μειονότητας, διά τους οποίους κατ’ έτος διορίζονται με απόφαση του αρμοδίου επί της Παιδείας Υπουργού τριακόσιοι «Ιεροδιδάσκαλοι» κατόπιν προτάσεων των 3 Μουφτειών της Θράκης διά την διδασκαλία του Κορανίου και μόνον. Δι’ αυτήν την δημοκρατικήν Σας ευαισθησία ειλικρινώς Σας συγχαίρω. Τίθεται όμως αναπόδραστα το ερώτημα, ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μόνον οι μειοψηφίες στην Ελλάδα; Κι ακόμη προκύπτει το έλλογο συμπέρασμα ότι τα όσα δηλώνει ο αγαπητός Υπουργός επί της Παιδείας κ. Ν.Φίλης, ευκαίρως ακαίρως ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι μονομολογιακό και πρέπει να «εκσυγχρονισθή» είναι ανακριβέστατο, διότι όπως αποδεικνύεται ανωτέρω το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ελλάδα είναι πολυομολογιακό. Προκύπτει όμως και κάτι δυστυχώς τρομακτικά βαρύτερο, ότι από τον Εξοχώτατο Υπουργό επί της Παιδείας κ. Ν. Φίλη, τον οποίον έχω ευεργετήσει ανακαλέσας έγκλησι και αγωγή μου διά συκοφαντικές αναφορές εις βάρος μου της εφημερίδος «ΑΥΓΗ» επί της Διεθύνσεώς Του, και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Του, εκδιπλώνεται ένας εμπαθής Θρησκευτικός ρατσισμός εις βάρος της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας, την οποίαν θεωρούν ως παρίαν της Ελληνικής Πολιτείας, παρά τις προβλέψεις του ισχύοντος Συντάγματος. Με την πρόσφατη απόφαση, αντιστρατεύονται και περιφρονούν πλήρως την απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος περί διατηρήσεως του ορθοδόξου χαρακτήρος του μαθήματος των Θρησκευτικών διά τους Ορθοδόξους Ελληνόπαιδες και μετατρέπουν το μάθημα σε θρησκειολογική «σούπα» και ποδοπατούν προκλητικά και απομειώνουν ανεπίτρεπτα την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, την οποία θέτουν σε ήσσονα μοίρα από τις Μουσουλμανική και Εβραική θρησκευτικές παραδοχές και το Ρωμαιοκαθολικό Δόγμα που είναι ανεκτά κατά το Σύνταγμα στη χώρα.
Θα πρέπει να διερωτηθή κάθε άνθρωπος καλής θελήσεως και ελπίζω και Εσείς Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε, ο Εξοχώτατος Υπουργός κ. Νικ. Φίλης και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μόνο για τους Ορθοδόξους μαθητές –τριες «αναστοχάζονται»; Διατί δεν τολμούν να «αναστοχαστούν» διά τους Έλληνες μουσουλμάνους μαθητές –τριες και να τους υποχρεώσουν να διδάσκονται και το Ευαγγέλιο μαζί με το Κοράνιο; Διατί δεν τολμούν να «αναστοχαστούν» και για τους Έλληνες Εβραίους μαθητές –τριες και να τους υποχρεώσουν να διδάσκονται και την Καινή Διαθήκη μαζί με την Παλαιά; Διατί δεν τολμούν να «αναστοχαστούν» και για τους Έλληνες Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές –τριες και να τους υποχρεώσουν να διδάσκονται και την ορθόδοξη θέση διά το «Πέτρειο» δόγμα του Παπισμού και τα πλαστογραφημένα «στηρίγματά» του, ψευδοκωνσταντίνειο δωρεά, ψευδοπιπίνειο δωρεά, ψευδοισιδώρειες διατάξεις και ψευδοκλημέντεια;
Όταν στο Μουσουλμάνο Μουφτή, Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζετε το έννομο ασφαλώς δικαίωμά του, όχι μόνον να καθορίζη ως περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών διά τους Έλληνες Μουσουλμανόπαιδες, το Κοράνιο, αλλά και να προτείνη και να διορίζη ουσία τους διδάσκοντες αυτό, όταν στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, αναγνωρίζετε το έννομο ασφαλώς δικαίωμα, όχι μόνον να καθορίζη το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών διά τους Έλληνες Εβραιόπαιδες, με την διδασκαλία της Τορά και του Ταλμούδ, αλλά και να προτείνη και να διορίζη ουσία Όταν στο Μουσουλμάνο Μουφτή, Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζετε το έννομο ασφαλώς δικαίωμά του, όχι μόνον να καθορίζη ως περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών διά τους Έλληνες Μουσουλμανόπαιδες, το Κοράνιο, αλλά και να προτείνη και να διορίζη ουσία τους διδάσκοντες αυτό, όταν στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, αναγνωρίζετε το έννομο ασφαλώς δικαίωμα, όχι μόνον να καθορίζη το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών διά τους Έλληνες Εβραιόπαιδες, με την διδασκαλία της Τορά και του Ταλμούδ, αλλά και να προτείνη και να διορίζη ουσία τους διδάσκοντας αυτά, κατά παρέκκλιση των οικείων πινάκων αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, όταν στην τετραμελή(!!!) Ρωμαιοκαθολική Ιεραρχία της Ελλάδος, αναγνωρίζετε το έννομο ασφαλώς δικαίωμά Της, όχι μόνον να καθορίζη ως περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών διά τους Έλληνες Ρωμαιοκαθολικόπαιδες, την Ρωμαιοκαθολική Κατήχηση του Βατικανού (εκδ. Κάκτος), αλλά και να προτείνη και να διορίζη ουσία τους διδάσκοντας αυτήν και πάλι κατά παρέκκλιση των οικείων πινάκων αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, δεν αποτελεί δυσμενεστάτη διάκριση θρησκευτικού ρατσιστικού περιεχομένου, η καταστρατήγηση από το Υπουργείο Παιδείας διά την Ορθόδοξη Καθολική του Χριστού Εκκλησία και την 82μελή Ιεραρχία Της, των αναγνωριζομένων στις υπόλοιπες στη χώρα Θρησκευτικές Κοινωνίες εννόμων δικαιωμάτων, στο υψίστης σημασίας θέμα της μεταλαμπαδεύσεως εις την διάδοχη γενεά των ζωπύρων της πίστεως;
Παρέλκει να αναφέρω, Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ότι οι σχετικές ρυθμίσεις διά την μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών των Ελλήνων Ορθοδόξων μαθητών -τριων σε θρησκειολογία, εκτός από πρόδηλη όπως απέδειξα παραβίαση της αρχής της ισονομίας και της συνταγματικής ισότητος, είναι ευθέως αντισυνταγματικές όπως έχει κριθή με δύο Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. την 3356/1995 και 2176/1998 καθώς και τη γνωστή τελεσίδικη απόφαση 115/2012 του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
Προσφεύγω λοιπόν εις την εγνωσμένη ευθυκρισία Σας διά να Σας θέσω αυτό το κολοσσιαίας σημασίας θέμα που δημιούργησε ακρίτως ο επί της Παιδείας Υπουργός Σας, απομειώσεως, περιφρονήσεως, δυσμενούς διακρίσεως και θρησκευτικού ρατσισμού εις βάρος της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας και να παρακαλέσω διά την άμεση ανάκληση της σχετικής αποφάσεως που καταστρατηγεί την συνταγματική αρχή της ισότητος των Ελλήνων και ευτελίζει πλήρως την Ορθόδοξη Εκκλησία, αντιμετωπίζοντάς την μέσα στην Ελληνική έννομη τάξη ως κατώτερη από το Ισλάμ, τον Ιουδαισμό και την Ρωμαιοκαθολική αίρεση και ως αναξία σεβασμού και τιμής.

Στην προσεχή τακτική σύγκλιση της Ιεραρχίας από 4 έως 7 Οκτωβρίου ε.ε., θα θέσω το θέμα στη διάσταση που Σας αναφέρω, ως θέμα υψίστης σημασίας διά την αυτοσυνειδησία, την νομική κατάσταση και τη συνταγματική αναγνώριση της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας στην Ελλάδα και θα ζητήσω εάν εμμείνετε σε αυτή την προδήλως άδικη εις βάρος της Εκκλησίας διάκριση, να κηρύξη εαυτήν, η Εκκλησία, «εν διωγμώ» από την Κυβέρνησή Σας και να προσφύγη σε όλα τα Διεθνή fora και στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ερμηνεύει αυθεντικά την Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρώμης, καταγγέλουσα αυτήν την βάναυση εις βάρος Της και του ποιμνίου Της δυσμενεστάτη διάκριση θρησκευτικού ρατσισμού.
Ευελπιστώ ότι το αίσθημα δικαίου που Σας διακατέχει θα επαναστατήση απέναντι σ’ αυτή την πρόδηλη παραβίαση της ισονομίας και της Δημοκρατίας στην Πατρίδα μας, που ασφαλώς ως μη νομικός δεν έχετε αντιληφθή την αντιδημοκρατική διάστασή της εις βάρος της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας και θα αποδώσετε ο,τι ισχύει διά τους μαθητάς της Μουσουλμανικής, Εβραικής και Ρωμαιοκαθολικής θρησκευτικής παραδοχής και εις τους μαθητάς της Ορθοδόξου Πίστεως. Τίποτα περισσότερον, τίποτα ολιγότερον.
Ο αείμνηστος Καθηγητής μου του Ρωμαικού Δικαίου Δημ. Γκόφας έλεγε ότι για να βρης το δίκιο σου πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις : α) να έχης δίκιο, β) να μπορής να το διεκδικήσης και γ) να βρεθή ο άνθρωπος που θα στο αποδώση.
Στην προκειμένη περίπτωση Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε η Ορθόδοξη Εκκλησία ασφαλώς έχει δίκιο. Το διεκδικώ λοιπόν, εκ προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, και των 70.000 μαθητών, -τριων της Μητροπολιτικής δικαιοδοσίας που διακονώ, ενώπιόν Σας, που είσθε ο ανώτατος Κυβερνητικός Άρχων, και μένει το ζήτημα εάν Εσείς θέλετε να μας το αποδώσετε.
Εύχομαι να το πράξετε και να αποσκορακίσετε μια καταφανή αδικία, διατί αυτό επιτάσσει η δημοκρατική Σας συνείδηση, αυτό επιτάσσουν οι αρχές Σας.
Εκ προοιμίου Σας ευχαριστώ!

Μετά τιμής
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜΤα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...