Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Ένα Νομοθέτημα με «σφραγίδα» του Αντιχρίστου


Ἀντάξιο τοῦ ὀνόματός του ἀποδείχτηκε πράγματι τό μέχρι τώρα κυβερνών κόμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιά τόν ζῆλο του νά ξεριζώσει (σύρριζα=πρόρριζα=ριζηδόν) κάθε βλάστημα τῶν ἐχθρῶν του, πού δέν εἶναι βέβαια ἡ ἐν γένει διαφθορά, ὡς ὄφειλε, ἀλλά ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία, καθώς δείχνουν τά ἔργα του [1]. Ὁ νέος ποινικός κώδικας πού καταργεῖ τίς ποινές γιά τή βλασφημία τῶν Θείων καί τήν περιύβριση τῶν νεκρῶν εἶναι ἴσως ἡ πλέον φανερή ἀπόδειξη τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ μένους τοῦ ἐν λόγω κόμματος.

Τέσσερις μέρες πρίν τή προκήρυξη τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν καί ἐνῶ τά ἄλλα κόμματα εἶχαν ἀποχωρήσει σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιά τή συνέχιση τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς, ἔσπευσαν ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΠΟΤΑΜΙ νά ψηφίσουν τό ἀντίχριστο αὐτό νομοθέτημα. Ἐν μέσω καυχήσεων γιά τό «κατόρθωμά» τους, παρέδωσαν τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τό τίμιο ὄνομα τῆς Παναγίας στά βλάσφημα στόματα τῶν ὑβριστῶν Τους, ἀγνοώντας οἱ δυστυχεῖς ὅτι παρέδωσαν μαζί καί τήν ψυχή τους στά χέρια τοῦ σατανᾶ (μόνο ἡ εἰλικρινής μετάνοια μπορεῖ πλέον νά τούς βοηθήσει).
Δέν ἔχουν βέβαια ἀνάγκη Εἰσαγγελέα ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία γιά νά ὑπερασπίσουν τόν ἑαυτό τους, σύμφωνα μέ ὅσα δήλωσε θρασυνόμενος στή Βουλή ἕνας ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ· ἔχουμε ὅμως ἐμεῖς ἀνάγκη τόν Χριστό καί τήν Παναγία γιά νά σωθοῦμε, καί γι᾿ αὐτό δέν ἀνεχόμαστε νά ὑβρίζονται μπροστά μας ἤ δίπλα μας. Καί ἄν ἀκόμη δέν Τούς εἴχαμε ἀνάγκη, πάλι δέν θά ἦταν δυνατό νά ἀνεχθοῦμε νά ὑβρίζονται Αὐτοί πού μᾶς ἀγαποῦν καί μᾶς ἔχουν εὐεργετήσει ὅσο κανένας ἄλλος.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν μόνο σύμπτωση δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ ψήφιση τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικα ἔγινε στίς ἕξι τοῦ ἕκτου μήνα καί ὥρα ἕκτη βυζαντινή (κατά τήν ὁποία σταυρώθηκε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός [2] καί ἄρχισαν κατόπιν νά τόν βλασφημοῦν ὁ ἐξ ἀριστερῶν ληστής καί οἱ περαστικοί Ἰουδαῖοι)[3]. Εἴτε ἔγινε αὐτό σκόπιμα εἴτε ὄχι, δέν παύει νά ἀποτελεῖ «σφραγίδα» τοῦ ἀντιχρίστου (τό 666), πού προσφυῶς ἐτέθη στή βλάσφημη καί ἀντίχριστη αὐτή νομοθετική πράξη.
Τά δύο κόμματα πού ἀναφέρθηκαν, στιγματίστηκαν ἤδη ὡς ἠθικοί αὐτουργοί γιά ὅλες τίς ἐπιπλέον δημόσιες βλασφημίες πού θά ἀκούγονται στή χώρα μας ἀπό ἐδῶ καί πέρα· τίς βλασφημίες ὅλων αὐτῶν πού μέχρι τώρα τίς ἀπέφευγαν φοβούμενοι τήν Δικαιοσύνη, ἐνῶ τώρα θά μποροῦν νά «ἐκφράζονται» ἐλεύθερα, ἀκόμα καί σέ τηλεοπτικές ἐκπομπές καί θεατρικές παραστάσεις. Καί εἶναι σαφές ὅτι κανένας Χριστιανός δέν πρέπει νά ψηφίσει τόν ΣΥΡΙΖΑ στίς ἐρχόμενες ἐκλογές (τό ΠΟΤΑΜΙ ἀπέχει), γιά νά μή γίνει καί ὁ ἴδιος συμμέτοχός του στό φρικτό ἁμάρτημα τῆς βλασφημίας.
Ἐπιτακτική ὅμως εἶναι καί ἡ ἀνάγκη, ἡ νέα Κυβέρνηση πού θά ἀναλάβει τά ἡνία τῆς χώρας νά διορθώσει τόν νέο ποινικό κώδικα [4] καί νά ἐπαναφέρει τίς σχετικές διατάξεις πού καταργήθηκαν [5]. Θά μπορέσει ἄραγε νά τό κάνει; Ἄς εὐχηθοῦμε νά λυτρώσει ὁ Κύριος τό ἔθνος μας ἀπό τή συλλογική εὐθύνη γιά τή μέγιστη αὐτή ἁμαρτία, τήν ἀπελευθέρωση τῆς βλασφημίας.
π. Φ., Ἁγιορείτης
__________________
[1] βλ. π.χ. τά πρόσφατα ἄρθρα http://aktines.blogspot.com/2019/05/blog-post_107.html#more, καί http://aktines.blogspot.com/2019/06/blog-post_201.html#more
[2] κατά Ἰωάννην ιθ΄14.
[3] Ὅταν ψηφίστηκε ὁ νέος κώδικας ἦταν περίπου 3 μ.μ. ὥρα Ἑλλάδος (βλ. Πρακτικά Βουλῆς), πού γιά τόν μήνα Ἰούνιο ἀντιστοιχεῖ περίπου στίς 6 βυζαντινή. Ἡ βυζαντινή ὥρα εἶναι αὐτή πού ἴσχυε καί κατά τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί πού ἀναφέρουν τά Εὐαγγέλια. Χρησιμοποιεῖται ἀκόμα καί σήμερα σέ λειτουργικά κείμενα καί στό Ἅγιον Ὄρος, καί ἡ διαφορά της ἀπό τήν πολιτική ὥρα ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ ἔτους (ἡ 12η βυζαντινή συμπίπτει μέ τή δύση τοῦ ἡλίου).
[4] Δημοσιεύτηκε ἤδη στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 95 - 11.06.2019) καί θά ἀρχίσει νά ἰσχύει ἀπό 1η Ἰουλίου. [5] Τά ἄρθρα 198, 199 καί 201.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...