Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

ΚΑΤΩ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ! ΚΥΡΗΓΜΑ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΗΡΩΪΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ


ΟΧΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ «ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Αριθμ.Πρωτ.1107  
  ο δέκατος και ενδέκατος αποστολικός κανόνας
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, αδελφοί χριστιανοί, θά σας ερμηνεύσω δύο ιερούς Κανόνες. Τόν δέκατο καί τόν ενδέκατο Αποστολικό Κανόνα. Ό δέκατος Κανών λέει ότι αν ένας χριστιανός προσευχηθεί, έστω καί σέ ένα σπίτι, μέ κά­ποιον «άκοινώνητο», αυτός νά αφορίζεται.
«Άκοινώνητο» λέγουμε εκείνον πού ή Εκκλησία, γιά παιδαγωγικό λόγο, άπέκοψε άπό τήν σύναξη των πιστών γιά τήν Θεία Κοινωνία. Είναι «άκοινώνητος» αυτός, γιατί δεν μπορεί νά λάβει τήν Θεία Κοινωνία. Ό «άκοινώνητος» λέγεται καί «αφορισμένος», χωρισμένος δηλαδή άπό τό σώμα των πιστών, πού μετέχουν στην Αγία Τράπεζα του Θεού γιά τήν Θεία Κοινωνία. Μέ αυτόν τόν «άκοινώνητο» δέν επιτρέπεται κανείς χριστιανός νά προσευχηθεί μαζί του. "Αν τό κάνει αυτό, όχι μόνο σέ Ιερό Ναό, άλλα καί σέ ένα ιδιωτικό σπίτι, αυτός πρέπει νά αφοριστεί, λέγει ό Κανόνας μας έδώ.
2.   "Ας προσέχουμε, αδελφοί μου χριστιανοί, μήπως άπό καλή διάθεση γί­νουμε παραβάτες του έδώ Κανόνα μας. Γιατί μπορεί κάποιος νά πεΐ:
Ή προ­σευχή είναι καλό πράγμα. 'Άς κάνω λοιπόν μιά προσευχή μέ αυτόν τόν αφορισμένο, πού βρέθηκε στό σπίτι μου. Μπορεί έτσι νά τόν προσελκύσω καί νά μετανοήσει. Όποιος τό κάνει αυτό είναι παραβάτης του Κανόνα μας έδώ καί πρέπει νά αφοριστεί καί αυτός, γιατί, όποιος προσευχηθεί μέ αφορισμένο -γνωρίζοντας ότι είναι αφορισμένος - καταφρονεί τήν Εκκλησία πού τόν αφό­ρισε, ότι δήθεν άδικα έπραξε (ή Εκκλησία).
 Τό νόημα τοϋ Κανόνας μας, αδελ­φοί μου χριστιανοί, είναι ότι πρέπει νά έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία καί κοινωνία μέ αυτήν. Έάν ή Εκκλησία διακόπτει τήν κοινωνία της μέ κάποιον, πρέπει καί ό πιστός χριστιανός νά διακόπτει τήν κοινωνία του μ' αυτόν, γιατί έτσι έπραξε ή Μητέρα του Εκκλησία. Όταν όμως λέμε νά διακόπτουμε τήν κοινωνία μέ έναν «άκοινώτητο», μέ έναν δηλαδή αφορισμένο, εννοούμε νά διακόπτουμε τήν κοινωνία προσευχής μόνο μαζί του καί δέν εννοούμε ότι απα­γορεύεται νά συνομιλούμε ή νά επικοινωνούμε επαγγελματικά μαζί του.
Κατά τόν Κανόνα μας έδώ καταδικάζεται καί ή συμπροσευχή μέ τους αιρε­τικούς, γιατί οί αιρετικοί, άφού προσεχώρησαν σε αίρεση, έπαυσαν νά έχουν κοινωνία μέ τήν πραγματική Εκκλησία, δηλαδή τήν "Ορθόδοξη Εκκλησία. Οί αιρετικοί είναι «άκοινώνητοι», γιατί δέν μπορεί νά λάβουν τήν Θεία Κοινωνία. Καί ό δέκατος λοιπόν Αποστολικός Κανόνας πού μελετάμε μας απαγορεύει νά συμπροσευχόμαστε μέ άκοινωνήτους, έστω καί σέ ιδιωτικό σπίτι ακόμη, πολύ περισσότερο μας τό απαγορεύει αυτό σέ Ιερό Ναό.
Πονούμε πραγματικά όταν ακούμε, όχι μόνο, άλλα καί βλέπουμε, συμπροσευχές μεγαλόσχημων ρασοφό­ρων μέ τους αιρετικούς Παπικούς, ακόμη καί μέ αυτόν τόν ίδιο αιρετικό Πάπα. Ό αγιασμένος Γέροντας Πατήρ Πα'ί'σιος μας λέγει ότι γιά νά προσευχηθούμε μέ κάποιον πρέπει νά έχουμε τήν ίδια πίστη μέ αυτόν. Αλλά ό Πάπας καί οί Παπικοί, όπως μάς τό λέγει ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς καί τόσοι άλλοι άγιοι Πατέρες καί Οικουμενικές Σύνοδοι, είναι αιρετικοί. "Οσοι κληρικοί καί λαϊκοί συμμετέχουν στίς συμπροσευχές με τους άκοινωνήτους Παπικούς ή άλλους αιρετικούς, πρέπει νά αφορίζονται κατά τόν δέκατο Αποστολικό Κανόνα. - Πώς έγίναμε έτσι, αδελφοί χριστιανοί; "Ας μάς ελεήσει ό Θεός γΓ αυτές τίς ωμές παραβάσεις των Ιερών Κανόνων, πού βλέπουμε νά γίνονται στίς μέρες μας.
4. Στό ίδιο πνεύμα του δεκάτου Αποστολικού Κανόνος είναι καί ό επόμενος ενδέκατος Αποστολικός Κανόνας, ό όποιος λέει ότι όποιος κληρικός, ένας ιερέας, «συνεύξηται», προσευχηθεί δηλαδή μέ έναν άλλο καθηρημένο ιερέα, νά καθαιρεθεί καί αυτός. Αλλά γεννάται τό ερώτημα: Γιατί είναι αμαρτία νά συμπροσευχηθεί ένας κληρικός μέ ένα άλλο καθηρημένο κληρικό; Ό καθηρη-μένος κληρικός ανήκει πλέον στην τάξη τών λαϊκών καί σάν λαϊκός - βιώνοντας τήν μετάνοια βέβαια γιά τήν αμαρτία πού διέπραξε καί καθαιρέθηκε - μπορεί, σάν λαϊκός, λέγω,νά συμμετέχει καί στην θεία Λειτουργία καί στην Θεία Κοι­νωνία. Επιτρέπεται λοιπόν ένας Ιερεύς νά συμπροσευχηθεί με έναν καθηρη­μένο κληρικό στην τάξη τών λαϊκών ευρισκόμενο. Γι' αυτό, έκείνο τό «συνεύξηται» πού λέγει ό Κανόνας, δέν πρέπει νά τό ερμηνεύσουμε ώς νά «συμπροσεύχεται», άλλα ώς νά «συλλειτουργήσει». "Ενας λοιπόν κληρικός απαγορεύεται όχι νά προσευχηθεί μέ έναν καθηρημένο κληρικό, άλλα νά συλ­λειτουργήσει μαζί του. "Αν όμως επιμένουμε καί θέλουμε νά ερμηνεύσουμε τόν Κανόνα μας ότι απαγορεύει στό κληρικό νά συμπροσευχηθεί μέ ένα καθη­ρημένο κληρικό, τότε πρέπει νά υποθέσουμε ότι ό κληρικός αυτός είναι όχι μόνο καθηρημένος άλλα καί αφορισμένος άπό τήν Εκκλησία. "Ετσι ερχόμαστε στην περίπτωση του προηγουμένου δεκάτου Κανόνα. Έάν λοιπόν κατά τόν προ­ηγούμενο δέκατο Αποστολικό Κανόνα ό λαϊκός αφορίζεται, αν συμπροσευχη­θεί μέ αφορισμένο, τότε ό κληρικός όχι μόνο αφορίζεται, άλλα καί καθαιρείται, άν συμπροσευχηθεί μέ έναν καθηρημένο και συνάμα αφορισμένο κληρικό. Οι παπικοί καί οί άλλοι αιρετικοί είναι, ξαναλέγουμε, «άκοινώνητοι», άφοΰ δέν μπορούμε νά τελέσουμε μαζί τους τήν Θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσουμε μαζί τους άπό τό "Αγιο Ποτήριο. Γι' αυτό λέγονται «άκοινώνητοι»· επειδή δέν μπορούν νά μετέχουν στην Τράπεζα του Θεοΰ καί νά κοινωνήσουν μαζί μας. Πώς λοιπόν συμπροσεύχονται μέ τους άκοινωνήτους παπικούς δικοί μας με-γαλοσχήμονες κληρικοί; Είναι δυνατόν νά άκουστεϊ άπό τόν Θεό μας αυτή τους ή προσευχή; Συγχωρήσατε μας "Αγιοι Πατέρες, γιατί είμαστε αδιάφοροι σέ τέ­τοιες ωμές παραβάσεις τών Ιερών σας Κανόνων καί ίκετεύσατε τόν Κύριο νά μήν μάς τιμωρήσει καί μάς πάρει τήν Χάρη Του γιά τήν αδιαφορία μας αυτή. Σεις όμως, αδελφοί χριστιανοί, μή βλέπετε τό δικό μας κακό παράδειγμα, άλλα νά είστε αγωνιστές καί θερμοί υπερασπιστές τών ιερών Κανόνων τών Αγίων Πατέρων της Όρθόδοξης Πίστης μας. Βλέποντας έμείς οί κληρικοί σας τόν δικό σας θερμό ζήλο γιά τήν πίστη καί τήν διαμαρτυρία σας καί τόν αγώνα σας γιά τίς συμπροσευχές δικών μας μεγαλόσχημων κληρικών μέ τους άκοινωνή-τους Παπικούς καί άλλους αιρετικούς, ξυπνάμε άπό τήν αδιαφορία μας καί ξε­χυνόμαστε καί έμείς μαζί σας σέ ιερό αγώνα γιά τίς παρατηρούμενες καταπατήσεις τών ιερών Κανόνων.
Κάτω ό Παπισμός καί ό Οικουμενισμός καί ψηλά τά λάβαρα, της άμωμήτου πίστης μας τά λάβαρα!


Μέ πολλές ευχές,
+ Ό Μητροπολίτης Γόρτυνος
 καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...