Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Μην ζηλεύεις την ευτυχία που απολαμβάνουν οι αμαρτωλοί.

σχόλιο Γ.Θ : Η καλύτερη απάντηση για την αμαρτωλή ευμάρεια και ηδονή των αμαρτωλών και τα δεινά των δικαίων μέσα από τον 36ο Ψαλμό του Δαυίδ. 


1.Να μην φθονείς (την ευτυχία), εκείνων που σκέπτονται το πονηρό και να μην ζηλεύεις εκείνους που κάνουν το κακό.
1.Μὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν.


2.Γιατί γρήγορα θα ξεραθούν σαν το χορτάρι (η ευτυχία τους δεν θα διαρκέσει πολύ) και γρήγορα θα μαραθούν σαν την πράσινη χλόη.
2. ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦνται.


5.Αποκάλυψε (ανάθεσε) στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο της ζωής σου (της ανάγκες σου και τις επιδιώξεις σου) και έχε την ελπίδα σου σ' αυτόν και αυτός θα κάνει εκείνο που πρέπει.
5.ἀποκάλυψον πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει.


8.Πάψε να οργίζεσαι από αγανάκτηση (επειδή ευτυχούν οι κακοί) και άφησε κατά μέρος το θυμό σου και μην τους ζηλεύεις ώστε και εσύ να σκέπτεσαι πονηρά (σαν και αυτούς).
8.παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἐγκατάλιπε θυμόν, μὴ παραζήλου ὥστε πονηρεύεσθαι·


24.Όταν ο δίκαιος και αγαθός πέσει δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος κρατάει το χέρι του και τον συγκρατεί.
24.ὅταν πέσῃ, οὐ καταῤῥαχθήσεται, ὅτι Κύριος ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ.


25.Ήμουν νέος και τώρα γέρασα και δεν είδα δίκαιο άνθρωπο να εγκαταλείπεται από τον Θεό, ούτε τους απογόνους του να ζητιανεύουν ψωμί.
25.νεώτερος ἐγενόμην καὶ γὰρ ἐγήρασα καὶ οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον, οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους·


34.Κάνε υπομονή για τις θλίψεις σου ελπίζοντας στον Κύριο και τήρησε τις εντολές του ακολουθώντας τον δρόμο του Θεού και αυτός θα σε ανυψώσει για να κληρονομήσεις την γη. Συ δε θα δεις με τα ίδια σου τα μάτια τους αμαρτωλούς να εξολοθρεύονται.
34. ὑπόμεινον τὸν Κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει σε τοῦ κατακληρονομῆσαι γῆν· ἐν τῷ ἐξολοθρεύεσθαι ἁμαρτωλοὺς ὄψει.


40.Θα βοηθήσει ο Κύριος (τους δικαίους), θα τους λυτρώσει (από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες) και θα τους γλυτώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί στήριξαν τις ελπίδες τους σε αυτόν.
40.καὶ βοηθήσει αὐτοῖς Κύριος καὶ ῥύσεται αὐτοὺς καὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ ἁμαρτωλῶν καὶ σώσει αὐτούς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾿ αὐτόν.

εδάφια από το 36ο Ψαλμό
Επιμέλεια Έκτακτο Παράρτημα

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...