Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Νὰ ἑτοιμαζόμαστε ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἐν Χριστῷ τοὺς ἐπερχόμενους διωγμοὺς καὶ τὰ μαρτύρια.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ
Τριαδικὸς Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο κατ’εἰκόνα Του καὶ καθ’ὁμοίωσιν, τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ ζήσει ἐν ἀπολύτῳ ἁγιωσύνῃ καὶ ἀγαθωσύνῃ καὶ νὰ καταστεῖ κατὰ χάριν πρόσωπο εἰς τέλος, πορευόμενο ἀναμαρτήτως στὴν αἰώνια δωρησαμένη θεϊκὴ πορεία του.


Δυστυχῶς, γνωρίζουμε ὅλοι τί συνέβη στὸν Παράδεισο. Ἀλλὰ ἐπίσης, εὐτυχῶς, γνωρίζουμε καὶ τὴ δωρεὰ τοῦ Μεσσίου Ἰησοῦ ποὺ προσέφερε στὸν κόσμο ἡ ἔλευσίς Του.
Πλῆθος ἐντίμων καὶ φιλοτίμων ἀνθρώπων ἀνὰ τοὺς αἰῶνας Τὸν εὐχαρίστησαν καὶ Τὸν εὐχαριστοῦν, Τὸν δοξολόγησαν καὶ Τὸν δοξολογοῦν, Τὸν ἀκολούθησαν καὶ Τὸν ἀκολουθοῦν, Τὸν λάτρευσαν καὶ Τὸν λατρεύουν καὶ ὅταν καὶ ὅπου χρειάζεται θυσιάζουν  τὰ πάντα καὶ τὴ ζωή τους, ὁμολογοῦντες τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ δικαιοσύνη Του. Κι’αὐτὸ, ἔτσι ἁπλᾶ, ἀπὸ ἀγάπη στὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν προσφορὰ ἕως θυσίας ὑπὲρ τοῦ πλησίον, χάριν ἀληθείας καὶ δικαιοσύνης. Ἐν τούτοις ἀκούστηκε ἐσχάτως στὴ Σουηδία, νὰ ἰσχυρίζονται κάποιοι ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελοῦν σήμερα τὸν πρώτιστο κίνδυνο στὸν κόσμο!!!
Ἐκπληρώνεται ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «...εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν...» (Ἰωάν.,ιε΄,20), «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου...» (Μάρκ.,ιγ΄,13).
Ἀναρωτώμεθα: Δικαιολογεῖται, ἄραγε, αὐτή τους ἡ ἄγνοια; Ὄχι, βέβαια· διότι αὐτοὶ οἱ ἀτομιστὲς τυραννίσκοι ἐπέλεξαν ἀπὸ μόνοι τους τὸν φοβερὸ αὐτὸ δρόμο τῆς ἀνεντιμότητας καὶ τῆς αὐτοκαταστροφῆς·  ἀντὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἀκολούθησαν, ἀγάπησαν, προέβαλαν καὶ προβάλλουν μετὰ μανίας τὰ πάθη τῆς σαρκὸς καὶ τῆς ψυχῆς· ἔτσι ὑποδούλωσαν συνειδητὰ τοὺς ἑαυτούς τους σὲ αὐτά. Στή συνέχεια, σ’αὐτὴ τὴν ἠθική τους αὐτοκτονία δέν ἀρκοῦνται μόνο στὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ ἀναζητοῦν καὶ ἐπιζητοῦν καὶ συνοδοιπόρους. Ἡ κολοβὴ ἀλεποῦ θέλει καὶ οἱ ἄλλες ἀλεποῦδες νὰ εἶναι κολοβές.                   Εἶναι ἀρκετοὶ αὐτοὶ οἱ πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ «ἡγέτες» ποὺ διαφθείρουν τὸν κόσμο, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ λεγόμενά τους, τὶς βλασφημίες, τὰ πάθη τους, καθὼς καὶ τὴν χωρὶς ἔλεος ἐκμετάλλευση τῶν ἀδυνάτων, κινοῦνται πάντοτε σὲ ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπὸ τὸν λόγο, τὶς ἐντολὲς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, τὸν Ὁποῖον καὶ μισοῦν θανασίμως. Καθημερινή τους ἐνασχόληση ἡ ὑποκρισία, ὁ δόλος, τὸ ψέμα, ἡ ἀτιμία. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατασκοπεία καὶ τὴν καταδυνάστευση τῶν Ὀρθοδόξων, δάκνωνται καὶ μεταξύ τους, φανερώνοντας ἔτσι τὸ πονηρὸ πνεῦμα ποὺ τοὺς ἔχει καταλάβει καὶ καταβάλει. Πλῆθος πρακτόρων  τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν παρακολουθοῦν καὶ παρακολουθοῦνται ἀπὸ τὸν ἄλλον. Διπλωμάτες τοὺς ὀνομάζουν, αὐτοὺς τοὺς κατασκόπους, Κύκλωπες. Νοιώθουν, λένε, πιὸ ἀσφαλεῖς οἱ ταλαίπωροι. Οἱ κοσμικοὶ αὐτοὶ «ἄρχοντες» ἔχουν καὶ τὸ δικό τους πνευματικὸ «ἡγέτη», Φραγκίσκο τὸν ὀνομάζουν, μὲ ὅλες τὶς μαριονέτες του, ψευτο-Ὀρθοδόξους καὶ μή. Αὐτὸ τὸ θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἐσχάτως παραγγέλλει χωρὶς ντροπὴ καὶ χωρὶς φόβο Θεοῦ νὰ σφραγισθεῖ μὲ τὸ ἀπαίσιο τσιπάκι-χάραγμα ὅλος ὁ πλανήτης καὶ ἔτσι οἰ εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, τὰ πρόσωπα, νὰ καταντήσουν ἀνθρωποειδῆ κτήνη παρακολουθούμενα  ὅπως καὶ τὰ ἄλογα κτήνη. Σήμερα ὁ σατανᾶς πατέρας τους κατέχει αὐτοὺς. Ἀργότερα, στοὺς διωγμούς, ἴσως κάποιους ἄλλους τοῦ ἰδίου πνεύματος. Ἀλλὰ αὐτὸ λίγη σημασία ἔχει.
Τό κίνητρό τους μᾶς ἀνησυχεῖ περισσότερο: Ἡ πίεση νὰ ὑποχρεώσουν τὰ ἔθνη νὰ προσκυνήσουν τὸν ἐπερχόμενο Ἀντίχριστο, εἴτε λέγονται Ὀμπάμα, εἴτε Μέρκελ, Ὀλάντ, Κάμερον ἤ Μπερλουσκόνι, εἴτε Φραγκίσκος καὶ οἱ συνοδεῖες ὑπ’αὐτῶν.
Πόσο δίκιο εἶχε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καθὼς καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης καὶ Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης! Ὁ πρῶτος ἔλεγε «τὸν πάπα νὰ καταρᾶσθε». Οἱ δεύτεροι, ὅτι μόνο τὸ Ὀρθόδοξο Πνεῦμα εἶναι τὸ ἀληθὲς καὶ ὅτι ἔξω ἀπὸ αὐτὸ ὑπάρχει μόνο σύγχυση καὶ μπέρδεμα.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς παρατηρήσεις τῶν Ἁγίων, ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τὴν ἄρνηση αὐτῶν τῶν πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν «ἀρχόντων» καὶ ἐκπλήσσεται μὲ τὸ μίσος ποὺ τρέφουν ἑναντίον τοῦ Θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ γλυκυτάτου  Ἰησοῦ, τῆς Ἁγίας  Ἐκκλησίας Του καὶ τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Δὲν ἀντέχουν τὸ Φῶς, ποὺ εἶναι ὁ Χριστὸς, οὔτε τὴν πραότητα, τήν ταπείνωση καὶ τήν καλωσύνη ποὺ περικλείονται στὶς ἐντολές Του.  Ὄντες ἐσκοτισμένοι εἰς τέλος, ἀδικοῦν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους.

Ἐν τούτοις, ἡ μοναδική ἀλήθεια μένει εἰς τὸν αἰῶνα πού εἶναι ἡ ἐξῆς:
Οἱ  Ὀρθόδοξοι  Χριστιανοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο, κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, ὀφείλουμε νὰ ἑτοιμαζόμαστε ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἐν Χριστῷ  τοὺς ἐπερχόμενους διωγμοὺς καὶ τὰ μαρτύρια. Ἀλλιῶς, θὰ εἴμαστε οἱ πιὸ ἀφελεῖς τοῦ κόσμου, ἐὰν αὐτὸ τὸ ξεχνᾶμε στὴν καθημερινότητά μας. Αἰώνια πρότυπα γιὰ ὅσους θέλουν, ὁ Χριστός μας, ὁ Τίμιος Σταυρός Του, ἡ Παναγία Ἀειπάρθενος Θεοτόκος Μαρία, οἱ φύλακες Ἅγιοι  Ἄγγελοι καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο ἕως τοὺς σημερινοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας ποὺ διώκονται καὶ μαρτυροῦν καθημερινά ἀνὰ τὸν κόσμο.
Ἀδελφοί μου, τὰ λόγια σιγά-σιγά τελειώνουν. Νῦν μένει ἡ πίστις, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπομονὴ εἰς τέλος, οἱ τέσσερις αὐτοὶ στύλοι τῆς ἐν Χριστῷ φιλότιμης μετανοίας. Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ εἶναι πάντοτε μαζί μας, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του, τὴ μοναδικὴ καὶ μόνη ἀλήθεια ὑπὸ τὸν ἥλιον.Ἐπίσης, μᾶς ἀπεκάλυψε ὅτι Αὐτὸς εἶναι τὸ Ἐσφαγμένο Ἀρνίο ποὺ ἐξῆλθε Νικῶν καὶ ἵνα νικήσει. Οἱ Χριστοκτόνοι καὶ Ἁγιοκτόνοι θὰ ἡττηθοῦν, ὅπως μαρτυρεῖ ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια ἡ Ἱστορία.
Στὸν Κύριο Ἰησοῦ, τὸν Μεσσία, ἀνήκει ἡ Βασιλεία, ἡ Δόξα καὶ τὸ Κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...