Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΟ ΖΥΜΩΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

Αφού έχουμε αναμμένο ένα αγνό μελισσοκέρι και το θυμιατό με μοσχοθυμίαμα μπροστά στην Εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας, λέμε τις παρακάτω προσευχές και μετά αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Πρώτα Σταυρώνουμε το αλεύρι με τα τρία δάκτυλά μας λέγοντας :

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν· Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου. Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου· ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου· γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

«Κύριε, Σὲ εὐχαριστοῦμεν δι΄ αὐτήν τήν ἁγίαν ὣραν καί ᾑμέραν πού μᾶς ἀξίωσες νά ζῶμεν καί μέ τά ἁμαρτωλά χέρια μᾶς να ζυμώνωμεν τά Πανάχραντα Δῶρα τῆς Ἀγάπης Σου. Σέ παρακαλοῠμεν, κατάπεμψον τό Πανάγιόν Σου Πνεῠμα, Αὐτό πού φωτίζει καί ἁγιάζει τους ἐλπίζοντας εἰς Σέ καί πού εὐλογεῐ ὃλα τά ὀρατά καί ἀόρατα, μέ τά Μυστήρια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Σέ παρακαλοῠμεν, εὐλόγησον καί ταῠτα τά Δῶρα διά νά γίνουν καλά καί εὐπρόσδεκτα εἰς το Ἃγιόν Σου Θυσιαστήριον καί νά τά δεχθῆς, ὃπως ἐδέχθης Ἄβελ τά δῶρα, Νῶε τάς θυσίας, Ἀβραάμ τάς ὁλοκαρπώσεις, Μωυσέως καί Ἀαρῶν τάς ἱερωσύνας, Σαμουήλ τάς εἰρηνικάς, ὡς προσεδέχθης τήν Δοξολογίαν τῶν Ποιμένων, τά Δῶρα τῶν Μάγων, τά Δάκρυα τοῠ Πέτρου καί τήν μετάνοιαν τοῠ Δαβίδ καί τοῠ Ληστοῠ. Σέ παρακαλοῠμεν να μᾶς ἀξιώσεις να Σοῦ τά προσφέρωμεν πάντοτε μέ καθαράν καρδίαν, πίστιν ἀκαταίσχυντον, ἀγάπην ἀνυπόκριτον, πλησμονήν σοφίας, περιποίησιν τῶν ἐντολῶν Σου, προσθήκην Θείας Χάριτος, μετάνοιαν διηνεκῆ, και τῆς Σῆς Βασιλείας οἰκείωσιν. Ἀμήν.

Ως το τέλος του ψησίματος της Θείας Προσφοράς, με ευλάβεια και φόβο Θεού, λέμε και τις πιο κάτω προσευχές :
«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
«Ὑπεραγία Θεοτόκε Σῶσον Ἡμᾶς».
«Ἃγιοι Ἀρχάγγελοι και Ἄγγελοι πρεσβεύσατε ὑπέρ ήμῶν».
«Σταυρέ τοῠ Χριστοῠ Σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει Σου».
«Ἃγιοι τοῠ Θεοῠ πρεσβεύσατε ὑπέρ ήμῶν».

Τελειώνοντας, επισφραγίζουμε με το : Δι' εὐχῶν των ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Τα υλικά για το πρόσφορο είναι τα ακόλουθα : Μαγιά βασιλικού Τιμίου Σταυρού, ¾ μαλακό σιτάρι (άσπρο) και ¼ σκληρό σιτάρι κίτρινο, νερό (χωρίς χλώριο από πηγή αν είναι εύκολο). Αλάτι ή λάδι δεν βάζουμε. Αλείφουμε ένα ταψάκι με αγνό ελληνικό μελισσοκέρι αφού πρώτα το ζεστάνουμε λίγο. Απαραίτητη και η ξύλινη σφραγίδα.

http://tribonio.blogspot.gr/2014/11/blog-post_27.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...