Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Η συγχώρηση ως προετοιμασία για το Πάσχα και το ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

H Αποκάλυψη, αυτό το βιβλίο που κανείς δεν το καταλαβαίνει απόλυτα, γίνεται τώρα διαρκώς πιο επίκαιρη 

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ


...Ζούμε στον κόσμο αυτό μέ τή συνείδηση οτι ή ζωή είναι διάβαση προς κάτι έξαιρετικά μεγαλειώδες.

Τώρα πού στέκομαι μπροστά σας, γνωρίζοντας οτι σε λίγο πρόκειται νά πεθάνω, ζητώ άπό ολους και όλες σας νά μέ συγχωρήσετε. Ολοι έμείς έργαζόμαστε μαζί, ό καθένας μέ τις δυνάμεις του, άλλά μέσα στήν ιστορική πραγματικότητα έγώ είμαι ό πρώτος ύπεύθυνος. Θά ήθελα νά παρουσιαστώ ένώπιον τής Κρίσεως μέ ήσυχη τή συνείδησή μου. Άν ό Θεός θέλει νά ζήσουμε αιώνια μαζί Του, ζητά νά είμαστε όμοιοι μέ Αύτόν. Και τό έκφράζει αυτό μέ άρκετά πρωτότυπο τρόπο. Λέει: «Έάν άφήτε τοις άνθρώποις τά παραπτώματα αύτών, άφήσει και ύμΐν ό Πατήρ ύμών ό ούράνιος». Βλέπετε ότι ό Θεός χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα. Λέει: «Έάν μή άφήτε τοίς άνθρώποις τά παραπτώματα, ουδέ ό Πατήρ ύμών άφήσει τά παραπτώματα υμών». Πρέπει νά συγχωρούμε οτιδήποτε έχουμε υποστεί, άκόμη και τό μαρτύριο, τον θάνατο κλπ. Ολα αύτά είναι λιγότερο σπουδαία άπό τον ερχομό μας στο είναι.
(...)
Άς συγχωρήσουμε με τον σκοπό πού σάς πρότεινα, δηλαδή νά γίνουμε μία οικογένεια, σχεδόν ένας άνθρωπος, γιά νά φθάσουμε σε αυτό πού ό Θεός μας, ό Θεός τής άγάπης, ζητά άπό μάς. Τώρα, γιά νά έλαφρύνω τό βάρος μου, σάς παρακαλώ, κάντε το αυτό γιά μένα, κάντε αύτή την ήρωϊκή χειρονομία, συγχωρήστε όλους καί κατακρίνετε μόνο τον έαυτό σας. Με τον λογισμό μας, δηλαδή, νά μην είμαστε διατεθειμένοι νά κρίνουμε τούς άλλους, παρά μόνο έμάς. Καί όταν θά πούμε: «Συγχώρησον», θά τό πούμε με κατάσταση πνεύματος νά μήν κρίνουμε κανέναν.

Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, μερικές φορές οί άδελφοί μοΰ έλεγαν ότι κάποιος τούς συμπεριφερόταν με τρόπο άδικο. Λοιπόν τούς έλεγα: «Ισως νά είναι όπως τά λέτε, άλλά ό άλλος δεν είναι έκατό τοις έκατό ένοχος. Ισως εμείς νά είμαστε ένοχοι πέντε τοις έκατό• καί αν έξαλείψουμε αύτά τά πέντε τοις έκατό, αν άναγνωρίσουμε ότι είμαστε ένοχοι γι’αύτά τά πέντε τοις έκατό, θά δείτε πώς ό άλλος θά άφοπλιστεί». Καί με την έλάχιστη, δηλαδή, άναγνώριση ότι είμαστε άδικοι, μπορούμε νά έξαλείψουμε έκατό τοις έκατό όλα τά λάθη, καί τά δικά μας καί των άδελφών.

Οφείλουμε νά οικοδομήσουμε τή ζωή μας σε μιά έποχή πιο έπικίνδυνη άπό όλες τις προηγούμενες, με τήν έννοια ότι ή Κρίση είναι πιο κοντά. Κάποιοι λένε ότι άπό τον ένα αιώνα στον άλλον παρατηρούμε τό ίδιο φαινόμενο: στο τέλος τού αιώνος οί άνθρωποι περιμένουν τό τέλος τού κόσμου. Ποτέ όμως στο παρελθόν δεν ύπήρξε κατάσταση τόσο πειστική ότι τό τέλος τού κόσμου πλησιάζει. Ή Αποκάλυψη, αυτό τό βιβλίο πού κανείς δεν τό καταλαβαίνει άπόλυτα, γίνεται τώρα διαρκώς πιο έπίκαιρη.

Άς σκεφτούμε γιά λίγο τον πόλεμο πού διεξάγεται στις ημέρες μας, όχι σε πολιτικό έπίπεδο βέβαια. Στο 9ο κεφάλαιο τής Άποκαλύψεως βρίσκουμε τό όνομα τού ποταμού Ευφράτη. Αυτός ό γεωγραφικός τόπος άναφέρεται πολύ καθαρά εκεί. Μία καταστροφή πού έλαβε χώρα πριν άπό αυτό, έπίσης άναφέρεται καθαρά• είναι τό Τσερνομπίλ**. 'Η Αποκάλυψη μιλά γιά μιά σφαίρα φωτιάς («μέγας άστήρ καιόμενος») πού ονομάζεται «Άψινθος» καί στά ούκρανικά «Τσερνομπίλ».

Υπάρχουν πολλά άλλα πού δεν μπορούμε άκόμη νά τά διακρίνουμε, άλλά άν πάρουμε αύτά τά δύο στοιχεία με τήν ίδια χρονολογική σειρά, με έκπληκτική άκρίβεια, έχουμε περισσότερους λόγους τώρα νά σκεφτούμε ότι τό τέλος τής ιστορίας τής άνθρωπότητος πάνω στή γή πλησιάζει. Ό πλανήτης μας είναι σήμερα μολυσμένος παντού. Τό πλήθος τών άνθρώπων πού ζουν στον κόσμο μας ύπερβαίνει σε άριθμό όσους μπορεί νά θρέψει ή γή. Δεν γνωρίζουμε με ποιόν τρόπο θά έλθει τό τέλος τού κόσμου, άλλά υπάρχουν σήμερα πολλά σημεία πού δείχνουν ότι αυτό είναι δυνατόν να συμβεί. Έχοντας αυτά ύπ’όψιν, ας σκεφτούμε αύτή την πιθανότητα πιο σοβαρά άπό όσο στις περασμένες εποχές. Άν όμως πράγματι τό τέλος τού κόσμου έρχεται, δεν μπορεί κάνεις έντούτοις νά ορίσει την ήμερομηνία. Κάποτε, πριν περίπου είκοσι χρόνια, κάποιος έπισκέπτης με ρώτησε πότε θά έρθει τό τέλος τού κόσμου καί τού είπα ότι αυτό ύπερβαίνει τις ήμερομηνίες τού ημερολογίου μας. Άς προετοιμαζόμαστε, λοιπόν, γιά τό γεγονός αυτό, μετά άπό τό όποιο ό προορισμός μας θά σφραγιστεί άπό τον Θεό. Ή θά είμαστε αιωνίως μέσα στο Φως τού Πατρός ή θά ριφθούμε στο σκότος τού μη όντος, έκτος τής ζωής τού Πατρός.

Εκφωνήθηκε στα γαλλικά, στις 15 Φεβρουάριου 1991.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ. ΤΟΜΟΣ Β

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...