Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ὁ ἀρχάγγελος τῆς Κ. Διαθήκης, ὁ ἀγαθὸς ἄγγελος τῆς εἰρήνης καὶ εὐλογίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν εὐαγγελικῶν μηνυμάτων, ὁ προστάτης τῆς Παναγίας καὶ τῆς λεγομένης «ἁγίας Οἰκογενείας». 

Ἡ Παναγία, ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου, ἡ Θεοτόκος καὶ Ἀειπάρθενος, ἡ ὑπάρχουσα καὶ ὑπομένουσα, ἡ Γραμματέας τῶν θείων Μυστηρίων καὶ ἀληθειῶν, ἡ θεόπνευστη ὑμνωδὸς τῶν Μεγαλείων του Θεοῦ, ἡ ἀεὶ μένουσα καὶ ἀκούουσα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ της, ἡ Μαθήτρια τοῦ Χριστοῦ καὶ Διδασκάλισσα τῶν Ἀποστόλων.

Ὁ Ἰωσήφ, ὁ δίκαιος καὶ ἅγιος καὶ σιωπηλὸς προστάτης τῆς Παναγίας καὶ τοῦ θείου βρέφους, ὁ ἐνάρετος καὶ ἀπονήρευτος, ὁ καλοκάγαθος καὶ εὐσπλαγχνικός, ὁ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων χρηματιζόμενος.

Ἡ Ἐλισάβετ, ἡ γηραιὰ μητέρα τοῦ Προδρόμου, ἡ ἐμπνευσμένη Ὁμολογήτρια τοῦ Μεγαλείου τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν θείων δογμάτων τοῦ Χριστοῦ μυστικὴ ἀναφωνήτρια.

Ὁ Πρόδρομος, τὸ ἐμπνευσμένον δοξολογικὸ βρέφος, ὁ συγγενής τοῦ Κυρίου, ὁ μάρτυρας τῆς ἀληθείας ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὁ μέγας ἀσκητὴς καὶ προφήτης, ὁ μείζων τῶν προφητῶν.

Ὁ Καίσαρας, ὁ αὐτοκράτορας τῆς ἀπογραφῆς καὶ τῆς φορολογίας, ὁ ἄρχοντας τῆς πολυαρχίας.

Οἱ Βηθλεεμίτες, οἱ συμφεροντολόγοι καὶ ἄσπλαγχνοι ἀφιλόξενοι τῶν ἐγκύων γυναικῶν καὶ παραδόπιστοι ξενοδόχοι.

Ὁ Χριστός, Ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ Ἰησοῦς, Ὁ Κύριος, Ὁ Ναζωραῖος, ὁ Μεσσίας, ὁ ἀναμενόμενος, ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν, τὸ Παιδίον, Ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Λυτρωτὴς τοῦ Κόσμου, ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ.

Οἱ Ἄγγελοι, ἡ χορωδία καὶ ὀρχήστρα τοῦ Οὐρανοῦ, τὰ 9 τάγματα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ θείου Φωτός, τὸ ἐναρμόνιο μέλος τῶν θείων ἀποκαλύψεων, οἱ ταχυδρόμοι καὶ οἱ ψάλτες τοῦ Θεοῦ, τὰ περιστέρια τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ.

Ὁ Ἡρώδης, ὁ μανείς, ὁ θηριώδης, ὁ σφαγέας, ὁ παιδοκτόνος, ὁ μέθυσος τῆς ἐξουσίας, ὁ ἀδίστακτος, ὁ ὑποκριτής, ὁ τελικὰ παιζόμενος καὶ ἐμπαιζόμενος, ὁ ψεύτης, ὁ φονέας.

Οἱ Μάγοι, οἱ ἀγαθοὶ ἐπιστήμονες, οἱ βασιλεῖς τῶν Περσῶν, οἱ φέροντες, χρυσὸν τὴν ἀγάπην εἰς τὸν Βασιλέα, λίβανον τὴν προσευχὴν εἰς τὸν Θεὸν καὶ σμύρναν τὰ μύρα εἰς τὸν ἄνθρωπον, οἱ καλόπιστοι, οἱ ἀδιακόπως ἐρευνῶντες τὸν οὐρανὸν καὶ ἀναζητοῦντες τὸν ἀληθινὸν Θεόν, οἱ ἱεραποδημητὲς καὶ προσκυνητὲς τῶν Ἁγίων Τόπων, οἱ ἀχθοφόροι τῶν θείων δώρων, οἱ συνεργαζόμενοι καὶ ὁμονοοῦντες, οἱ εὐλογημένοι.

Οἱ Ποιμένες, οἱ ἀθῶοι, οἱ καρδιακοί, οἱ πιστοί, οἱ τὸ θαῦμα θαυμάζοντες, προσκυνοῦντες καὶ κηρύττοντες, οἱ ἀποφασιστικοί, οἱ δρομεῖς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς θείας ἀλήθειας, οἱ ἀγγελοπληροφορούμενοι, οἱ σεβαστικοί, οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν.

Ὁ ἀστήρ, ὁ προπορευόμενος ὁδηγός, ὁ ἄγγελος τῶν Μάγων, ὁ ἐμφανιζόμενος καὶ κρυπτόμενος, ὁ φαίνων καὶ σβεννύμενος, τὸ ἄλλο ὄνομα τῆς χάριτος, ἡ χαρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ψυχῶν μας

Ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος, ὁ ἅγιος ἀσκητὴς τοῦ Σπηλαίου, ὁ ἑρμηνευτὴς τῆς Βίβλου καὶ προσευχόμενος ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, ἔνδοθεν τοῦ σπηλαίου.

Ἐμεῖς ὅλοι, οἱ μετὰ Χριστὸν Βηθλεεμίτες, οἱ εὐλογημένοι ποιμένες καὶ προσκυνοῦντες μάγοι, οἱ ἐπίγειοι ἄγγελοι καὶ οὐράνιοι ἄνθρωποι, οἱ ἐν τῷ σπηλαίῳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὸ θαῦμα κηρύττοντες, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ἀναγεννημένοι δι᾽ ὕδατος καὶ πνεύματος.

Τῆς «Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαμίας»

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...