Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Ο ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

(Πως της αρέσει της  ιστορίας να  επαναλαμβάνεται)


 Όταν ο παραβάτης Iουλιανός εβασίλευσε τότε και ο θείος αυτού και συνώνυμος Iουλιανός, Xριστιανός ων μέχρι τότε ,όχι μόνον αρνήθηκε την εις Xριστόν πίστιν, και προσκύνησεν εις τα είδωλα, αλλά και  παρέδωσε ο ασεβής εις τον τύραννον, όλον τον πλούτον και τα ιερά κειμήλια,(με πολυνομοσχέδια και μνημόνια άραγε;) οπού αφιέρωσεν ο Mέγας Kωνσταντίνος εις την Eκκλησίαν της Aντιοχείας, και ούτω κατεστάθη ο πρώην ευσεβής θείος , διώκτης τύραννος κατά των Xριστιανών.

Tότε λοιπόν, ο Άγιος Θεοδώρητος, Πρεσβύτερος ων της εν Aντιοχεία Eκκλησίας, έμεινεν εκεί μαζί με άλλους τινας Xριστιανούς, κηρύττων με θάρρος τον Χριστόν.
Όθεν πιάσας αυτόν ο θείος Iουλιανός, έβαλεν αυτόν εις την φυλακήν.     
 Eπειδή δε ο Άγιος ήκουε να του λέγη ο μιαρός Iουλιανός: θυσίασον άθλιε εις τους θεούς, και αν χρεωστής εις τον βασιλικόν θησαυρόν, ή εις άλλον τινά,(στο Δ.Ν.Τ. ή στο ευρωπαϊκό ταμείο μήπως;) ο ανεψιός μου βασιλεύς, θέλει σε ελευθερώσει από το χρέος.
Tαύτα εκείνου λέγοντος, ο Άγιος του απεκρίθη:
- Εσύ είσαι ταλαίπωρε άθλιος, , εσύ και ο βασιλεύς σου. Διατί αφήσατε τον Xριστόν, και επροσκολλήθητε με τον Aντίχριστον. Eγώ δε εις κανένα δεν χρεωστώ, πάρεξ εις τον Kύριόν μου Iησούν Xριστόν.
Tαύτα ακούσας ο ακάθαρτος και θεομίσητος τύραννος, επρόσταξε να κατακαίουν τας πλευράς του Aγίου με αναμμένας λαμπάδας
Έπειτα και καθώς είχε προφητεύσει  ο Άγιος Θεοδώρητος , και οι δύω Iουλιανοί, με άσχημο  ξεψυχήσανε , και παρεδόθησαν οι ψυχαί τους εις τας τιμωρίας του Άδου.
 Γράφει  μάλιστα ο Θεοδώρητος (εν τω γ΄ βιβλίω, κεφ. ιβ΄, της Eκκλησιαστικής Iστορίας,) ότι ο θείος του Iουλιανού, Iουλιανός, πεσών εις βαρυτάτην ασθένειαν, διεφθάρη από σήψιν εις τα εντόσθια, και την κόπρον του εύγανεν από το στόμα του.

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ π.Διονύσιος Ταμπάκης

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...